Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015.

Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS).


Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Osakkeina annettavalla palkkio-osuudella tarkoitetaan nettopalkkiota johtajille palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen jälkeen. Palkkiota ei makseta, mikäli johtajan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ennen palkkion maksamista.

Mikäli johtajan kokonaisansio on yli 3,5 kertaa hänen palkkion maksua edeltävän kalenterivuoden kokonaispalkkansa, leikataan ansaintajaksolta maksettavaa palkkiota ylimenevältä osalta. Kokonaisansiolla tarkoitetaan kokonaispalkkaa, vuosibonusta ja pitkäjänteistä palkitsemisjärjestelmää yhdessä ja kokonaispalkalla tarkoitetaan kiinteää peruspalkkaa luontoisetuineen.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2015 kuuluu kuusi johtajaa. Ansaintajakson 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 625 483 Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Lisäksi Oriola-KD:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman ehdot. Tavoitteena on vahvistaa yhteyttä Oriola-KD:n osakkeenomistajien ja työntekijöiden välillä. Ensimmäiselle säästökaudelle, 2013-2014, ilmoittautui yhteensä 50 konsernin avainhenkilöä.

 Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 27.8.2014 toteuttaa uuden osakesäästöohjelman kaudelle 2014-2015. Ohjelmaan osallistuu noin 40 konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkaa 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2015. Omistusjakso päättyy Oriola-KD:n osavuosikatsauksen Q3/2016 julkistamispäivänä.

 Oriola-KD Oyj:n hallitus on päätti 15.6.2015 uuden säästökauden 2015-2016 alkamisesta. Ohjelmaan osallistuu noin 50 konsernin avainhenkilöä. Tämä säästökausi kestää 15 kuukautta, alkaen 1.10.2015 ja päättyen 31.12.2016. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 8,3 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-lajin osakkeita osallistujille markkinahintaan neljännesvuosittain.

Jokainen osallistuja saa maksutta kaksi B-lajin lisäosaketta kutakin kolmea hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt omistusjakson viimeisenä päivänä bad leaver -syistä. Omistusjakso päättyy Oriola-KD:n osavuosikatsauksen Q4/2017 julkistamispäivänä. Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Avainhenkilö osallistuu ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain kulloisenkin Oriola-KD:n osavuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen. Ostetuille osakkeille alkavan säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti B-osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.