Palkka- ja palkkioselvitys

Tämä selvitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukainen palkka- ja palkkioselvitys.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen toimikaudeksi. Oriolan nimeämisvaliokunta valmistelee ja antaa hallitukselle suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoiksi ja palkkioiksi.

Varsinainen yhtiökokous 14.3.2016 vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48 400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 30 250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Toimikausipalkkiot suoritettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön B-osakkeina. Yhtiön B-osakkeita hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille toimikausipalkkioina seuraavasti: Anssi Vanjoki 4 404 kpl, Anja Korhonen 2 752 kpl, Mariette Kristenson 2 202 kpl, Kuisma Niemelä 2 202 kpl, Eva Nilsson Bågenholm 2 752 kpl, Lena Ridström 2 202 kpl, Matti Rihko 2 202 kpl ja Staffan Simberg 2 202 kpl.

Toimikausipalkkiona saatuihin B-osakkeisiin ei liity sitouttamisjaksoa. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet palkkiona osakeperusteisia oikeuksia eivätkä he ole yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piirissä. Yhtiö ei ole antanut hallituksen jäsenille lainoja tai takauksia näiden puolesta.

Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot vuodelta 2016 ja osakeomistus yhtiössä 31.12.2016 on esitelty tilinpäätöksessä ja Palkitsemisraportissa.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja pitkän aikavälin osakepalkkiosta. Palkkiojärjestelmillä motivoidaan yhtiön johtoa kehittämään yhtiötä ja turvaamaan yhtiön taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä. Palkitsemisperiaatteissa otetaan huomioon muun muassa yhtiön kehitysvaihe ja liiketoimintastrategia.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallituksen hyväksymän valiokunnan työjärjestyksen mukaan myös seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Valiokunnan tehtävänä on muun muassa:

 •  arvioida ja tehdä esityksiä Oriola-konsernin johdon ja henkilöstön palkkausrakenteesta sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä
 • seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista
 • käsitellä ja valmistella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä hallitukselle
 • käsitellä ja valmistella sellaisia johdon nimityskysymyksiä, jotka tulevat hallituksen päätettäviksi.

Yhtiön hallitus arvioi ja päättää vuosittain toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat, palkkiot ja muut etuudet sekä niiden määräytymisperusteet.

Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain hallituksen palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuen.

Yhtiö ei ole antanut toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenille lainoja tai takauksia näiden puolesta. Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa. Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelmiä, pois lukien Kuluttaja-liiketoiminta-alueen ja Terveydenhuolto-liiketoiminta-alueen johtajat, joilla on ehdoiltaan Ruotsin markkinatasoa ja -käytäntöä vastaavat maksuperusteinen lisäeläke.

Lyhyen aikavälin tulospalkkio

Tulospalkkio perustuu Oriolan taloudellisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2016 tulospalkkion enimmäismäärä on toimitusjohtajalla 75 prosenttia ja muilla johtoryhmän jäsenillä 40 prosenttia vuosipalkasta. Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain hallituksen palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuen.

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Oriolan johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Järjestelmän avulla yhdistetään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitoutetaan avainhenkilöt yhtiöön, ja tarjotaan heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

Oriola-KD:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman Ohjelmaan osallistui noin 40 konsernin avainhenkilöä säästökaudella 2014-2015.

Oriola-KD:n hallitus päätti 15.6.2015 kolmannen säästökauden 2015-2016 alkamisesta. Ohjelmaan osallistui noin 50 konsernin avainhenkilöä. Tämä säästökausi päättyi 31.12.2016. Omistusjakso päättyy Oriola-KD:n osavuosikatsauksen Q4/2017 julkistamispäivänä.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.10.2016 neljännen säästökauden 2017 alkamisesta koskien noin 90 konsernin avainhenkilöä. Säästökausi kestää 12 kuukautta päättyen 31.12.2017. Omistusjakso päättyy Oriola-KD:n osavuosikatsauksen Q4/2018 julkistamispäivänä.

Oriola-KD:n hallitus päätti 4.12.2015 avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille (järjestelmä). Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen suoritukseen ja osakeomistuksen kasvattamiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Tarkoituksena on myös sovittaa yhteen yhtiön kannustinjärjestelmät yhtenäiseksi ohjelmaksi, jossa yhtiön avainhenkilöiden osakesäästöohjelma ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä yhdistetään.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018 ja vastaavasti kolme odotusjaksoa, kalenterivuodet 2017, 2018 ja 2019. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Edellytyksenä järjestelmään osallistumiselle ja palkkion saamiselle on, että avainhenkilö on mukana avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa ja säästää kuukausittaisen summan kiinteästä bruttokuukausipalkastaan voimassa olevien osakesäästöohjelman ehtojen mukaisesti.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2016 perusteella maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 800 000 Oriola-KD Oyj:n B-osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2017 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Oriola-KD Oyj:n B-osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2019 osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet vuonna 2016

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemelle tilikauden 2016 aikana suoritetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat yhteensä 658 927 euroa, muodostuen:

 • kiinteästä peruspalkasta 467 206 euroa;
 • luontoiseduista 28 537 euroa;
 • tulospalkkiosta 148 743 euroa; ja
 • osakepalkkiosta 14 441 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomiskorvaus 12 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja eläke työntekijän eläkelain mukainen. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön hallituksen päättämän osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä on esitelty tilinpäätöksessä ja Palkitsemisraportissa.

Johtoryhmän palkat ja palkkiot vuonna 2016

Johtoryhmän jäsenille tilikauden 2016 aikana maksetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat yhteensä 1 819 758 euroa, ­muodostuen:

 • kiinteistä peruspalkoista yhteensä 1 511 968 euroa;
 • luontoiseduista yhteensä 81 486 euroa;
 • tulospalkkioista yhteensä 200 547 euroa; ja
 • osakepalkkioista yhteensä 25 757 euroa
Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön hallituksen päättämän osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten osakeomistus on esitelty tilinpäätöksessä ja Palkitsemisraportissa.