Oriolan hyvän liiketavan periaatteet

Yleistä

Oriolan hyvä liiketapa sisältää eettiset normit ja liiketoiminnan menettelytavat, joita jokaisen yhtiön työntekijän tulee päivittäisessä työssään noudattaa. Hyvä liiketapa koskee maailmanlaajuisesti Oriolan kaikkia työntekijöitä heidän työtehtävistään tai asemastaan riippumatta.

Hyvän liiketavan periaatteet soveltuvat vastaavasti liikekumppaneihimme – edellytämme edustajiemme, konsulttiemme, tavaran- ja palveluntoimittajiemme sekä muiden yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä periaatteita.

Periaatteet eivät sisällä yksityiskohtaista ohjeistusta kunkin toimipaikkamme paikallisen lainsäädännön mukaisesta liiketoimintatavasta. Työntekijämme ovat vastuussa omaan työhönsä liittyvien paikallisten lakien ja asetusten noudattamisesta ja tarvittaessa tähän liittyvän asiantuntija-avun pyytämisestä.

Oriolan sisäiset toimintaohjeet perustuvat hyvän liiketavan periaatteisiin. Yhtiön tietyillä toimipaikoilla tai liiketoiminnan alueilla saatetaan tarvita tiukempaa tai yksityiskohtaisempaa ohjeistusta, joka ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa.

Yhtiö tutkii kaikki periaatteiden rikkomista koskevat ilmoitukset. Rikkomuksen tekijää vastaan voidaan ryhtyä kurinpitotoimiin ja tarvittaessa aloittaa prosessi oikeusteitse.

Henkilöstömme toimintaa ohjaavat Oriolan arvot: olemme avoimia, olemme aloitteellisia, kannamme vastuumme ja työskentelemme yhdessä.

Lainmukaisuus ja hyvä hallinnointitapa

Oriola sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan toimintamaiden paikallisia lakeja ja säädöksiä.

Noudatamme Oriolan sisäisiä toimintaohjeita ja menettelytapoja, jotka liittyvät omaan työhömme.

Toimimme sisäpiiriä koskevan lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Edistämme hyvää hallinnointitapaa. 

Eturistiriidat ja lahjonnan torjunta

Oriola odottaa työntekijöiltään täydellistä lojaalisuutta. Yhtiön kanssa kilpaileva toiminta tai muu kilpailijan laskuun toimiminen ei ole sallittua. Työntekijöiden tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset etunsa voivat johtaa tai vaikuttavat johtavan ristiriitaan Oriolan tai sen [toimittajien] etujen kanssa.

Työntekijän on ilmoitettava yhtiölle kaikista toiminnoistaan ja taloudellisista intresseistään, jotka voivat johtaa tai vaikuttavat johtavan eturistiriitatilanteeseen.

Yksikään Oriolan työntekijä ei saa maksaa, tarjota tai ottaa vastaan lahjuksia tai virkamiesten, viranomaisten, ehdokkaiden tai muiden voitelurahoja hankkiakseen tai ylläpitääkseen liiketoimintaa. Luvattomat lahjoitukset kolmansille osapuolille ovat kiellettyjä.

Emme ota vastaan tai anna sidosryhmille lahjoja tai kestitystä elleivät ne ole arvoltaan vähäisiä tai kuulu normaaliin vieraanvaraisuuteen liiketoimintaa tavanmukaisesti harjoitettaessa. Lahjoja ja kestitystä voidaan antaa tai ottaa vastaan ainoastaan satunnaisesti eivätkä ne saa johtaa eturistiriitatilanteeseen Oriolan työntekijän ja sidosryhmän välillä.

Toimittajan, asiakkaan tai muun liikekumppanin järjestämiin tilaisuuksiin osallistuminen on hyväksyttävää vain, mikäli se on liiketoiminnan kannalta perusteltua. Laajempiin tai pitkäkestoisempiin tilaisuuksiin osallistuminen edellyttää lisäksi aina esimiehen ennakkohyväksyntää.

Avoimuus

Oriola edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa asiakkaat, muut liikekumppanit, osakkeenomistajat, henkilöstö, viranomaiset, yhteiskunta ja tiedotusvälineet mukaan luettuina.

Oriola varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Oriolan osakkeiden arvon määrittämiseksi.

Pörssisäännöt ja kilpailunäkökohdat saattavat kuitenkin rajoittaa tätä avoimuutta.

Kilpailu

Kilpailulainsäädännön tarkoituksena on suojella kuluttajia ja yrityksiä epäreiluilta liiketoimintatavoilta. Jokaisen Oriolan työntekijän on noudatettava kilpailulakeja.

Oriola uskoo reiluun kilpailuun. Osallistuminen kartelliin, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sekä hintatietojen tai muun kaupankäyntiin liittyvän tiedon vaihtaminen kilpailijoiden kesken on kiellettyä.

Luottamuksellisuus ja sisäpiiritiedon väärinkäytön kielto

Oriolan kaikki työntekijät sitoutuvat kunnioittamaan yrityksen liike- ja ammattisalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja. Emme paljasta luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille kuten kollegoille, jotka eivät ole nimenomaisesti oikeutettuja tiedon saantiin, tai sukulaisille ja ystäville. Emme myöskään käytä luottamuksellista tietoa muuhun kuin kyseisten työtehtäviemme hoitamiseen.

Toimimme sisäpiiriä koskevan lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Viranomais- ja paikallisyhteisösuhteet

Oriola ylläpitää rakentavaa yhteistyötä viranomaisten ja sääntelyelinten kanssa sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. Oriola haluaa osaltaan auttaa paikallisyhteisöjen tarpeisiin vastaamisessa aina kun mahdollista.

Poliittinen toiminta

Oriola ei tue suoraan tai välillisesti puoluepoliittisia tahoja tai järjestöjä. Emme myöskään osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoittamiseen.

Kunnioitamme työntekijöidemme järjestäytymisvapautta.

Oikeudenmukaiset työsuhdekäytännöt

Työsuhteet perustuvat hakijoiden pätevyyteen ja ammattitaitoon. Oriola ei syrji ketään rodun, etnisen tai kansallisen alkuperän, ihonvärin, sukupuolen, siviilisäädyn, sukupuolisen suuntautuneisuuden, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän, poliittisen mielipiteen tai jonkin muun lain suojaaman ominaisuuden perusteella. Oriola tukee tasavertaisia mahdollisuuksia, ja työntekijät valitaan ja heitä kohdellaan heidän ammatillisten kykyjensä ja osaamisensa perusteella.

Oriola ei hyväksy työntekijöiltään minkäänlaista syrjintää, ahdistelua tai työpaikkakiusaamista.

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa.

Oriolan omaisuuden käyttö ja suojaaminen

Jokainen Oriolan työntekijä vastaa yhtiön omaisuuden suojelemisesta liiketoiminta-asiakirjat, -arkistot ja teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ym.) mukaan lukien.

Kunnioitamme muiden voimassaolevia teollisoikeuksia, joiden luvaton käyttö on kiellettyä.

Käytämme yhtiön omaisuutta ainoastaan hyväksyttyihin liiketoimintatarkoituksiin.

Oriola ei hyväksy väärentämistä, varastamista, kavaltamista tai muuta yhtiön omaisuuden väärinkäyttöä. 

Hallinto ja kirjanpito

Oriolan hallinnon ja kirjanpidon on oltava kaikilta olennaisilta osiltaan virheetöntä ja luotettavaa. Varojen kirjaamatta jättäminen on kiellettyä. Väärien, harhaanjohtavien tai tekaistujen tietojen kirjaaminen ei ole sallittua.

Työntekijät ovat vastuussa omalta osaltaan luotettavan ja virheettömän taloudellisen ja muun tiedon antamisesta oikea-aikaisesti.

Työterveys- ja turvallisuus

Oriolan tavoitteena on luoda turvallinen työpaikka eri toimipaikoissa työskentelevälle henkilöstölleen soveltamalla korkeita työterveys- ja työturvallisuusnormeja.

Kukin työntekijä on vastuussa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta ja tarvittaessa henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä sekä turvallisuusohjeiden tai -toimenpiteiden noudattamiseen liittyvien puutteiden raportoinnista.

Ympäristö

Pyrimme vähentämään toiminnastamme ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta osana kestävää liiketoimintaa.

Rikkomusten raportointi

Oriolan työntekijöiden on raportoitava hyvän liiketavan periaatteiden vastaisesta toiminnasta joko omalle esimiehelleen tai Oriolan paikallisen lakiosaston johtajalle. Rikkomuksesta on ilmoitettava kyseessä olevan tytäryhtiön [varatoimitusjohtajalle], ellei hän ole osallisena väitettyyn rikkomukseen, missä tapauksessa on otettava yhteyttä Oriola Oyj:n lakiasiainjohtajaan.

Oriola tutkii kaikki raportoidut asiat luottamuksellisesti.

Työntekijän henkilöllisyyttä suojellaan ja raportoidut tiedot paljastetaan tarpeen mukaan vain niille jotka ovat vastuussa asian tutkimisesta.

Oriola ei ryhdy vastatoimiin periaatteiden rikkomisesta hyvässä uskossa raportoinutta henkilöä kohtaan.

Vilpillisten ilmoitusten tekeminen ei ole sallittua ja siitä voi aiheutua seuraamuksia.

Seuraamukset

Hyvän liiketavan periaatteiden rikkominen voi johtaa seuraamuksiin, kuten varoitukseen tai työsuhteen irtisanomiseen. Rikolliset teot voivat johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, kuten sakkoihin tai vankeustuomioon.

Täytäntöönpano

Oriolan kaikkien työntekijöiden on tutustuttava hyvän liiketavan periaatteisiin ja toimittava niiden mukaisesti.

Työntekijän vastuulla on yleiskuvan saaminen paikallisen lainsäädännön vaatimuksista. Lisäksi työntekijän on oltava tietoinen omaan työhönsä liittyvistä laeista ja asetuksista, noudatettava niitä sekä tarvittaessa pyydettävä oikeudellista asiantuntija-apua. Epäselvissä tapauksissa älä epäröi ottaa yhteyttä esimieheesi tai paikalliseen lakiasiainosastoon saadaksesi opastusta.