Vastuullinen kumppani

Taloudellinen vastuu

Oriolan tavoitteena on olla jatkuvasti toimintaansa kehittävä ja taloudellisesti kannattava yhtiö sekä luotettava ja haluttu yhteistyökumppani kaikille sidosryhmille. Taloudellinen vastuu on kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta huolehtimista. Taloudellisesti vastuullinen yritys pystyy vastaamaan omistajien tuotto-odotuksiin ja tuottamaan taloudellista hyvinvointia myös ympäröivään yhteiskuntaan muun muassa tarjoamalla työpaikkoja ja maksamalla veroja.

Oriolan taloudellisena tavoitteena on kasvaa lääkemarkkinan yleistä kasvua nopeammin. Lisäksi yrityksen oman pääoman tuottotavoite (ROE) on yli 15 prosenttia, ja konsernin pitkän aikavälin tavoite keskimääräiselle nettovelkaantumisasteelle on 40–60 prosenttia.

Oriolan osinkopolitiikan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiön strategiset tavoitteet ja taloudellinen asema otetaan huomioon osinkoa määritettäessä.

Sosiaalinen vastuu

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on Oriolan merkittävin menestystekijä. Siksi jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja hyvään henkilöstöjohtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Oriola pyrkii luomaan henkilöstölleen työympäristön, jossa työskentely yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi on turvallista ja tehokasta.

Lääkeala on toimialana tarkkaan säännelty ja asettaa vaatimuksia myös henkilöstölle. Oriolan yrityksenä ja sen henkilöstön on noudatettava niiden maiden lakeja, säädöksiä ja normeja, joissa sillä on liiketoimintaa ottamalla huomioon myös yhtiön omat tavoitteet ja laatunormit. Henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty lääkkeiden parissa tapahtuvaan työskentelyyn. Koulutuksen sisältö ja laajuus määräytyvät työtehtävän perusteella.

Henkilöstön toimintaa ohjaavat Oriolan eettiset ohjeet sekä vuoden 2010 lopulla määritellyt konsernin arvot. Oriola valvoo eettisten ohjeiden noudattamista oman henkilöstönsä keskuudessa, ja pyrkii edistämään vastaavia periaatteita myös liikekumppaneidensa ja toimittajiensa keskuudessa. Konsernin arvot ovat: olemme avoimia, olemme aloitteellisia, kannamme vastuumme ja työskentelemme yhdessä. Arvojen tavoitteena on ohjata henkilöstön tapaa toimia ja tukea yhtiön mission, vision ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Hankintaperiaatteet sekä alihankkijoiden valinta ja hyväksymisprosessit ovat Oriolalle tärkeitä, sillä yhtiö haluaa olla vastuullinen ja luotettava toimija. Vastuullisuuden merkitys kasvaa yrityksen omien tuotemerkkien tuotevalikoiman kasvaessa kuluttajamarkkinoilla.

Ympäristövastuu

Oriolan tavoitteena on huomioida ympäristö kaikessa toiminnassa ja minimoida ympäristön kuormitus. Yhtiön liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kiinteistöjen ylläpidosta, lääkekuljetuksista sekä pakkausjätteestä.

Oriola pyrkii vähentämään jakelussa syntyvää pakkausjätteen määrää kuljettamalla lääkkeet apteekkeihin kierrätettävissä muovilaatikoissa Suomessa ja Ruotsissa. Kuljetuspäästöjä on pystytty pienentämään lääkejakelun logistisella hallinnalla ja optimoinnilla. Uusissa kiinteistöhankkeissa kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen ja minimoidaan energiankäyttö.

Tärkeä ympäristövastuullisen toiminnan osa-alue on lisäksi lääke- ja muun ongelmajätteen lajitteleminen ja hävitettäväksi toimittaminen viranomaisten hyväksymin menetelmin. Kronans Apotek -apteekeissa Ruotsissa asiakkaat voivat palauttaa ilman korvausta lääkejätteitä apteekeissa sijaitseviin keräyspisteisiin. Oriola käsittelee apteekeista palautuvat lääkkeet kontrolloidusti ja toimittaa ne asianmukaisesti hävitettäväksi.

Potilasturvallisuus

Potilas- ja lääketurvallisuuden varmistaminen on etusijalla Oriolan toiminnassa. Sen kannalta tärkeää on huolehtia lääkkeiden varastointi- ja kuljetusolosuhteista Oriolan jakelukeskuksista apteekkeihin ja sairaaloihin. Lääkkeiden toimitusketjussa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi oikeanlainen lämpötila ja kosteusolosuhteet lääkevarastoissa sekä kylmäketjun katkeamattomuus kuljetusten aikana.Ammattitaitoinen asiakaspalvelu, lääkeneuvonta sekä laadukas ja kattava tuotevalikoima ovat Oriolan apteekkien menestystekijöitä.

Kasvava globaali ongelma lääketukkukaupassa ovat lääkeväärennökset. Oriola varmentaa omalta osaltaan, että markkinoille ei pääse lääkeväärennöksiä muun muassa asioimalla suoraan luotettavien lääkevalmistajien kanssa.

 

Laadunvarmistus takaa potilasturvallisuuden

Lääkeala on tarkasti säännelty toimiala, ja Oriola noudattaa toimintaa varten säädettyjä lakeja, säädöksiä ja normeja toimintamaissaan. Lisäksi Oriolassa on käytössä yhtiön omia laadunvarmistukseen tähtääviä toimintajärjestelmiä.

Lääketukkukaupan hyvät toimintatavat eli GDP (Good Distribution Practice) on Euroopan lääkevirasto EMA:n (European Medicines Agency) kehittämä ja valvoma säännöstö, joka velvoittaa lääketukkukaupan noudattamaan yhteisiä sääntöjä lääkkeiden käsittelyssä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Säännöstössä määritetään ohjeet lääkkeiden varastoinnista, kuljettamisesta, käsittelemisestä ja merkitsemisestä.

Eurooppalaisten säännösten lisäksi Suomen ja Ruotsin viranomaiset Fimea ja Läkemedelsverket ovat tarkentaneet säännöksiä kansalliseen lainsäädäntöön, joita Oriola noudattaa sekä Suomessa että Ruotsissa. Hyvien toimintatapojen toteutumista valvovat sekä kansalliset viranomaiset että jakelussa olevat lääkeyhtiöt.