Palkka- ja palkkioselvitys

Tämä selvitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukainen palkka- ja palkkioselvitys.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen toimikaudeksi. Oriolan nimeämisvaliokunta valmistelee ja antaa hallitukselle suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoiksi ja palkkioiksi.

Varsinainen yhtiökokous 14.3.2017 vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48 400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 30 250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Toimikausipalkkiot suoritettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön B-osakkeina. Yhtiön B-osakkeita hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille toimikausipalkkioina seuraavasti: Anssi Vanjoki 5 020 kpl, Anja Korhonen 3 137 kpl, Mariette Kristenson 2 510 kpl, Kuisma Niemelä 2 510 kpl, Eva Nilsson Bågenholm 3 137 kpl, Lena Ridström 2 510 kpl ja Staffan Simberg 2 510 kpl.

Toimikausipalkkiona saatuihin B-osakkeisiin ei liity sitouttamisjaksoa. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet palkkiona osakeperusteisia oikeuksia eivätkä he ole yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piirissä. Yhtiö ei ole antanut hallituksen jäsenille lainoja tai takauksia näiden puolesta.

Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot vuodelta 2017 ja osakeomistus yhtiössä 31.12.2017 on esitelty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 4.6. ja 6.4. sekä palkitsemisraportissa (http://www.oriola.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkka--ja-palkkioselvitys).

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja pitkän aikavälin osakepalkkiosta. Palkkiojärjestelmillä motivoidaan yhtiön johtoa kehittämään yhtiötä ja turvaamaan yhtiön taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä. Palkitsemisperiaatteissa otetaan huomioon muun muassa yhtiön kehitysvaihe ja liiketoimintastrategia.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallituksen hyväksymän valiokunnan työjärjestyksen mukaan myös seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Lisätietoja Palkitsemisvaliokunnasta on selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Yhtiön hallitus arvioi ja päättää vuosittain toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat, palkkiot ja muut etuudet sekä niiden määräytymisperusteet.

Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain hallituksen palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuen.

Yhtiö ei ole antanut toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenille lainoja tai takauksia näiden puolesta. Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa. Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelmiä, pois lukien Kuluttaja- ja Terveydenhuolto-liiketoiminta-alueiden johtajat, joilla on ehdoiltaan Ruotsin käytäntöä vastaava maksuperusteinen lisäeläke.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiot

Tulospalkkio perustuu Oriolan taloudellisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2017 tulospalkkion enimmäismäärä oli toimitusjohtajalla 75 prosenttia ja muilla johtoryhmän jäsenillä 40 prosenttia vuosipalkasta. Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain hallituksen palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuen.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Oriolan johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Järjestelmän avulla yhdistetään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitoutetaan avainhenkilöt yhtiöön, ja tarjotaan heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

Johdon kannustinjärjestelmä 2013 - 2015

Oriolan hallitus päätti 19.12.2012 konsernin ylimmän johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Vuoden 2017 lopussa järjestelmän piiriin kuului neljä avainhenkilöä, jotka ovat edelleen Oriola-konsernin palveluksessa. Järjestelmä sisälsi kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2013 - 2015. Yhtiön hallitus päätti ansaintakriteereistä ja kunkin ansaintajakson alussa asetettavista tavoitteista. Ansaintajaksolta 2015 palkkio perustui Oriola-konsernin osakekohtaiseen tulokseen laskettuna oikaistusta tuloksesta ennen veroja (EPS). Ansaintajakson 2015 palkkiot vastaavat yhteensä enintään 148 524 Oriolan B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkiota ei makseta, jos avainhenkilön työ- tai palvelussuhde Oriolan konserniyhtiössä päättyy ennen palkkion maksamista vuonna 2018. Ansaintajaksojen 2013 ja 2014 osalta ei maksettu palkkioita, koska ansaintakriteerit eivät täyttyneet.

Johdon kannustinjärjestelmä 2016 - 2018

Oriolan hallitus aloitti ryhmälle konsernin avainhenkilöitä suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 4.12.2015. Tavoitteena on sovittaa yhteen yhtiön kannustinjärjestelmät yhtenäiseksi ohjelmaksi, jossa yhtiön avainhenkilöiden osakesäästöohjelma ja pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä yhdistetään.  

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018 ja vastaavasti kolme odotusjaksoa, kalenterivuodet 2017, 2018 ja 2019. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Edellytyksenä järjestelmään osallistumiselle ja palkkion saamiselle on, että avainhenkilö on mukana avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa ja säästää kuukausittaisen summan kiinteästä bruttokuukausipalkastaan voimassa olevien osakesäästöohjelman ehtojen mukaisesti.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2016 perusteella maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä 119 803 Oriolan B-osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), jota koskeva tavoite ei täyttynyt vuonna 2017.

Osakesäästöohjelma

Oriolan hallitus päätti 18.6.2015 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman alkamisesta. Korkein kuukausittainen säästö oli 8.3 prosenttia ja pienin 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä kuukausittaisesta bruttopalkasta.

Ohjelmaan osallistui noin 45 konsernin avainhenkilöä säästökaudella 1.10.2015 - 31.12.2016. Ansaintajakson perusteella vuonna 2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 45 702 Oriolan B-osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettava osuuden.

Oriolan hallitus päätti 19.10.2016 säästökauden 2017 alkamisesta. Säästökausi kesti 12 kuukautta ajalla 1.1.2017-31.12.2017. Vastaavasti ohjelmaan osallistui noin 45 konsernin avainhenkilöä. Omistusjakso päättyy Oriolan tilinpäätöstiedotteen 1.1.-31.12.2018 julkistamispäivänä. Palkkiot maksetaan osittain Oriolan B-osakkeina ja osittain rahana vuonna 2019. Arvioidut maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 55 000 Oriolan B-osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Säästökaudelle 1.1.–31.12.2018 osallistuu noin 60 avainhenkilöä. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriolan B-sarjan osakkeita osallistujille markkinahintaan. Osakesäästöohjelmaan osallistuneet avainhenkilöt saavat maksutta kaksi B-sarjan osaketta kutakin kolmea hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Lisäosakkeet luovutetaan osallistujille vuonna 2020.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet vuonna 2017

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemelle tilikauden 2017 aikana suoritetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat yhteensä 555 701 euroa, muodostuen:

  • Kiinteästä peruspalkasta 442 183 euroa;
  • Luontoiseduista 28 501 euroa;
  • Tulospalkkiosta 85 017 euroa; ja
  • Osakepalkkiosta 0 euroa.

Oriolan hallitus päätti Eero Hautaniemen toimitusjohtajasopimuksen 18.12.2017. Eero Hautaniemellä on kuuden kuukauden irtisanomisaika ja hän on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtaja kuului yhtiön hallituksen päättämän osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin, mutta ei ole eronsa johdosta oikeutettu yhtiön osakepohjaisten järjestelmien tuleviin palkkioihin. Eero Hautaniemelle toimisopimuksen päättämisen johdosta maksettava korvaus on 656 622 euroa.

Väliaikaiselle toimitusjohtajalle Kimmo Virtaselle ajalta 18.12.-31.12.2017 suoritetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat yhteensä 9 125 euroa.

Toimitusjohtajan palkkasuhde, ts. konsernin toimitusjohtajalle maksetun peruspalkan suhde Oriolassa ansaittavaan kokoaikaisen työntekijän mediaaniperuspalkkaan on 12 (11).

Johtoryhmän palkat ja palkkiot vuonna 2017

Johtoryhmän jäsenille tilikauden 2017 aikana maksetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat yhteensä 1 150 944 euroa, muodostuen:

  • Kiinteistä peruspalkoista yhteensä 990 221 euroa;
  • Luontoiseduista yhteensä 58 665 euroa;
  • Tulospalkkioista yhteensä 102 058 euroa; ja
  • Osakepalkkioista yhteensä 0 euroa

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön hallituksen päättämän osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten osakeomistus on esitelty tilinpäätöksen liitetiedossa 6.4 ja yhtiön verkkosivuilta löytyvässä Palkitsemisraportissa.