Vastuullisuus

Ihmiset ja yhteiskunta

Oriolalla on vastuullinen tehtävä lääkejakelun koko arvoketjussa – autamme asiakkaitamme lääkeyrityksistä loppukäyttäjiin. Kehitämme vastuullisuuttamme järjestelmällisesti vahvistaaksemme työmme vaikutuksia. Olemme määritelleet vastuullisuusteemamme YK:n globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Vastuullisuusteemamme ovat ihmiset ja yhteiskunta, ilmasto ja ympäristö, vastuullinen kumppani ja taloudellisesti kestävä.

Meillä on yhteiskunnassa tärkeä tehtävä varmistaa lääkkeiden turvallinen ja oikea-aikainen jakelu sekä lääkkeiden vastuullinen käyttö. Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Oriolan keskeinen menestystekijä ja vastuullisen liiketoiminnan lähtökohta.

Sitoumuksemme

Olemme sitoutuneet CDP-raportointiin sekä noudattamaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa kymmentä periaatetta, jotka on määritelty YK:n Global Compact -aloitteessa. Toimimme kaikkien Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työhön, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden mukaisesti.

Sitoumuksemme

Olennaisuusarvio

Sidosryhmien kanssa käytävä jatkuva vuoropuhelu on meille erittäin tärkeää, jotta voimme kehittää työskentelytapojamme. Vuonna 2018 toteutimme vastuullisuuskyselyn tärkeimmille sidosryhmillemme varmistaaksemme, että vastuullisuusohjelmamme keskittyy oikeisiin asioihin. Lisätietoa olennaisuusarviosta on julkaistu englanninkielisillä sivuilla.

Olennaisuusarvio

Arvonluonti

Luomme arvoa erilaisille sidosryhmille tavarantoimittajista kuluttajiin ja omistajiin. Meillä on tärkeä rooli yhteiskunnassa: jakelemme lääkkeitä, tarjoamme lääkealan asiantuntijapalveluja ja autamme vähentämään terveydenhuollon kustannuksia.

Arvonluonti

Oriola työnantajana

Oriola tarjoaa noin 2 700 työntekijälle lääkealan monipuolisia työtehtäviä Suomessa ja Ruotsissa.

Oriola työnantajana

Monimuotoisuus

Oriola on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja monimuotoisuutta tukeva työpaikka.

Monimuotoisuus

Lääketurvallisuus

Lääkejakelijana Oriola vastaa lääkkeiden varastoinnista sekä jakelusta apteekkeihin, sairaaloihin ja lääkehuollon muihin toimipisteisiin.

Lääketurvallisuus

Verojalanjälki

Verojalanjäljellä kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja verovaikutuksen jakautumista eri maihin.

Verojalanjälki

Ilmasto ja ympäristö

Olemme merkittävä toimija lääkkeen arvoketjussa, ja siksi velvollisuutemme on minimoida toimintamme ympäristövaikutuksia. Oriolan ympäristöpolitiikka ohjaa toimintaamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Oriolan liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kiinteistöjen ylläpidosta, lääkekuljetuksista sekä jätteistä. Ruotsissa Oriola AB:lle ja Svensk Dosille on myönnetty ympäristösertifikaatti ISO 14 001. Ympäristövaikutusten seuraamiseen ja mittaamiseen liittyviä parhaita käytäntöjä yhdenmukaistetaan maiden välillä kehityskohteiden paikantamiseksi.

Energia

Oriola-konsernin merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kiinteistöjen energiankulutuksesta.

Energia

Kuljetukset

Lääkekuljetukset ovat Oriolan liiketoiminnan ydinaluetta. Pääsääntöisesti maantiekuljetuksista koostuvat jakeluverkostot kattavat koko Suomen ja Ruotsin.

Kuljetukset

Jätteet

Oriolassa noudatetaan jätelain mukaista etusijajärjestystä. Ensisijaisesti jätteen muodostuminen minimoidaan ja syntynyt jäte pyritään käyttämään uudelleen mahdollisuuksien mukaan.

Jätteet

Oriolan ympäristöpolitiikka

Oriolan ympäristöpolitiikassa kuvataan, kuinka työskentelemme varmistaaksemme terveellisen elämän ja hyvän ympäristön nykyisille ja tuleville sukupolville. Oriolan ympäristöpolitiikka on saatavilla englanniksi.   

Lataa tiedosto

Vastuullinen kumppani

Olemme tehokas ja luotettava toimija lääkeyritysten sekä muiden valmistajien ja kuluttajien välillä. Laadunvarmistus ja viranomaismääräysten noudattaminen on toimintamme lähtökohta. Pyrimme aina viranomaissäädösten edellyttämää tasoa korkeammalle ja edellytämme korkeiden eettisten standardien noudattamista myös kumppaneiltamme.

Laadunhallinta

Oriolan laadunhallinta perustuu lääkealan lainsäädäntöön ja viranomaisvaatimuksiin sekä laadunhallintastandardeihin, erityisesti ISO 9001-standardiin.

Laadunhallinta

Toimitusketjun hallinta

Hankintaperiaatteet sekä alihankkijoiden valinta- ja hyväksymisprosessit ovat meille tärkeitä.

Toimitusketjun hallinta

Yrityssalaisuudet

Oriola-konsernin kaikki työntekijät sitoutuvat kunnioittamaan yrityksen liike- ja ammattisalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja.

Yrityssalaisuudet

Taloudellisesti kestävä

Oriolassa taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että tuotamme taloudellista lisäarvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille, kuten henkilöstölle, asiakkaille, tavarantoimittajille ja yhteiskunnalle. Kehitämme toimintaa järjestelmällisesti ja hyödynnämme resurssejamme tehokkaasti.

Taloudellinen kestävyys perustuu hyvään hallintotapaan sekä avoimeen ja säännölliseen viestintään taloudellisesta ja vastuullisuuteen liittyvästä kehityksestä sekä siihen vaikuttavista seikoista. Kuvaamme toimintamme taloudelliset vaikutukset tarkemmin arvonluontimallissa, ja keskeiset taloudelliset tunnusluvut on esitetty tilinpäätöksessä.

Meille taloudellinen kestävyys ulottuu tilinpäätöstä pidemmälle. Eettiset ohjeemme ohjaavat johtamista ja henkilöstön toimintatapoja. 

EETTISET OHJEET

Oriolan eettiset ohjeet (Code of Conduct) määrittelevät työtämme koskevat periaatteet. Eettiset ohjeet koskevat kaikkia työntekijöitämme ja liiketoimintojamme, ja jokaisen työntekijän tulee noudattaa niitä. Eettiset ohjeet kuvaavat Oriolan yrityskulttuuria, joka perustuu lainmukaisuuteen, hyvään hallintotapaan, avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

Eettiset ohjeet sisältävät yhtiön periaatteet lahjonnan- ja korruptionvastaisuudesta, kilpailulakien noudattamisesta, yhteistyöstä ja vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa sekä työntekijöiden salassapitovelvollisuudesta ja eturistiriitatilanteiden välttämisestä. Ohjeistuksessa kuvataan luottamukselliset raportointikanavat periaatteidenvastaiselle toiminnalle sekä rikkomusten seuraamukset. Eettisten ohjeiden toteutumista valvoo yhtiön hallitus.

 • Me noudatamme lakia
 • Me vältämme eturistiriitoja
 • Me emme tarjoa emmekä vastaanota lahjuksia
 • Me sitoudumme reiluun kilpailuun
 • Me suojelemme Oriola Groupin omaisuutta
 • Me noudatamme sisäpiirisäädöksiä
 • Me raportoimme luotettavia taloustietoja
 • Me kannustamme avoimuuteen ja läpikäyvyyteen
 • Me emme syrji ja kohtelemme tasa-arvoisesti
 • Me tuemme terveyttä ja turvallisuutta
 • Me minimoimme ympäristövaikutuksemme
 • Me emme tue poliittista toimintaa

LIIKEKUMPPANIN EETTISET OHJEET

Meillä on käytössä liikekumppaneita koskevat eettiset ohjeet. Edellytämme ali­hankkijoidemme ja muiden liikekumppaneidemme sitoutuvan eettisiin ohjeisiimme sekä periaatteisiimme koskien lahjontaa ja korruptiota, ihmisoikeuksia, syrjintää, ympäristövaikutuksia ja avoimuutta.

Oriolan liikekumppanin eettiset ohjeet  on julkaistu englanniksi.