Vastuullisuus

Vastuullinen kumppani

Oriola-konserni on tehokas ja luotettava kanava lääkeyritysten ja kuluttajien välillä. Laadunhallinta ja lääkealan viranomaismääräysten noudattaminen on toimintamme lähtökohta. Oriola-konsernin työtä säätelevät useat kansainväliset ja kansalliset lääkealan lait ja säännökset. Näiden lisäksi käytössä on yrityksen sisäisiä laadunhallintajärjestelmiä.

Vaatimustenmukaisuus

Oriola-konsernin laadunhallinta perustuu lääkealan lainsäädäntöön ja viranomaisvaateisiin sekä laadunhallintastandardeihin, erityisesti ISO 9001-standardiin.

Vaatimustenmukaisuus

Toimitusketjun hallinta

Hankintaperiaatteet sekä alihankkijoiden valinta- ja hyväksymisprosessit ovat Oriola-konsernille tärkeitä, sillä yhtiö haluaa olla vastuullinen ja luotettava toimija.

Toimitusketjun hallinta

Yrityssalaisuudet

Oriola-konsernin kaikki työntekijät sitoutuvat kunnioittamaan yrityksen liike- ja ammattisalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja.

Yrityssalaisuudet

Keskeiset tunnusluvut

Lääkejakelijana ja apteekkitoimijana Oriola-konsernilla on vastuullinen rooli lääkkeiden jakeluketjussa. Oriola-konserni noudattaa eettisiä liiketoimintakäytäntöjä. Oriola-konserni panostaa henkilökunnan osaamiseen ja kehittymiseen ja työskentelee pienentääkseen toimintansa ympäristövaikutuksia osana vastuullista liiketoimintaa. Oriola-konsernissa seurataan vastuullisuuden kehittymistä säännöllisesti.

Keskeiset tunnusluvut

Ihmiset ja yhteiskunta

Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö on Oriola-konsernin tärkein menestystekijä ja vastuullisen liiketoiminnan lähtökohta. Henkilöstön osaamiseen ja kehittymiseen panostamalla yhtiö tuottaa lisäarvoa asiakkailleen, vastaa lääkealan tiukkoihin laatuvaatimuksiin ja pitää huolta kilpailukyvystään digitalisoituvilla markkinoilla.

Lääketurvallisuuden varmistaminen on Oriola-konsernin toiminnan tärkein tehtävä. Lääkkeet on toimitettava perille turvallisesti ja ajallaan olosuhteista riippumatta. Yhtiö toiminnallaan varmistaa, että lääkkeitä on koko ajan saatavilla ja niitä käsitellään lääkealan viranomaisvaatimusten edellyttämällä tavalla.

Oriola-konserni työnantajana

Oriola-konserni tarjoaa Suomessa ja Ruotsissa noin 3 000 työntekijälle lääkealan monipuolisia työtehtäviä.

Oriola-konserni työnantajana

Monimuotoisuus

Oriola-konserni työyhteisönä on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja monimuotoisuutta tukeva.

Monimuotoisuus

Lääketurvallisuus

Lääkejakelijana Oriola vastaa lääkkeiden varastoinnista sekä jakelusta apteekkeihin, sairaaloihin ja lääkehuollon muihin toimipisteisiin.

Lääketurvallisuus

Verojalanjälki

Verojalanjäljellä kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja verovaikutuksen jakautumista eri maihin.

Verojalanjälki

Eettiset ohjeet

Oriola-konsernin Eettiset ohjeet (Code of Conduct) ohjaavat johtamista ja henkilöstön toimintatapoja. Ohjeistuksessa esitellään Oriola-konsernin yrityskulttuuri, mikä perustuu lainmukaisuuteen ja hyvään hallinnointitapaan, avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen sekä luottamuksellisuuteen. Eettiset ohjeet sisältävät yhtiön periaatteet lahjonnan- ja korruptionvastaisuudesta, kilpailulakien noudattamisesta, yhteistyöstä ja vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa sekä työntekijöiden salassapitovelvollisuudesta ja eturistiriitatilanteiden välttämisestä. Ohjeistuksessa kuvataan luottamukselliset raportointikanavat periaatteidenvastaiselle toiminnalle sekä rikkomusten seuraamukset. Eettisten ohjeiden toteutumista valvoo yhtiön hallitus.

 • Me noudatamme lakia
 • Me vältämme eturistiriitoja
 • Me emme tarjoa emmekä vastaanota lahjuksia
 • Me sitoudumme reiluun kilpailuun
 • Me suojelemme Oriola Groupin omaisuutta
 • Me noudatamme sisäpiirisäädöksiä
 • Me raportoimme luotettavia taloustietoja
 • Me kannustamme avoimuuteen ja läpikäyvyyteen
 • Me emme syrji ja kohtelemme tasa-arvoisesti
 • Me tuemme terveyttä ja turvallisuutta
 • Me minimoimme ympäristövaikutuksemme
 • Me emme tue poliittista toimintaa

Ympäristö

Oriola-konsernin liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kiinteistöjen ylläpidosta, lääkekuljetuksista sekä jätteistä. Ympäristösertifikaatti ISO 14 001 on myönnetty Oriola AB:lle ja Svensk Dosille Ruotsiin, ja sen periaatteita hyödynnetään myös konsernin muissa yksiköissä. Parhaita käytäntöjä yhdenmukaistetaan maiden välillä tehokkuuden ja raportoinnin kehittämiseksi sekä kehityskohteiden paikantamiseksi. Oriola-konserni pyrkii pitämään haitallisen ympäristövaikutuksensa mahdollisimman pienenä.

Energia

Oriola-konsernin merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kiinteistöjen energiankulutuksesta.

Energia

Lääkekuljetukset

Lääkekuljetukset ovat Oriola-konsernin liiketoiminnan ydinaluetta. Pääsääntöisesti maantiekuljetuksista koostuvat jakeluverkostot kattavat koko Suomen ja Ruotsin.

Lääkekuljetukset

Jätteet

Oriola-konsernissa noudatetaan jätelain mukaista etusijajärjestystä. Ensisijaisesti jätteen muodostuminen minimoidaan ja syntyneen jätteen osalta huolehditaan sen mahdollisuuksista tulla uudelleen hyödynnetyksi.

Jätteet

Oriola-konsernin ympäristöpolitiikka

Oriola-konsernin ympäristöpolitiikassa kuvataan, kuinka työskentelemme varmistaaksemme terveellisen elämän ja hyvän ympäristön nykyisille ja tuleville sukupolville.  

Lataa tiedosto