Hållbarhet

En ansvarfull partner

Oriolakoncernen är en effektiv och pålitlig länk mellan läkemedelsföretag och konsumenter. Kvalitetssäkring och att uppfylla myndigheternas krav för läkemedelshantering är grunden i Oriolakoncernens verksamhet. Oriolakoncernens arbete regleras av ett flertal nationella och internationella lagar och förordningar för läkemedelsbranschen. 

 

Efterlevnad av myndighetskrav för läkemedelshantering

Oriolakoncernens kvalitetssystem baseras på lagstiftning och regulatoriska krav för läkemedelsbranschen och kvalitetssäkringsstandarder, framförallt ISO 9001 och GDP.

Efterlevnad

Leveranskedjan

Vår inköpspolicy, tillsammans med tydliga processer för urval och godkännande av underleverantörer är viktiga arbetsverktyg för Oriolakoncernens eftersom vi vill vara ett ansvarsfullt och pålitligt företag.

Leveranskedjan

Affärshemligheter

Oriolakoncernens alla anställda förbinder sig att respektera företagets affärs- och yrkeshemligheter samt övrig konfidentiell information.

Affärshemligheter

Människor och samhälle

Välmående och kompetent personal är Oriolakoncernens viktigaste framgångsfaktor och utgångspunkten för en ansvarsfull verksamhet. Genom att satsa på personalens kompetens och utveckling kan Oriolakoncernen skapa mervärde för sina kunder, leva upp till läkemedelsbranschens stränga kvalitetskrav och se till sin konkurrenskraft på en allt mer digitaliserad marknad.

Att säkerställa läkemedlens kvalitet är högsta prioritet i Oriolakoncernens verksamhet. Läkemedlen skall levereras säkert och i tid till kunden oavsett vilka förhållanden som råder. Oriolakoncernen säkerställer att läkemedel finns tillgängliga och att de hanteras enligt myndighetskraven för läkemedel. 

Oriolakoncernen som arbetsgivare

Oriolakoncernen erbjuder ett brett utbud av arbetsuppgifter inom läkemedelsbranschen till cirka 3000 anställda i Finland och Sverige.

Oriolakoncernen som arbetsgivare

Mångfald

Oriolakoncernen är en jämlik och rättvis arbetsplats som stödjer mångfald. Oriolakoncernens uppförandekod definierar de etiska riktlinjer som alla medarbetare förväntas följa i sitt dagliga arbete.

Mångfald

Läkemedelssäkerhet

Som läkemedelsdistributör ansvarar Oriolakoncernen för lagerhållning och distribution av läkemedel till apotek, sjukhus och andra aktörer inom läkemedelsförsörjningen.

Läkemedelssäkerhet

Skattepolicy

I vår skattepolicy visas verksamhetens skatter som kommer samhället till godo och hur skatten fördelas till olika länder.

Skattepolicy

Uppförandekod

Oriolakoncernens uppförandekod är den riktlinje och de principer som Oriolakoncernen använder i sina affärsrelationer. Alla Oriolas medarbetare representerar företaget, och vi förväntar oss att alla följer de principer och riktlinjer som finns inom koncernen. 

Uppförandekoden inkluderar Oriolakoncernens riktlinjer gällande motarbetandet av mutor och korruption, efterföljandet av konkurrenslagar, samarbete och dialog med intressegrupper samt medarbetarnas tystnadsplikt och undvikande av intressekonflikter. Uppförandekoden tillhandahåller även konfidentiella kanaler för den som bevittnat ett beteende som bryter om uppförandekoden. Bolagsstyrelsen ser till så att uppförandekoden efterföljs. 

 • Vi följer lagen
 • Vi undviker intressekonflikter och bekämpar mutor
 • Vi verkar för rättvis konkurrens
 • Vi skyddar Oriolakoncernens materiella och immateriella tillgångar
 • Vi följer insiderreglerna
 • Vi rapporterar tillförlitlig finansiell information
 • Vi främjar öppenhet och transparens
 • Vi arbetar för en icke-diskriminerande och rättvis anställning 
 • Vi värnar om hälsa och säkerhet
 • Vi minimerar vår miljöpåverkan
 • Vi stödjer ingen politisk verksamhet
 • Vi för en regelbunden dialog med myndigheterna

Miljö

De områden med störst miljöpåverkan inom Oriolakoncernens verksamhet relateras till fastighetsunderhåll, läkemedelstransporter och förpackningsavfall. Oriola Sweden AB och Svensk Dos i Sverige är certifierade och verkar enligt kraven i miljöstandarden ISO 14001:2015. Mätning och övervakning av miljöpåverkan kommer att harmoniseras mellan länderna för att identifiera de områden där förbättringar behöver genomföras. Oriolakoncernen strävar efter att minska sin miljöbelastning.

Energi

Oriolakoncernen har vidtagit flera åtgärder för att energieffektivisera sin verksamhet. Ca 85% av den elektricitet som används inom Oriolakoncernen kommer från förnyelsebara källor.

Energi

Läkemedelstransporter

Läkemedelstransporter är kärnan i Oriolakoncernens verksamhet. Distributionsnätet som huvudsakligen utgörs av landsvägstransporter omfattar hela Finland och Sverige.

Läkemedelstransporter

Avfall

Inom Oriolakoncernen följer man prioritetsordningen enligt avfallslagstiftningen. Första fokus är att förebygga avfallets uppkomst. För det avfall som ändå genereras ser man efter möjligheter till återvinning.

Avfall