Hållbarhet

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. På Oriola har vi en viktig roll i värdekedjan för läkemedelsdistribution - vi hjälper våra kunder från läkemedelsföretag och apotek till konsumenter. Oriolas hållbarhetsstrategi sätter riktningen för vårt hållbarhetsarbete genom våra teman: Samhälle, Människor och Miljö. Vår hållbarhetsstrategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och långsiktiga mål här.

våra åtaganden

Vi redovisar CDP Climate Change Program och är engagerade i de tio principerna i FN:s Global Compact (UNGC). Vi anpassar våra riktlinjer och åtgärder enligt alla aspekter av UNGC som rör mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption.

Ytterligare läsning på engelska

Väsentlighetsanalys

En fortsatt dialog med våra intressenter är viktigt för att vi ska kunna utveckla vårt sätt att arbeta. Under 2018 genomfördes en hållbarhetsundersökning med intressenter och medarbetare för att säkerställa att vår hållbarhetsagenda fokuserar på relevanta ämnen. För mer information besök vår engelska hemsida.

Ytterligare läsning på engelska

Värdeskapande

Oriola skapar värde för olika intressenter, från leverantörer till konsumenter och ägare. Vi har en viktig roll i samhället genom läkemedelsdistribution, kunskap och rådgivning samt att vi bidrar till att minska vårdkostnader.

Ytterligare läsning på engelska

Samhälle

Vi underlättar införandet av nya läkemedel på marknaden och distribuerar läkemedel och andra hälso- och välbefinnande produkter. Våra professionella farmaceuter som arbetar på apotek, med medicinska information och dosdoseringstjänster hjälper människor att använda läkemedel på ett säkert sätt.

Tillgänglighet till läkemedel

Vi hjälper till att säkerställa tillgänglighet till läkemedel under hela livscykeln, med början i klinisk forskning och marknadsföringstjänster.

Tillgänglighet till läkemedel

Efterlevnad av myndighetskrav för läkemedelshantering

Oriolas kvalitetssystem baseras på lagstiftning och regulatoriska krav för läkemedelsbranschen och kvalitetssäkringsstandarder, framförallt ISO 9001 och GDP.

Efterlevnad

Skattepolicy

I vår skattepolicy visas verksamhetens skatter som kommer samhället till godo och hur skatten fördelas till olika länder.

Skattepolicy

Leveranskedjan

Vår inköpspolicy, tillsammans med tydliga processer för urval och godkännande av underleverantörer är viktiga arbetsverktyg för Oriolas eftersom vi vill vara ett ansvarsfullt och pålitligt företag.

Leveranskedjan

Människor

Oriola erbjuder ett brett utbud av arbetsuppgifter inom läkemedelsbranschen i Finland och Sverige. Vårt mål är att säkerställa våra medarbetares engagemang och välbefinnande. Vi vill erbjuda de mest mångsidiga karriärvägarna inom läkemedelsbranschen samt en rättvis och jämställd arbetsplats

Oriola som arbetsgivare

Oriola erbjuder ett brett utbud av arbetsuppgifter inom läkemedelsbranschen till cirka 2700 anställda i Finland och Sverige.

Oriola som arbetsgivare

Mångfald

Oriola är en jämlik och rättvis arbetsplats som stödjer mångfald. Oriolas uppförandekod definierar de etiska riktlinjer som alla medarbetare förväntas följa i sitt dagliga arbete.

Mångfald

Uppförandekod

Oriolas uppförandekod är den riktlinje och de principer som Oriola använder i sina affärsrelationer. Alla Oriolas medarbetare representerar företaget, och vi förväntar oss att alla följer de principer och riktlinjer som finns inom koncernen.

Uppförandekod

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSPARTNERS

Vi förväntar oss att våra leverantörer och andra affärspartners visar sitt åtagande för våra krav på mutor och korruption, mänskliga rättigheter, diskriminering, miljöpåverkan och öppenhet. Fortsatt läsning på engelska.

Uppförandekod för affärspartners

Miljö

Att minimera vår miljöpåverkan är en hög prioritet för oss. I enlighet med vår vision vill vi främja en hälsosammare morgondag och vara en föregångare i vår bransch. Vårt mål är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2030.

Oriola Sweden AB och Svensk Dos i Sverige är certifierade och verkar enligt kraven i miljöstandarden ISO 14001:2015. 

Miljöpolicy

Oriolas Miljöpolicy visar våra åtaganden för att minska miljöpåverkan av vår verksamhet. Fortsatt läsning på engelska.

Miljöpolicy

Koldioxidneutralitet

Att uppnå koldioxidneutralitet innebär att vi måste minska vår verksamhets koldioxidutsläpp till noll.

Koldioxidneutralitet

Energi

Oriola har vidtagit flera åtgärder för att energieffektivisera sin verksamhet. Ca 85% av den elektricitet som används inom Oriola kommer från förnyelsebara källor.

Energi

Återvinning

Inom Oriola följer man prioritetsordningen enligt avfallslagstiftningen. Första fokus är att förebygga avfallets uppkomst. För det avfall som ändå genereras ser man efter möjligheter till återvinning.

Återvinning