Hållbarhet

Människor och samhälle

På Oriola har vi en viktig roll i värdekedjan för läkemedelsdistribution - från läkemedelsföretag till slutanvändare. För att stärka vår hållbarhetspåverkan utvecklar vi systematiskt hållbarhet genom våra huvudteman som är i linje med de hållbarhetsutvecklingsmål (SDGs) som fastställts av FN.

Våra hållbarhetsteman är Människor och samhälle, Klimat och miljö, Ansvarsfull partner och Hållbar lönsamhet.

Vi spelar en viktig roll i samhället för att garantera säkra leveranser och hållbar användning av läkemedel. Kompetenta och engagerade medarbetare är den viktigaste framgångsfaktorn och grunden för ett hållbart företag.

våra åtaganden

Vi redovisar CDP Climate Change Program och är engagerade i de tio principerna i FN:s Global Compact (UNGC). Vi anpassar våra riktlinjer och åtgärder enligt alla aspekter av UNGC som rör mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption.

Ytterligare läsning på engelska

Väsentlighetsanalys

En fortsatt dialog med våra intressenter är viktigt för att vi ska kunna utveckla vårt sätt att arbeta. Under 2018 genomfördes en hållbarhetsundersökning med intressenter och medarbetare för att säkerställa att vår hållbarhetsagenda fokuserar på relevanta ämnen. För mer information besök vår engelska hemsida.

Ytterligare läsning på engelska

Värdeskapande

Oriola skapar värde för olika intressenter, från leverantörer till konsumenter och ägare. Vi har en viktig roll i samhället genom läkemedelsdistribution, kunskap och rådgivning samt att vi bidrar till att minska vårdkostnader. För mer information besök vår engelska hemsida.

Ytterligare läsning på engelska

Oriola som arbetsgivare

Oriola erbjuder ett brett utbud av arbetsuppgifter inom läkemedelsbranschen till cirka 3000 anställda i Finland och Sverige.

Oriola som arbetsgivare

Mångfald

Oriola är en jämlik och rättvis arbetsplats som stödjer mångfald. Oriolas uppförandekod definierar de etiska riktlinjer som alla medarbetare förväntas följa i sitt dagliga arbete.

Mångfald

Läkemedelssäkerhet

Som läkemedelsdistributör ansvarar Oriola för lagerhållning och distribution av läkemedel till apotek, sjukhus och andra aktörer inom läkemedelsförsörjningen.

Läkemedelssäkerhet

Skattepolicy

I vår skattepolicy visas verksamhetens skatter som kommer samhället till godo och hur skatten fördelas till olika länder.

Skattepolicy

Klimat och miljö

De områden med störst miljöpåverkan inom Oriolas verksamhet relateras till fastighetsunderhåll, läkemedelstransporter och förpackningsavfall. Oriola Sweden AB och Svensk Dos i Sverige är certifierade och verkar enligt kraven i miljöstandarden ISO 14001:2015. Mätning och övervakning av miljöpåverkan kommer att harmoniseras mellan länderna för att identifiera de områden där förbättringar behöver genomföras. Oriola strävar efter att minska sin miljöbelastning.

Energi

Oriola har vidtagit flera åtgärder för att energieffektivisera sin verksamhet. Ca 85% av den elektricitet som används inom Oriola kommer från förnyelsebara källor.

Energi

Transporter

Transporter är kärnan i Oriolas verksamhet. Distributionsnätet som huvudsakligen utgörs av landsvägstransporter omfattar hela Finland och Sverige.

Transporter

Avfall

Inom Oriola följer man prioritetsordningen enligt avfallslagstiftningen. Första fokus är att förebygga avfallets uppkomst. För det avfall som ändå genereras ser man efter möjligheter till återvinning.

Avfall

ORIOLAS MILJÖPOLICY

Som en viktig aktör i läkemedelsbranschen är vi ansvariga för att hantera vår miljöpåverkan. Oriolas Miljöpolicy visar våra åtaganden för att minska miljöpåverkan av vår verksamhet. För att ta del av Oriolas Miljöpolicy klicka här (på engelska).

En ansvarfull partner

Oriola är en effektiv och pålitlig länk mellan läkemedelsföretag och konsumenter. Kvalitetssäkring och att uppfylla myndigheternas krav för läkemedelshantering är grunden i Oriolas verksamhet. Oriolas arbete regleras av ett flertal nationella och internationella lagar och förordningar för läkemedelsbranschen.

Efterlevnad av myndighetskrav för läkemedelshantering

Oriolas kvalitetssystem baseras på lagstiftning och regulatoriska krav för läkemedelsbranschen och kvalitetssäkringsstandarder, framförallt ISO 9001 och GDP.

Efterlevnad

Leveranskedjan

Vår inköpspolicy, tillsammans med tydliga processer för urval och godkännande av underleverantörer är viktiga arbetsverktyg för Oriolas eftersom vi vill vara ett ansvarsfullt och pålitligt företag.

Leveranskedjan

Affärshemligheter

Oriolas alla anställda förbinder sig att respektera företagets affärs- och yrkeshemligheter samt övrig konfidentiell information.

Affärshemligheter

Hållbar lönsamhet

För Oriola innebär hållbar lönsamhet att vi skapar ekonomiskt mervärde för aktieägare och andra intressenter, såsom personal, kunder, leverantörer och samhället. Vi utvecklar vår verksamhet systematiskt och utnyttjar våra resurser effektivt.

God företagsstyrning utgör grunden för hållbar lönsamhet, en öppen och regelbunden kommunikation om utvecklingen av vår ekonomi och hållbarhet samt de faktorer som påverkar den. Vi beskriver vår ekonomiska påverkan i vår modell för värdeskapande och våra nyckeltal presenteras i bokslutet.

Hållbar lönsamhet är mer än bara finansiell rapporteringen. Vår Uppförandekod styr ledning- och personalpraxis.

Oriolas uppförandekod är den riktlinje och de principer som Oriola använder i sina affärsrelationer. Alla Oriolas medarbetare representerar företaget, och vi förväntar oss att alla följer de principer och riktlinjer som finns inom koncernen. 

Uppförandekoden inkluderar Oriolas riktlinjer gällande motarbetandet av mutor och korruption, efterföljandet av konkurrenslagar, samarbete och dialog med intressegrupper samt medarbetarnas tystnadsplikt och undvikande av intressekonflikter. Uppförandekoden tillhandahåller även konfidentiella kanaler för den som bevittnat ett beteende som bryter om uppförandekoden. Bolagsstyrelsen ser till så att uppförandekoden efterföljs. 

 • Vi följer lagen
 • Vi undviker intressekonflikter och bekämpar mutor
 • Vi verkar för rättvis konkurrens
 • Vi skyddar Oriolakoncernens materiella och immateriella tillgångar
 • Vi följer insiderreglerna
 • Vi rapporterar tillförlitlig finansiell information
 • Vi främjar öppenhet och transparens
 • Vi arbetar för en icke-diskriminerande och rättvis anställning 
 • Vi värnar om hälsa och säkerhet
 • Vi minimerar vår miljöpåverkan
 • Vi stödjer ingen politisk verksamhet
 • Vi för en regelbunden dialog med myndigheterna

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSPARTNERS

Vi har en Uppförandekod för Affärspartners. Vi förväntar oss att våra leverantörer och andra affärspartners visar sitt åtagande för våra krav på mutor och korruption, mänskliga rättigheter, diskriminering, miljöpåverkan och öppenhet.

För att ta del av Oriolas Uppförandekod för Affärspartners klicka här (på engelska).