Avfall | Oriola

Inom Oriolakoncernen följer man prioritetsordningen enligt avfallslagstiftningen. Första fokus är att minimera avfallets uppkomst och att skapa möjligheter för återanvändning. För det avfall som ändå genereras ser man efter möjligheter till återvinning. Mängden avfall minskas t.ex. genom att transport av läkemedel till apotek sker i returnerbara plastbackar, utbildning av personal i korrekt och noggrann hantering av läkemedel samt uppföljning av kundernas lagernivåer för att minimera svinn. I de fall läkemedelsförpackningar enbart har kosmetiska defekter och därmed inte kan säljas på apotek undersöks möjlighet att, tillsammans med läkemedelsföretaget, hitta alternativa lösningar för att slippa destruktion.

Över hälften av det avfall som Oriolakoncernens verksamhet ger upphov till är återvinningsbara förpackningsmaterial såsom papp och kartong som blir över när produkter packas om. En tredjedel av avfallet är brännbart blandavfall från lager och kontor vilket förbränns. Varje år hanterar Oriolakoncernen flera hundra ton läkemedelsavfall avfall som destrueras. Oriolakoncernen erbjuder uppdragsgivare tjänster för att ombesörja en säker och korrekt destruktion av skadade, utgångna och indragna läkemedel (och icke läkemedel såsom nutritioner, kosmetika och medicintekniska produkter). En annan stor del av det läkemedelsavfall som Oriolakoncernen hanterar kommer från Kronans Apotek där konsumenter kan lämna in indragna och utgångna läkemedel. Farligt avfall/läkemedelsdestruktioner destrueras i förbränningsanläggningar, där det ombildas till energi.