Läkemedelstransporter | Oriola

Läkemedelstransporter är kärnan i Oriolakoncernens verksamhet. Distributionsnätet som huvudsakligen utgörs av landsvägstransporter omfattar hela Finland och Sverige. I enlighet med vårt kundlöfte levererar Oriola läkemedlen till kunden inom 24 timmar från beställning. Oriolakoncernen kompromissar inte när det gäller läkemedelsbranschens kvalitetskrav avseende läkemedelstransporter. Kontrollerad temperatur, att undvika kontaminationsrisk och att säkerställa att transportföretagen följer tillämpliga delar av regelverken är grunden för en korrekt läkemedelstransport.

Transporterna utgör Oriolakoncernens största källa av indirekta utsläpp. Förutom att följa myndighetskrav gällande läkemedelsdistribution planeras transporterna för att belasta miljön så lite som möjligt. Ett långt samarbete med transportföretagen möjliggör en effektiv fyllnadsgrad och planering av optimala transportvägar.