Mångfald | Oriola

Oriolakoncernen är en jämlik och rättvis arbetsplats som stödjer mångfald. Oriolakoncernens uppförandekod definierar de etiska riktlinjer som alla medarbetare förväntas följa i sitt dagliga arbete. Personalen vägleds även genom att följa Oriolakoncernens värderingar: Vi är öppna, Vi tar initiativ, Vi tar ansvar och Vi arbetar tillsammans.

Varje år erbjuder vi hundratals sommarjobb och praktikplatser inom apotek och lager för unga och studenter. Oriolakoncernen arbetar för en icke-diskriminerande och rättvis anställning och medarbetarna väljs ut och bemöts baserat på deras yrkesmässiga förmåga och kompetens. Oriolakoncernen accepterar inte kränkningar, mobbing eller diskriminering baserat på ras, etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, civilstånd, sexuell läggning, religion, funktionshinder, ålder, politiska åsikter eller andra karaktäriseringar som skyddas enligt lag.

Könsfördelning

Slutet av år 2016

Könsfördelning - alla anställda | Oriola

Könsfördelning - Group Management Team | Oriola

Könsfördelning - Board of Directors | Oriola

 

Åldersfördelning

Slutet av år 2016

Åldersfördelning - alla anställda | Oriola