Mångfald | Oriola

Oriola är en jämlik och rättvis arbetsplats som stödjer mångfald. Oriolas uppförandekod definierar de etiska riktlinjer som alla medarbetare förväntas följa i sitt dagliga arbete. Personalen vägleds även genom att följa Oriolas värderingar: Vi är öppna, Vi tar initiativ, Vi tar ansvar och Vi arbetar tillsammans

Varje år erbjuder vi hundratals sommarjobb och praktikplatser inom apotek och lager för unga och studenter. Oriola arbetar för en icke-diskriminerande och rättvis anställning och medarbetarna väljs ut och bemöts baserat på deras yrkesmässiga förmåga och kompetens. Oriola accepterar inte kränkningar, mobbing eller diskriminering baserat på ras, etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, civilstånd, sexuell läggning, religion, funktionshinder, ålder, politiska åsikter eller andra karaktäriseringar som skyddas enligt lag.