Hållbarhetsstyrning

Höga hållbarhetsstandarder vägleder vårt arbete och möjliggör för oss att uppfylla vårt syfte "Health for life". Oriolas hållbarhetsarbete styrs av våra hållbarhetsrelaterade policyer samt principer får styrning och metoder.

Oriolas styrelse ansvarar för att följa upp vårt hållbarhetsarbete. Styrelsen beslutar, styr och vägleder Oriolas hållbarhetsagenda och granskar regelbundet våra framsteg .

Revisionsutskottet spelar en betydande roll i att övervaka ledningens strategier för att fastställa och genomföra hållbarhetsagendan, samt spåra framstegen i hållbarhetsrapporteringen. Utskottet följer regelbundet utvecklingen av hållbarhetsagendan och ger återkoppling när det behövs. Dessutom föreslår det ärenden för styrelsens godkännande.

Oriolas VD är ansvarig för att förvalta och utveckla Oriola i enlighet med styrelsens instruktioner och föreskrifter, samt för att genomföra dess beslut.

Oriolas ledningsgrupp förbereder och följer upp koncernens hållbarhetsagenda, inklusive planer, risker, mål och prestandaindikatorer.

Kommunikations- och hållbarhetsfunktionen är ansvarig för att förbereda förslag till Oriolas ledningsgrupp om hållbarhetsutveckling i linje med agendan och handlingsplanen, samt styra hållbarhetsrelaterade aktiviteter.

Vice President, Kommunikation och hållbarhet, är ansvarig för koncernens hållbarhetsagenda och dess utveckling, för samordning av relaterade rapporteringsaktiviteter och för att bistå organisationen och dess ledning i hållbarhetsfrågor.