Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023

21.7.2023

Oriola Oyj:n pörssitiedote 21.7.2023 klo 8.30

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023

Kehitys vakaata jakeluliiketoiminnassa, kannattavuutta heikensi Ruotsin annosjakeluliiketoiminta

Huhti–kesäkuun 2023 pääkohdat

  • Laskutus oli 904,3 (903,9) miljoonaa euroa, hieman edellisvuoden tason yläpuolella. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 6,0 % ja oli 958,2 miljoonaa euroa.                                          
  • Liikevaihto laski 2,8 % 383,6 (394,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 406,5 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 3,4 (5,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto oli 3,2 (7,0) miljoonaa euroa, sisältäen -0,2 (1,5) miljoonaa euroa oikaisueriä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa.
  • Huhti–kesäkuun tulos oli 1,2 (5,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,03) euroa.

Tammi–kesäkuun 2023 pääkohdat

  • Laskutus laski 1,6 % 1 762,7 (1 790,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 3,6 % ja oli 1 854,9 miljoonaa euroa.                                           
  • Liikevaihto laski 3,8 % 738,4 (767,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 1,2 % ja oli 776,9 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 6,9 (10,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto oli 6,7 (10,3) miljoonaa euroa, sisältäen -0,2 (0,1) miljoonaa euroa oikaisueriä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa.
  • Tammi–kesäkuun tulos oli 2,3 (7,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,04) euroa.
Avainluvut 2023 2022 Muutos 2023 2022 Muutos 2022
Milj. eur 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Jatkuvat toiminnot
Laskutus 904,3 903,9 0,0 1 762,7 1 790,6 -1,6 3 568,0
Liikevaihto 383,6 394,6 -2,8 738,4 767,4 -3,8 1 515,5
Oikaistu liikevoitto1,2 3,4 5,5 -38,7 6,9 10,2 -32,3 19,7
Liikevoitto 3,2 7,0 -54,7 6,7 10,3 -35,3 9,5
Oikaistu liikevoitto % 0,9 1,4 0,9 1,3 1,3
Liikevoitto % 0,8 1,8 0,9 1,3 0,6
Tilikauden tulos 1,2 5,5 -77,6 2,3 7,6 -69,3 4,8
Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot 0,01 0,03 -77,6 0,01 0,04 -69,3 0,03
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot - 0,04 - 0,07 -0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta 3 19,2 38,9 -23,4 67,7 77,9
Nettovelkaantumisaste, % 3 4,5 -4,6 -10,5
Omavaraisuusaste, % 3 21,2 19,8 23,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3 3,9 4,6 2,4

1 Vuoden 2022 oikaistu liikevoitto ja liikevoitto on oikaistu eikä sisällä osuutta yhteisyrityksen tuloksesta.
2 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa Oikaisuerät
3 Vertailuvuoden luvut sisältävät jatkuvat ja lopetetut toiminnot.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän puolivuosikatsauksen liitetiedossa Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Näkymät vuodelle 2023

Oriolan oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän vuoden 2022 tasolla.

Ohjeistus ottaa huomioon kannattavuuteen kohdistuvan merkittävän negatiivisen vaikutuksen, joka johtuu annosjakeluliiketoiminnan julkisten tarjousten ja siten potilasmäärän menetyksestä Ruotsissa. Annosjakeluliiketoiminta keskittyy Ruotsissa uusiin asiakassegmentteihin toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Oikaistu liikevoitto ilman yhteisyritys Swedish Pharmacy Holding AB:n osuutta oli 19,7 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson:

Toinen vuosineljännes oli vakaa, ja liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 407 miljoonaan euroon vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Kasvua edisti ydinliiketoimintamme eli lääkkeiden ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden jakeluliiketoiminta, joka kehittyi vakaasti niin Ruotsissa kuin Suomessa markkinoiden kasvun ja vakaiden markkinaosuuksien ansiosta. Heikon Ruotsin kruunun negatiivinen vaikutus näkyi toisella vuosineljänneksellä pääasiassa Oriolan raportoidussa laskutuksessa ja liikevaihdossa. Ruotsin kruunu heikentyi edelleen toisella vuosineljänneksellä ja sillä oli jossakin määrin negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

Oriolan kannattavuus laski toisella vuosineljänneksellä edellisvuoden tasosta 3,4 (5,5) miljoonaan euroon Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienempien volyymien vuoksi, kuten aikaisemmin on ilmoitettu. Yleinen inflaatio on tasaantunut, mutta kustannukset ovat edelleen korkealla tasolla. Inflaation aiheuttamien paineiden lieventämiseksi toteutimme hinnankorotuksia kaikissa liiketoiminnoissa. Operatiiviset kulut laskivat edellisvuoden tasosta pääosin Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan kustannusten uudelleenjärjestelyn, Ruotsin toimintojen parantuneen tehokkuuden sekä yleisesti tiukan kustannuskurin ansiosta. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva. Kassavirta oli positiivinen ja tase vahva toisella vuosineljänneksellä.

Yhteisyritys Kronans Apotekin kannattavuus parani edelleen apteekkien hyvän asiakasvirran sekä integraatiosta saavutettujen synergioiden ansioista. Kirjasimme Kronans Apotekilta 0,2 miljoonan euron voiton tuloslaskelmaamme toisella vuosineljänneksellä.

Oriola keskittyy edelleen pitkän aikavälin muutokseen kehittämällä kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun laadukkuutta. Samalla edistämme kannattavuutta, tehokkuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria. Olen hyvin tyytyväinen uuteen kaupalliseen toimintamalliimme, jossa keskitytään laajaan yhteistyöhön eri markkinoiden välillä. Se on jo osoittautunut onnistuneeksi uusien jakelusopimusten muodossa. Jatkoimme myös kaupallisen osaamisemme vahvistamista järjestämällä myyntikoulutusta, jossa keskityimme asiakassuhteiden hallintaan ja yhdenmukaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Uuden asiakassegmentoinnin avulla pystymme kohdistamaan toimemme ja ymmärrämme paremmin, miten luomme lisäarvoa ja kasvua. Olemme jatkaneet toimitusketjuprosessien yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koko Oriolassa. Tämä koskee myös tärkeimpiä IT-järjestelmiä. Olemme myös tehostaneet toimituksiamme parantamalla kysynnän ja tarjonnan suunnittelua ja tiivistämällä yhteistyötä myyntitiimien kanssa. Vahvan kulttuurin kehittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, ja toisella vuosineljänneksellä uudistimme yhdessä henkilöstön kanssa Oriolan arvokuvaukset.

Uskomme, että vastuullinen tulevaisuus perustuu terveyteen, joten vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Vastuullisuustyötämme ohjaavat kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet ja järjestelmällinen kehitystyö. Oriola sai kesäkuussa kultamitalin EcoVadis-vastuullisuusluokituksessa 2023. Olimme arvioiduista yrityksistä parhaiten menestyneen 5 prosentin joukossa maailmanlaajuisesti. Tämä on hieno tunnustus ja osoitus sitoutumisestamme vastuullisuuteen.

Koko vuoden osalta odotamme edelleen Oriolan oikaistun liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla. Odotamme Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan volyymien pysyvän nykyisellä tasolla toisella vuosipuoliskolla. Lääkemarkkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan. Vahvuutemme on jakeluliiketoiminta, joka kehittyi vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja jossa aloitamme yhteistyön uusien asiakkaiden kanssa toisella vuosipuoliskolla. Jatkamme hinnankorotuksia ja tiukkaa kustannuskuria korkean inflaation vaikutusten lieventämiseksi. Olen erittäin tyytyväinen henkilöstömme saavutuksiin toisella vuosineljänneksellä, ja haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia sitoutumisesta ja kovasta työstä.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi/sijoittajat.  

Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus klo 10.00

Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson ja talous- ja rahoitusjohtaja Timo Leinonen esittelevät puolivuosikatsauksen tänään klo 10 alkavassa englanninkielisessä webcast-lähetyksessä. Liity webcast-lähetykseen tästä: https://oriola.videosync.fi/q2-2023 

Taloudellinen raportointi vuonna 2023

Oriola julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–syyskuulta 2023 tiistaina 31.10.2023.

Lisätietoja:
Timo Leinonen
talous- ja rahoitusjohtaja
sähköposti: timo.leinonen@oriola.com

Mikael Wegmüller
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
sähköposti:
mikael.wegmuller@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet