Hållbarhetsutveckling 2022

Vi följer upp vårt hållbarhetsarbete genom de långsiktiga mål som har definierats för varje huvudområde inom vårt hållbarhetsprogram. För att mäta vår prestanda, har vi tagit fram nyckeltal (KPI) för strategiperioden. Klicka på det långsiktiga målet för att se vårt hållbarhetsresultat 2022.

Våra långsiktiga hållbarhetsmål

Mål för 2020–2023

Utveckling 2022

Läkemedelsleveranser av hög kvalitet och precision

Inom 24 timmar från beställningstillfället levererar Oriola läkemedel till alla apotek och sjukhusapotek samt andra vårdenheter i Sverige och Finland. Pandemin har inte påverkat läkemedelsleveranserna. Under 2021 utvecklade Oriola en indikator för att följa plockkvalitet och därmed leveranskvalitet och punktlighet för att mäta förmågan att leverera beställda läkemedel till apotek, sjukhus och veterinärer. Under 2022 var indikatorn, gäller endast Finland, 99,6% (99,8% 2021).

Säker och korrekt användning av läkemedel

År 2022 definierade Oriola ett nytt mål för att säkerställa säker och korrekt användning av läkemedel. Målet är att säkerställa att förekomsten av produktdefekter i våra dosdispenserande patientleveranser är mindre än 0,006%. Eftersom indikatorn definierades under 2022 kommer resultatet att finnas tillgängligt för första gången i 2023 års rapportering.

Mål för 2020–2023

Utveckling 2022

Medarbetarengagemang

År 2022 ersatte Oriola engagemangindex med eNPS för att mäta medarbetarnas engagemang. År 2022, efter den stora organisatoriska omstruktureringen, sjönk eNPS och var -22. Oriola siktar på en betydande förbättring 2023 (+21%-poäng).

Mål 2020-2023

Utveckling 2022

Förnybar el och koldioxidneutral värme

I slutet av 2022 kom 91% av den el och värme som köptes i Oriolakoncernen från förnybara källor (95% 2021). Nivån för den förnybara elen och koldioxidneutrala värmen minskade något, vilket mestadels berodde på att Kronans Apoteks energiförbrukning exkluderades från beräkningen.

Återvinning av avfall

Oriola har systematiskt ökat möjligheten att källsortera avfall och för närvarande finns över 10 olika kategorier tillgängliga i företagets största lager i Finland och Sverige, där kartong, plast och energiavfall är de största kategorierna.  Under 2022 introducerade vi två nya kategorier på vårt svenska distributionscenter. Dessutom introducerades nya avfallskomprimatorer för att förenkla avfallshanteringen. Under året öka vi medarbetarnas medvetenhet i ämnet. Våra insatser omfattade återvinningskampanjer i både Sverige och Finland, utbildningsmaterial och möten. Som ett resultat ökade Oriolakoncernens återvinningsgrad till 83% 2021 (79% 2021).