Ansvarsfulla leverantörskedjor

I Oriolas inköpspolicy definieras ansvarsfulla inköpsprinciper som är etiska, uppfyller kvalitetskriterier och respekterar leverantörssamarbeten. Inköpsprinciper, liksom processer för att välja och godkänna leverantörer, är viktiga för oss. De utvärderar hur affärspartnerna arbetar för att uppfylla de krav som ställs av Oriola, särskilt för att garantera patientsäkerheten. Vi utvärderar leverantörers hållbarhetsåtagande i miljö- och sociala frågor som en del av vår regelbundna leverantörsbedömningsprocess.

Leverantörernas klimatstrategi är en integrerad del av leverantörsbedömningsprocess och Oriola kräver att transportföretagen uppvisar sin koldioxidstrategi med mål på kort sikt (1-3 år) och lång sikt (5+ år). Tillsammans med det adderas kravet på utsläppsredovisning till transportavtalen och som en del av leverantörsvalet. Under 2022 förnyade vi leverantörsbedömningsprocess med stort fokus på riskbedömning.

För att hjälpa till att minska risker och driva etiska metoder i försörjningskedjan, främjar vi efterlevnad av etiska principer bland våra affärspartners och leverantörer genom att kräva leverantörer och andra affärspartners förbinder sig att efterleva vår uppförandekod för affärspartners. Den omfattar principer för bekämpning av mutor, korruption och diskriminering, samt principer för att respektera arbetsrätt och mänskliga rättigheter och främja säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Under 2022 fortsatte vi att implementera vår förbättrade hållbara upphandlingsprocess och utveckla det riskbaserade tillvägagångssättet. För att öka fokus på hållbarhetsämnen inom vårt leverantörsnätverk bygger Oriola för närvarande en ny bas för att ytterligare förbättra vår leverantörskedja.

Vi genomför regelbundet schemalagda riskbaserade omvärderingar för att säkerställa fortsatt efterlevnad av direkta inköp av icke-farmaceutiska leverantörer. Huvuddelen av Oriolas direkta inköp av icke-farmaceutiska produkter kommer från Europa.  I Sverige genomfördes 101 leverantörsutvärderingar under 2022 och 7 av dem var nya leverantörer. I Finland sköts utvärderingen fram till 2023 eftersom kriterierna ändrades under 2022.