Dubbel väsentlighetsanalys

Oriolas hållbarhetsagenda baseras på en dubbel väsentlighetsanalys som genomfördes 2023. Förutom att definiera fokusområden för vårt hållbarhetsarbete vägleder väsentlighetsanalysen våra handlingar och vårt arbete relaterat till hållbarhet. Genom denna analys har vi identifierat, utvärderat och prioriterat de frågor i vår värdekedja som är viktiga för både våra intressenter och vår verksamhet. Det innebär att vi har övervägt både den påverkan vi har på samhället och de potentiella risker och möjligheter som dessa områden kan skapa för vår verksamhet.

Identifiera potentiellt viktiga ämnen

Utgångspunkten för Oriolas väsentlighetsanalys var att identifiera de hållbarhetsområden som är relevanta för Oriola. Listan över hållbarhetsområden kommer från en granskning av Oriolas publikationer och externa källor, inklusive ämnen som definierats som viktiga för företaget genom den tidigare väsentlighetsanalyser, hållbarhetsstandarder och ramverk (t.ex. GRI och SASB), FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och globala megatrender.

Samlat intressentperspektiv

Både kvalitativ och kvantitativ information från Oriolas intressenter samlades in genom en hållbarhetsenkät och djupintervjuer, med externa och interna intressenter, utförda av vår externa samarbetspartner. Hållbarhetsenkäten riktade sig till medarbetare och ledning, medan de externa intressenterna omfattade flera grupper, såsom investerare, läkemedelsföretag, apotek, leverantörer och myndigheter. Vi erhöll mer än 500 svar via enkäten.

Bedöma effekter och identifiera väsentliga hållbarhetsämnen

I Oriolas dubbla väsentlighetsanalys, utvärderades både yttre effekter (påverkan på samhället och miljön i olika stadier av Oriolas värdekedja) och inre effekter (påverkan på Oriolas övergripande prestation och verksamhet i from av risker och möjligheter som har eller kommer att ha en inverkan på företagsvärdet).

Konsekvensanalysen bestod av:

  • Bedöma betydelsen av hållbarhetspåverkan i de olika stadierna av Oriolas värdekedja
  • Bedöma de potentiella finansiella effekterna av väsentliga hållbarhetsämnen som påverkar Oriolas förmåga att skapa värde
  • Kartlägga intressenternas huvudsakliga informationsbehov och utvärdera vikten av hållbarhetområden utifrån behoven
  • En sammanfattande förteckning över de primära nuvarande och framtida hållbarhetsmöjligheterna och riskerna
  • Interna workshops för att gruppera och prioritera ämnen
  • Identifiera de mest väsentliga hållbarhetområdena för Oriola

Resultaten av 2023 års dubbla väsentlighetsanalys presenterats i väsentlighetsmatrisen nedan. 

Dessa resultat har legat till grund för Oriolas hållbarhetsagenda, inklusive åtgärder, mål och nyckeltal. Väsentliga områden samlades slutligen i tre hållbarhetsteman: Miljö, Socialt och Styrning och samhälle. Väsentlighetsmatrisen har godkänts av Oriolas ledningsgrupp.

De identifierade områdena speglar Oriolas verksamhet och strategi. De tar upp våra pågående ansträngningar för att förbättra människors välbefinnande och minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. Framöver kommer vi i allt högre grad att fokusera på hållbarheten i vår värdekedja, både vad gäller klimatpåverkan och mänskliga rättigheter.

För att kontinuerligt förbättra vår förståelse av vad som är viktigt för oss samtidigt som vi förblir uppmärksamma på våra intressenters föränderliga hållbarhetsförväntningar, siktar vi på att genomföra en väsentlighetsanalys vart tredje år.

Bakgrund

Oriolas första väsentlighetsanalys genomfördes 2018 och en andra utvärdering med fokus på socialt ansvar genomfördes 2021. Oriolas väsentlighetsanalysen 2023 utökades genom att överväga alla tre perspektiven av begreppet dubbel väsentlighet: påverkansmaterialitet, finansiellmaterialitet och intressenternas informationsbehov.