Väsentlighetsanalys

Oriolas hållbarhetsarbete bygger på en analys av väsentlighet för intressenterna. Den ska säkerställa att vårt hållbarhetsprogram fokuserar på väsentliga ämnen. Baserat på analysen av identifierade relevanta ämnen, definierade vi vårt hållbarhetsprogram, inklusive hållbarhetsteman och långsiktiga mål.

Den ursprungliga väsentlighetsanalysen gjordes under 2018 och i den ingick en hållbarhetsenkät för våra nyckelintressenter (kunder, personal, investerare och andra affärspartner). Enkäten genererade fler än 460 svar och vi kompletterade resultaten genom att intervjua utvalda investerare och kunder.

Under 2021 granskades väsentlighetsanalysen med fokus på socialt ansvar. Förutom intern utvärdering intervjuades nyckelintressenter för att värdera ämnenas relevans och för att bedöma luckor i intressenternas förväntningar. Som ett resultat av utvärderingen identifierades inga betydande förändringar jämfört med den tidigare bedömningen under 2018.

I väsentlighetsmatrisen nedan presenteras ämnena utifrån väsentlighet för våra intressenter och betydelse för vår påverkan. Den vertikala axeln visar påverkan på intressenternas bedömning och beslut och den horisontella axelns betydelsen av Oriolas ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter.