Miljö – på väg mot koldioxidneutralitet

Klimatförändringarna är det enskilt största hotet som mänskligheten står inför. Den kommer att få en allt större påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet. Som ett företag inom hälsa- och välbefinnande har vi ett unikt ansvar att vidta åtgärder, i enlighet med vår vision, för en hälsosammare morgondag.

Att minimera vår miljöpåverkan har hög prioritet för oss. För en hållbar framtid har vi satt upp ett ambitiöst mål i linje med Parisavtalets ambition på 1,5 grader; att senast år 2030 vara ett koldioxidneutralt företag. Vårt långsiktiga mål omfattar både de direkta och energirelaterade utsläppen (Scope 1 och 2) från vår egen verksamhet och de indirekta utsläppen från leverantörskedjan (Scope 3). Som en del i detta mål åtog vi oss 2021 att uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten till år 2025. Det innebär att minska koldioxidutsläppet till noll på källor som ägs av företaget och på köpt energi. Våra andra delmål är, att senast år 2023, endast använda förnybar energi och koldioxidneutral värme i våra fastigheter och att minst 87% av allt icke-farmaceutiskt avfall ska återvinnas. 

För att nå dessa mål arbetar vi med systematisk miljöledning vilket innebär att vi ständigt identifierar möjligheter att minska vår miljöpåverkan och utvärderar våra resultat. Som en del av detta har vi också nära samarbeten med våra partners och leverantörer.