Hållbarhet inom Oriola

Oriolas hållbarhetsprogram innehåller tre temaområden: samhälle, människor och miljö.

Oriolas hållbarhetsprogram är integrerat i vår koncernstrategi, tillsammans med våra långsiktiga hållbarhetsmål. Vi strävar efter att nå de långsiktiga målen genom att sätta upp delmål för strategiperioden. Vårt hållbarhetsprogram baseras på väsentlighetsanalyser och anpassas efter FN:s globala mål för hållbar utveckling. I linje med vårt syfte, ”Health for life”, förbättrar vi förutsättningarna för ett hälsosammare liv – på samhällsnivå, för medarbetarna och för miljön.

Vår högsta prioritet och mest samhällsviktiga uppgift är att säkerställa tillgång till läkemedel och främja en säker läkemedelsanvändning. Ungefär hälften av de läkemedel som används i Finland och Sverige levereras via Oriola. Genom vår apotekskedja Kronans Apotek i Sverige och genom tjänster för patientsupport och dosdispensering främjar vi säker användning av läkemedel. Dessutom vidareutvecklar vi våra tjänster för att hjälpa primärvården och bidra till att hållbara hälsorelaterade produkter når marknaden.

Oriola har cirka 4 100 anställda i många olika positioner inom apotek och logistik och olika expertroller. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång: Deras kompetens och kunnande är en förutsättning för utmärkta kundupplevelser, för en ansvarsfull verksamhet och för att uppfylla läkemedelsindustrins strikta kvalitetskrav. Genom att investera i personalutveckling och välbefinnande bygger vi upp vår konkurrenskraft på en marknad som förändras snabbt. Vi vill erbjuda våra medarbetare många olika och varierade karriärvägar i branschen, och en jämlik och rättvis arbetsplats.

Jordens och miljöns tillstånd är en avgörande del för att främja människors hälsa och skapa en hälsosammare morgondag. Därför är det vår ambition att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2030. Det innebär att vi ska minska våra koldioxidutsläpp till noll. För att nå detta mål arbetar vi tillsammans med olika partners. Som en del i denna resa åtog vi oss 2021 att uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten till år 2025. Målet är att minska koldioxidutsläppet till noll på källor som ägs av företaget och på köpt energi.

Långsiktiga hållbarhetsmål

Vi följer vår hållbarhetspåverkan genom våra långsiktiga mål, som har definierats för varje temaområde. För att mäta vår prestation har vi satt upp nyckeltal för strategiperioden:

image description

Samhälle: Förbättra människors hälsa

  • Utveckla nya hälsofrämjande tjänster
  • Läkemedelsleveranser av hög kvalitet
  • Främja en säker och korrekt användning av läkemedel
  • Antal hållbara produkter inom våra egna varumärken
image description

Människor: De mest engagerade medarbetarna

  • Medarbetarnas engagemang
  • Personalomsättning
image description

Miljö: Koldixoidneutralitet senast år 2030

  • Förnybar el och koldioxidneutral värme
  • Återvinningsgrad