Hållbarhet inom Oriola

Oriolas hållbarhetsprogram innehåller tre temaområden: samhälle, människor och miljö.

I den snabbt föränderliga miljön har företagens förmåga att skapa en positiv miljö- och samhällspåverkan aldrig varit så högt betonad som nu. Behovet av åtgärder mot klimatförändringar kräver mer hållbara affärsval och hantering av hållbarhetsrelaterade risker. Vår hållbarhetsstrategi, i linje med vårt syfte, "Health for life", hjälper oss att hantera dessa globala utmaningar och möjligheter som omfattar vårt dagliga arbete: våra tjänster förbättrar människors och planetens hälsa och välbefinnande.

På Oriola tror vi att en hållbar framtid börjar med hälsa, och att den är inbäddad i allt vi gör. Vår högsta prioritet är en säker användning och tillgång till läkemedel. Ungefär hälften av de läkemedel som används i Finland och Sverige passerar genom Oriola. Vår hållbarhetsstrategi tar upp hur vi tillför värde till samhället:

  • Vi säkerställer säkra och punktliga leveranser av läkemedel och andra hälsoprodukter till apotek, sjukhusapotek och veterinärer
  • Vi främjar en säker användning av läkemedel genom patientstöd, medicinsk information och dosdispenseringstjänster
  • Vi förser marknaden med hållbara välbefinnandeprodukter för att förbättra hälsan
  • Vi investerar i personalutveckling och välbefinnande genom att erbjuda våra medarbetare olika karriärvägar och en jämlik och rättvis arbetsplats
  • Vi strävar efter koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet till 2025 och i indirekta utsläpp från leverantörskedjan till 2030

Oriolas hållbarhetsstrategi

Oriolas hållbarhetsarbete bygger på materiella ämnen samlade under tre teman: Samhälle, Människor och Miljö. För att identifiera och prioritera de ämnen som är mest relevanta för våra intressenter och vår verksamhet analyserar vi våra intressenters förväntningar såväl som de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna över vår värdekedja i en väsentlighetsanalys. Vi har även sett över vår hållbarhetsstrategi mot FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och identifierat fyra mål där vårt bidrag är det viktigaste.

Oriolas hållbarhetsprogram är integrerat i vår strategi tillsammans med våra långsiktiga hållbarhetsmål definierade för varje tema. För att skapa långsiktigt värde för miljön, samhället och hela hälso- och sjukvårdskedjan arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår hållbarhetsprestation. I linje med Oriolas pågående strategiarbete ser vi för närvarande över vår hållbarhetsstrategi och våra mål för nästa strategiperiod.

Hållbarhetsprogrammet har omfattat apotekskedjan Kronans Apotek i Sverige fram till den 3 oktober 2022, då den slogs samman med Apoteksgruppen till ett nytt bolag, Swedish Pharmacy Holding AB.

Långsiktiga hållbarhetsmål

Vi följer vår hållbarhetspåverkan genom våra långsiktiga mål, som har definierats för varje temaområde. För att mäta vår prestation har vi satt upp nyckeltal för strategiperioden: 

Samhälle: Förbättra människors hälsa

  • Läkemedelsleveranser av hög kvalitet och precision
  • Främja en säker och korrekt användning av läkemedel

Människor: En hållbar medarbetarupplevelse

  • Medarbetarnas engagemang

Miljö: Koldioxidneutralitet senast år 2030

  • Förnybar el och koldioxidneutral värme
  • Återvinning av avfall