Hållbarhet inom Oriola

Vår hållbarhetsagenda bygger på tre teman: Miljö, Socialt och Styrning och samhälle.

Främjar en friskare morgondag

På Oriola tänker vi att en hållbar framtid börjar med hälsa. Vi arbetar för att främja en friskare morgondag genom våra tjänster och produkter, samtidigt som vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön. Vår kärnverksamhet, som omfattar grossistverksamhet med läkemedel och hälsoprodukter, spelar en viktig och positiv roll i samhället och i människors liv.

Hållbarhet är en viktig del av vår affärsstrategi. Ett tydligt fokus på våra höga hållbarhetskrav gör att vi kan uppfylla vårt syfte, ”Health for life”. Det innebär att vi aktivt integrerar praxis för miljö- och socialt ansvar i vår dagliga verksamhet och beslutsfattande.

Vår hållbarhetsagenda driver våra handlingar framåt och stöder oss i att nå våra ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål. Vi skapar värde för intressenter genom hela värdekedjan, från medarbetare till kunder, aktieägare och de samhällen där vi verkar. 

Oriolas hållbarhetsagenda 

För att öka vår förståelse av vad som är väsentligt för oss och samtidigt vara uppmärksamma på våra intressenters föränderliga hållbarhetsförväntningar planerar vi att genomföra en väsentlighetsanalys vart tredje år. Denna analys hjälper oss att identifiera, utvärdera och prioritera de nyckelämnen i vår värdekedja som är viktiga för både våra intressenter och vår verksamhet. Detta innefattar att ta hänsyn till både den påverkan vi har på samhället och de potentiella risker och möjligheter som dessa identifierade områden kan skapa för vår verksamhet.

Vår hållbarhetsagenda uppdaterades 2023 baserat på den senaste väsentlighetsanalysen och är nu uppdelad i tre hållbarhetsområden: Miljö, Socialt och Styrning och samhället. Inom varje av dessa tre områden spelar vi en nyckelroll genom att tillhandahålla tjänster och produkter som främjar både människors och miljöns hälsa och välmående. Hållbar tillväxt och finansiell lönsamhet utgör grunden för allt vi gör. 

Vi följer noggrant vår hållbarhetspåverkan genom de långsiktiga strategiska målen som vi fastställt för varje hållbarhetstema. För att mäta vår prestation har vi satt upp strategiska och operativa nyckeltal (KPI) för varje hållbarhetstema. 

Oriola har förbundit sig till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt hållbara utvecklingsmål (SDG).