Vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling

Oriola har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling, och vår hållbarhetsstrategi är anpassad efter dem. FN:s mål för hållbar utveckling är en global handlingsplan för att utrota fattigdom, skydda miljön och se till att alla människor kan leva i fred och välstånd, vilket ska vara uppfyllt senast år 2030. Av de 17 FN-målen har vi identifierat fem mål där det är som allra viktigast att vi bidrar. Dessa fem mål är:

Oriola säkerställer rättvis tillgång till läkemedel genom att distribuera nästan hälften av alla läkemedel som används i Finland och Sverige, och genom vårt rikstäckande apoteksnätverk i Sverige. I Sverige distribuerar vi också merparten av allt vaccin. Våra apoteksanställda ger råd om säker läkemedelsanvändning i båda verksamhetsländerna. Våra tjänster för dosdispensering, patientsupport och medicinsk information främjar säker läkemedelsanvändning. De hälsofrämjande tjänsterna på våra svenska apotek, exempelvis våra tjänster för vaccination och blodtrycksmätning, erbjuder enkel tillgång till vård och ett stöd för primärvården. Våra RWE-studier (Real World Evidence) bidrar till datadrivet beslutsfattande inom hälso- och sjukvården, och till utvecklingen av effektiv läkemedelsbehandling.

Läs mer om vår roll i samhället.

Vi uppmuntrar konsumenterna att lämna tillbaka oanvända eller utgångna läkemedel till apoteken, för att förhindra att läkemedlen kommer ut i miljön via avfalls- eller avloppssystem. Genom vårt apoteksnätverk i Sverige samlar vi varje år in hundratals ton läkemedelsavfall, och säkerställer att det destrueras med lämpliga metoder. I Finland deltar vi i en årlig kampanj som syftar till att öka konsumenternas medvetenhet om hur viktigt det är att kassera läkemedelsavfall på rätt sätt för att skydda Östersjön.

Läs mer om vår avfallshantering.

Oriola är en rättvis och jämlik arbetsplats som stöder mångfald. Vi accepterar inte diskriminering i någon form. I vår uppförandekod beskrivs de principer som alla våra anställda och företag förväntas följa. Oriola har också en anonym rapporteringskanal, och vi uppmuntrar alla medarbetare att rapportera tjänstefel eller beteenden som inte överensstämmer med våra värderingar. Genom vår uppförandekod för affärspartners och genom systematisk utvärdering och bedömning av leverantörer, främjar vi hållbara affärsmetoder i vårt leverantörsnätverk.

Vi stöder lika anställningsmöjligheter och väljer medarbetare utifrån deras yrkesskicklighet och lämplighet för uppgiften. Till exempel har vår högsta ledning en jämn könsfördelning, och varje år erbjuder vi studenter möjlighet till anställning på våra apotek eller i våra distributionscentraler och lager. Dessutom arbetar vi för att apotekare från andra EU-länder ska få anställningsmöjligheter i Sverige. Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår prioritet och vi har en låg andel arbetsskador.

Läs mer om Oriola som arbetsgivare.
Läs mer om vårt engagemang för etiska affärsmetoder.

Oriolas uppdrag är att tillhandahålla hållbara produkter och tjänster, och vårt mål är att öka antalet hållbara hälso- och välbefinnandeprodukter inom våra egna varumärken. Genom systematisk miljöledning strävar vi efter att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att öka vår återvinning och minimera avfallsproduktionen i vår verksamhet. Vi deltar också aktivt i olika initiativ som syftar till att stödja hållbar konsumtion inom läkemedelssektorn.

Läs mer om vår hållbarhetsförvaltning.

Vårt mål är att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2030, vilket innebär att vi måste minska verksamhetens koldioxidutsläpp till noll. Vårt koldioxidavtryck beräknas enligt redovisningsprinciperna för Greenhouse Gas Protocol och omfattar hela koncernen. Ett delmål som ska vara uppfyllt senast år 2022 är att vi endast ska använda förnybar energi i våra fastigheter.

Läs mer om vårt koldioxidavtryck.