Säker och hälsosam miljö

Vi vill erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö som främjar medarbetarnas välbefinnande.

Idag är balansen mellan arbete och andra områden i livet en avgörande faktor för de anställdas välbefinnande. Att hantera arbete, stressnivåer och återhämtning är typiska utmaningar. Inom ramen för vår medarbetarundersökning mäter vi varje år medarbetarnas erfarenhet av balansen mellan arbetsliv och privatliv. Åtgärder planeras baserat på undersökningsresultatet. Under de senaste åren har vi sett en positiv utveckling beträffande upplevda stressnivåer på jobbet och återhämtning mellan arbetsskiften.

Att ta hänsyn till den personliga livssituationen, som att ta hand om småbarn eller åldrande föräldrar, är också viktigt för att balansera arbetsbördan. 14 procent av kvinnorna och 11 procent av männen i vår personalstyrka tog föräldraledigt under 2020. Flexibla metoder som distansarbete och deltidsarbete underlättar anpassning till olika livssituationer. Hos Oriola används digitala arbetsverktyg som stöd för samarbete och informationsutbyte, oavsett medarbetarnas fysiska placering.

Pandemin har satt fokus på de anställdas hälsa och säkerhet

Distansarbete, liksom personalens hälsa och välbefinnande, har varit i fokus på ett nytt sätt under Covid-19-pandemin. Sedan mars 2020 har vår kontorspersonal till stor del arbetat på distans, medan apoteks- och produktionspersonalen har fortsatt att befinna sig på arbetsplatserna, som numera skyddas av nya och omfattande hälso- och säkerhetsriktlinjer. Vi har infört skyddsutrustning och rutiner som minimerar närkontakt. Dessutom har vi använt omfattande masstestning för att påvisa eventuell förekomst av covid-19-infektion, i synnerhet på de svenska produktionsanläggningarna. Våra försiktighetsåtgärder och vårt arbete har alltid styrts av Oriolas målsättning om att värna om patientsäkerheten utan att äventyra personalens hälsa och säkerhet.

Hos Oriola organiseras arbetsmiljö och säkerhet i enlighet med lokal lagstiftning. Samtliga medarbetare omfattas av företagshälsovården med fokus på förebyggande tjänster. Vi investerar i att förbättra arbetsmiljön, särskilt på våra logistikcenter och apotek. Oriola arbetar förebyggande för att öka medarbetarnas välbefinnande på arbetet och motverka sjukfrånvaro. År 2020 hade vi inga dödsfall eller arbetsrelaterade skador med allvarliga konsekvenser. Frekvensen för skador med förlorad arbetstid som följd blev låg: endast 3,19. Detta är antalet skador som resulterar i frånvaro i minst en arbetsdag per miljon arbetstimmar.