Styrning och samhälle: Säkerställer leveranser för hälsa och välmående

Att göra läkemedel tillgängliga för människor och sjukvården är hörnstenen i vår verksamhet. Med den ansvarsfyllda rollen i samhället är vi en väsentlig del av hela hälsovårdens värdekedja.

Oriola är en integrerad del av hälsovårdens värdekedja. Vårt långsiktiga hållbarhetsmål är att säkerställa säkra och korrekta leveranser av läkemedel och andra hälsoprodukter till apotek, sjukhusapotek, veterinärer och andra vårdgivare.

Väsentliga frågor

  • Säker och snabb leverans av läkemedel
  • Produktsäkerhet och kvalitet
  • Etisk upphandling och supply chain management
  • Dataskydd
  • Styrning

Strategiska mål

  • Säkra och korrekta leveranser av läkemedel och andra hälsoprodukter till apotek, sjukhusapotek och veterinärer och andra vårdgivare
  • Transparent och ansvarsfull verksamhet och praxis i leverantörskedjan

Vi övervakar vår prestation genom exempelvis att noggrant se över och mäta plockkvaliteten på beställda läkemedel. För att garantera produktsäkerhet och -kvalitet ser vi till att alla läkemedel och hälsoprodukter förvaras under rätt förhållanden vid lagring och transport. Vi säkerställer också den höga kvaliteten och säkerheten för våra egna varumärken inom hälsa och välbefinnande. 

Vi har höga etiska standarder och följer alla relevanta lagar och förordningar, inklusive efterlevnad av god distributionspraxis (GDP). Vår uppförandekod beskriver de principer som alla våra medarbetare och verksamheter förväntas följa. Vi agerar på ett öppet, ansvarsfullt och etiskt sätt. Våra värderingar är vägledande för alla våra handlingar och beslut. Oriola uppmuntrar alla att diskutera och rapportera eventuella tveksamheter gällande efterlevnad.   

Ansvarsfulla leverantörs-kedjor

Inköpsprinciper är viktiga för oss.

Läs mer

Tillsammans med våra leverantörer och andra intressenter främjar vi hållbara metoder inom hela vår värdekedja. För att minska risker och främjaetiska  rutiner och metoder säkerställer Oriola efterlevnad av våra etiska principer genom att kräva att leverantörer och andra affärspartners förbinder sig till Oriolas uppförandekod för affärspartners eller motsvarande. 

Ansvarsfull hantering av personuppgifter, inklusive kunddata, är viktigt för oss. Vi anser att dataskydd bör vara en naturlig del av det gemensamma dagliga arbetet både online så väl som offline. Alla Oriolas anställda måste följa och upprätthålla de höga standarderna för dataskydd genom att följa interna regler och riktlinjer, använda lämpliga verktyg och agera ansvarsfullt. För att säkerställa en hög medvetenhet om dataskydd bland våra medarbetare genomför vi regelbundet utbildningar.