Ansvarsfulla leverantörskedjor

I Oriolas inköpspolicy definieras ansvarsfulla inköpsprinciper som är etiska, uppfyller kvalitetskriterier och respekterar leverantörssamarbeten. Inköpsprinciper, liksom processer för att välja och godkänna leverantörer, är viktiga för oss. De utvärderar hur affärspartnerna arbetar för att uppfylla de krav som ställs av Oriola, särskilt för att garantera patientsäkerheten. Våra leverantörers aktiva miljöarbete betraktar vi som lika viktigt som vårt eget, och våra hållbarhetskriterier är integrerade i vår leverantörsbedömning.

Vi ställer som krav att alla direktleverantörer förbinder sig att efterleva vår uppförandekod för affärspartners. Den omfattar principer för bekämpning av mutor, korruption och diskriminering, samt principer för att respektera arbetsrätt och mänskliga rättigheter och främja säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Vi har gjort en geografisk riskbedömning av direkta icke-farmaceutiska produkter och leverantörer. De flesta av Oriolas direkta inköp av icke-farmaceutiska produkter kommer från Europa. I slutet av 2021 hade 209 av 346 identifierade direkta produktleverantörer benchmark-utvärderats utifrån Oriolas leverantörspraxis, som ingår i Oriolas uppförandekod för affärspartners.