Återvinning och avfallshantering

I vår verksamhet strävar vi efter att minska avfallet, använda material effektivt och se till att återvinningsgraden är så hög som möjligt.

Varorna från våra distributionscentraler levereras huvudsakligen i återanvändbara transportlådor. På så sätt minimerar vi mängden förpackningsavfall i logistikkedjan för de varor som vi distribuerar.

Största delen av det avfall som genereras inom Oriolas verksamhet kommer från förpackningsmaterialet för de varor som anländer till våra lager och distributionscentraler. Att förbättra källsorteringen är ett av de viktigaste initiativen i vårt miljöarbete. Effektiv återvinning gör det möjligt att återanvända förpackningsavfall som råmaterial i stället för att förbränna det för att generera energi. Genom att återvinna sparar vi naturresurser, minskar koldioxidutsläppen och minimerar materialavfallet.

Vårt mål är att öka återvinningen av icke-farmaceutiskt avfall till 85 procent på koncernnivå. Möjligheterna att källsortera avfall har ökat systematiskt under de senaste åren. Under år 2020 började vi till exempel samla in plastförpackningar i våra kontorslokaler i Finland, återvinna träpallarna i det svenska centrallagret och återvinna kartongförpackningarna i våra dosproduktionsanläggningar i Sverige. Det här resulterade i att Oriolas återvinningsgrad ökade från 71 procent till 74 procent under år 2020.

* Avfall som genereras i den dagliga verksamheten och samlas in från Oriolas anläggningar

Förhindra att läkemedelsavfall sprids i miljön

Inlämning av överblivna läkemedel till apotek, förhindrar att läkemedlen kommer ut i miljön via avfalls- eller avloppssystem. Vår svenska apotekskedja Kronans Apotek samlar årligen in hundratals ton läkemedelsavfall så att det omhändertas på ett miljösäkert för bortskaffande med lämpliga metoder. Vi uppmuntrar konsumenterna att returnera oanvända eller utgångna läkemedel till apoteken.

År 2020 deltog vi för andra gången i den finska läkemedelssektorns gemensamma kampanj för att skydda Östersjön. Kampanjen syftar till att öka konsumenternas medvetenhet om hur viktigt det är att läkemedelsavfall destrueras på rätt sätt.

Det effektivaste sättet att förhindra att läkemedel kommer ut i miljön är att förhindra uppkomsten av läkemedelsavfall. Det finns många sätt att främja ansvarsfull användning av läkemedel – från att optimera förpackningsstorlekar till att erbjuda expertrådgivning om läkemedel på apoteken. Dosdispensering är ytterligare ett sätt att minimera läkemedelsavfallet, eftersom patienterna får sina mediciner i form av färdigpackade dospåsar.