Energi

Vårt mål är att endast använda förnybar el och koldioxidneutral värme, senast år 2022.

Oriolas energiförbrukning omfattar belysning och ventilation i lager- och kontorslokaler samt hos våra apotek i Sverige. En del av vår energiförbrukning uppstår också när vi måste uppfylla de specifika lagkraven, exempelvis beträffande värme och kyla för lagerhållning av läkemedel.

Vi ämnar att endast använda förnybar el och koldioxidneutral värme, senast år 2023, och vi utökar systematiskt andelen. Bland de senaste initiativen för att minska vårt koldioxidavtryck har varit att byta till förnybar fjärrvärme vid vårt huvudkontor och distributionscenter i Esbo, Finland, år 2020. Denna övergång hade en betydande inverkan på vår totala användning av förnybar energi och våra totala koldioxidutsläpp.

I slutet av 2022 kom 91% av den el och värme som köptes i Oriolakoncernen från förnybara källor (95% 2021). Nivån för den förnybara elen och koldioxidneutrala värmen minskade något, vilket mestadels berodde på att Kronans Apoteks energiförbrukning exkluderades från beräkningen.

Utöver att övergå till förnybara energikällor förbättrar vi den långsiktiga energieffektiviteten i lager- och kontorsanläggningar.

Koldioxidavtryck

Våra initiativ har minskat vårt koldioxidavtryck avsevärt från 2020 års nivå.