Koldioxidavtryck

För att nå målet att vara koldioxidneutrala senast år 2030 måste vi minska verksamhetens direkta och indirekta koldioxidutsläpp till noll. När det gäller utsläpp från vår egen verksamhet har vi åtagit oss att uppnå koldioxidneutralitet till 2025.

Det främsta verktyget för att minska vårt koldioxidavtryck är att göra förändringar i verksamheten och leveranskedjan, till exempel genom att byta till förnybara energikällor. Klimatkompensation är ett komplement för oss och ska främst användas när det inte längre är möjligt att minska våra utsläppsnivåer.

Oriolas koldioxidavtryck består huvudsakligen av tre utsläppsgrupper; direkta utsläpp vilket inkluderar köldmedium, utsläpp från inköpt energi och indirekta utsläpp från vår leveranskedja. Koldioxidavtrycket beräknas enligt Greenhouse Gas Protocols redovisningsprinciper och omfattar hela koncernen.

År 2021 minskade vi avsevärt andelen energirelaterade utsläpp (2% 2021, 14% 2020) och direkta utsläpp (7% 2021, 13% 2020) i vårt koldioxidavtryck. Detta berodde främst på att andelen förnybar el ökade till 100% och att vi bytte till förnybar fjärrvärme i vårt distributionscenter i Finland. De direkta utsläppen minskade till exempel genom att man använde mer miljövänliga köldmedier.

Transporter är Oriolas största källa till indirekta utsläpp, eftersom leverantörerna ansvarar för hela transportkedjan. Ett nära samarbete med transportpartners gör det möjligt att minska utsläppen genom att till exempel optimera rutterna, använda kapaciteten effektivt och öka användningen av alternativa bränslen. Till exempel i Sverige var andelen förnybara bränslen i våra transporter cirka 40% 2021. I Finland har andelen biobränslen ökat från 40% till nästan 95% under de senaste två åren i våra apoteksleveranser i Helsingforsområdet. För att kunna övervaka utsläppen från transporter ställer vi som krav att våra transportpartners rapporterar utsläppen regelbundet.

Utsläppen från transporter kan vi också minskas vid våra distributionscentraler, till exempel genom att förbättra transportlådornas fyllningsgrad, vilket i sin tur minskar antalet lådor som levereras till kunderna.