Koldioxidavtryck

För att nå målet att vara koldioxidneutrala senast år 2030 måste vi minska verksamhetens direkta och indirekta koldioxidutsläpp till noll. När det gäller utsläpp från vår egen verksamhet har vi åtagit oss att uppnå koldioxidneutralitet till 2025.

Det främsta verktyget för att minska vårt koldioxidavtryck är att göra förändringar i verksamheten och leveranskedjan, till exempel genom att byta till förnybara energikällor. Klimatkompensation är ett komplement för oss och ska främst användas när det inte längre är möjligt att minska våra utsläppsnivåer.

Oriolas koldioxidavtryck består huvudsakligen av tre utsläppsgrupper; direkta utsläpp vilket inkluderar köldmedium, utsläpp från inköpt energi och indirekta utsläpp från vår leveranskedja. Koldioxidavtrycket beräknas enligt Greenhouse Gas Protocols redovisningsprinciper och omfattar hela koncernen.

Oriola har i flera år arbetat för att minska sitt koldioxidavtryck genom systematiska mål och planer.

Utsläpp leveranskedjan

Transporter är Oriolas största källa till indirekta utsläpp, eftersom leverantörerna ansvarar för hela transportkedjan. Att uppmuntra dem till ett nettonollutsläpp är ett stort åtagande och kräver samarbete, såväl som utbyte av bästa praxis. För oss, gör ett nära samarbete med transportörerna det möjligt att minska utsläppen genom att till exempel optimera rutterna, använda kapaciteten effektivt och öka användningen av alternativa bränslen.

Oriola har även fört diskussioner med varje transportleverantör om hur de kan hjälpa oss att nå våra miljömål och bidra till minskade koldioxidutsläpp. Detta har förbättrat leveransen av utsläppsdata, som omfattar data relaterad till praxis för utsläppsberäkningar och resurser som behövs för att utföra Oriolas transportsändningar. Dessutom stödjer Oriola sina kunder med utsläppsdata och hjälper dem att få bättre insyn gällande sitt koldioxidavtryck.

Utsläppen från transporter kan vi också minska vid våra distributionscentraler, till exempel genom att förbättra transportlådornas fyllnadsgrad, vilket i sin tur minskar antalet lådor som levereras till kunderna.