Hållbarhetsutveckling 2021

Vi följer upp vårt hållbarhetsarbete genom de långsiktiga mål som har definierats för varje huvudområde inom vårt hållbarhetsprogram. För att mäta vår prestanda, har vi tagit fram nyckeltal (KPI) för strategiperioden. Klicka på det långsiktiga målet för att se vårt hållbarhetsresultat 2021.

Våra långsiktiga hållbarhetsmål

Mål för 2020-2022

Utveckling 2021

Utveckla nya hälsofrämjande tjänster

För att stödja människor under pandemin har Oriola erbjudit nya COVID-19-relaterade tjänster på egna apotek i Sverige såsom antigentester (mer än 100 000/2021) och vaccinationer (112 000/2021).

Läkemedelsleveranser av hög kvalitet

Inom 24 timmar från beställningstillfället levererar Oriola läkemedel till alla apotek och sjukhusapotek samt andra vårdenheter i Sverige och Finland. Pandemin har inte påverkat läkemedelsleveranserna. Under 2021 utvecklade Oriola en indikator för att följa plockkvalitet och därmed leveranskvalitet och punktlighet för att mäta förmågan att leverera beställda läkemedel till apotek, sjukhus och veterinärer. Under året har indikatorn definierats och tillämpats för Finland och den var 99,8%.

Öka andelen hållbara produkter i egna varumärken till 20% av produktsortimentet

I Sverige definierades hållbarhetskriterierna för Oriolas eget sortiment av apoteksprodukter under 2020. År 2021 var 18% (18% 2020) av sortimentet hållbarhetsklassat, till exempel Svanenmärkta produkter eller produkter med annan etablerad miljömärkning.

Mål 2020-2022

Utveckling 2021

Höja index för medarbetarengagemang till minst 80

Under 2021 startade Oriola en transformation och medarbetarundersökningen sköts upp till 2022 på grund av organisationsförändringar och en ny verksamhetsmodell. Därför finns inget index för medarbetarengagemang för 2021 (78 för 2020).

Ha en personalomsättning på högst 12 %

Personalomsättningen var 14,4% (10,2% 2020).

Mål 2020-2022

Utveckling 2021

Endast använda förnybar el och koldioxidneutral värme

Under 2021 fortsatte Oriola att byta till förnybar el. På våra egna apotek där Oriola inte kan förhandla elavtal köpte vi ursprungsgarantier för att matcha förbrukningen. Som ett resultat kommer 100% av elen i Oriolakoncernen från förnybara källor. Av Oriolas totala energiförbrukning kommer 95% från förnybara eller koldioxidneutrala källor (92% 2020).

Återvinna minst 85% av allt icke-farmaceutiskt avfall

Vi har systematiskt ökat möjligheterna att sortera avfall under de senaste åren. Under 2021 utökade vi till exempel insamlingen av plastförpackningar och kartonger på våra dosdispensering siter i Sverige och Finland. Dessutom förbättrades insamlingen av återanvändbara träpallar vid vårt distributionscenter i Sverige. Oriolas återvinningsgrad ökade till 79% (74% 2020).