Kvalitetsledning

Oriola verkar på en reglerad marknad. Företagets kvalitetsledning baseras på lagstiftning och regulatoriska krav för läkemedelsbranschen samt Oriolas gemensamma ledningssystem, som utgör ett ramverk för enhetlig verksamhetsstyrning. Det gemensamma ledningssystemet är utformat för att säkerställa efterlevnad av lagar och andra regulatoriska krav inom läkemedelsbranschen liksom etablerade kvalitetssäkringsstandarder, framför allt ISO 9001 och GDP (Good Distribution Practice).

Vår verksamhet för lagring och distribution av läkemedel, hälso- och sjukvårdsprodukter och konsumtionsvaror, liksom utförandet av tjänster och logistik för kliniska prövningar, har certifierats enligt ISO 9001 i både Finland och Sverige. Dessutom är vår dosdispenseringsverksamhet ISO 9001-certifierad i Sverige.

Distribution och partihandel av läkemedel regleras av GDP (Good Distribution Practice) enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten. Efterlevnaden av GDP i våra verksamhetsländer bevakas av Fimea (Finnish Medicines Agency) respektive det svenska Läkemedelsverket. I GDP definieras de gemensamma reglerna för hantering av läkemedel. När det är tillämpligt styrs vår verksamhet också av GMP (Good Manufacturing Practices) och andra regler avseende produkter som omfattas av myndighetskontroll, såsom livsmedel och kosmetika.

Kvalitetspolicyn definierar gemensamma principer för kontinuerlig förbättring

Oriolas kvalitetspolicy lägger grunden för vår strävan att åstadkomma ständiga förbättringar i hela koncernen. Kvalitetspolicyn är också ett ramverk för kundcentrerad verksamhet och affärsutveckling. I enlighet med policyn är det vårt åtagande att upprätthålla och kontinuerligt förbättra Oriolas ledningssystem och se till att vi uppfyller krav som ställs av kunder, oss själva och aktuella regler.

Vår kvalitetspolicy innehåller följande principer för vårt arbete:

  • Kunden står i fokus varje dag, och vi strävar vi efter att leverera en oslagbar kundupplevelse.
  • Våra produkter och tjänster utvecklas kontinuerligt för att möta och överträffa kundernas förväntningar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.
  • Vi tillämpar och inför olika metoder för att ständigt förbättra arbetssätt, kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet.
  • Vi främjar en öppen arbetsmiljö och kvalitetsmedvetenhet, vilket gör det möjligt för varje medarbetare att sträva efter excellens.