Miljö: Strävan mot netto noll klimatpåverkan

Klimatförändringarna är det enskilt största hotet som mänskligheten står inför. Den kommer att få en allt större påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet. Som ett företag inom hälsa- och välbefinnande har vi ett unikt ansvar att vidta åtgärder, i enlighet med vår vision, för en hälsosammare morgondag.

Oriola har åtagit sig att använda resurser effektivt och minska våra utsläpp av växthusgaser (GHG). Vårt mål är att bli koldioxidneutrala inom vår egen verksamhet (scope 1 och 2) senast 2025 och att uppnå koldioxidneutralitet inom hela vår leverantörskedja (scope 1, 2 och 3) till 2030. Dessutom har vi förbundit oss till att skapa vetenskapsbaserade klimatmål.

Väsentliga frågor

  • Klimat och utsläpp inklusive transporter
  • Energieffektivitet
  • Miljöpåverkan av läkemedel och förpackningar
  • Avfall, återvinning och återanvändning

Strategiska mål

  • Bli koldioxidneutrala inom vår egen verksamhet (scope 1 och 2) senast 2025 och uppnå koldioxidneutralitet inom hela vår leverantörskedja (scope 1, 2 och 3) till 2030. Dessutom har Oriola åtagit sig att sätta upp vetenskapsbaserade klimatmål.
  • Öka återvinningsgraden

Miljöledning

Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla vår verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt och att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Oriolas miljöpolicy beskriver detta åtagande och styr beslutsfattandet.

Genom systematisk miljöledning säkerställer vi att vi gör framsteg mot vårt mål att bli ett koldioxidneutralt företag senast 2030. Vårt miljöarbete baseras på ISO 14 001-ramverket för miljöledning, som är en del av Oriolas gemensamma ledningssystem och skapar enhetliga arbetssätt för hela företaget. 

Oriola Sweden AB, Svensk dos AB, Oriola Corporation och Oriola Finland Oy har certifierats enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.