Miljö: Strävan mot netto noll klimatpåverkan

Klimatförändringarna är det enskilt största hotet som mänskligheten står inför. Den kommer att få en allt större påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet. Som ett företag inom hälsa- och välbefinnande har vi ett unikt ansvar att vidta åtgärder, i enlighet med vår vision, för en hälsosammare morgondag.

Oriola har åtagit sig att använda resurser effektivt och minska våra utsläpp av växthusgaser (GHG). Vårt mål är att bli koldioxidneutrala inom vår egen verksamhet (scope 1 och 2) senast 2025 och att uppnå koldioxidneutralitet inom hela vår leverantörskedja (scope 1, 2 och 3) till 2030. Dessutom har vi förbundit oss till att skapa vetenskapsbaserade klimatmål.

Vårt mål är att till slutet av 2023 enbart använda förnybar el och koldioxidneutral värme. Eftersom vissa produkter kräver kylförvaring, och efterfrågan på kylförvaring ökar, är det av yttersta vikt att säkerställa energieffektiviteten i våra kylsystem för att minska vårt koldioxidavtryck. Vi ser även övergången till mer klimatvänliga köldmedier som mycket nödvändig.

Transport är Oriolas största källa till indirekta utsläpp, dvs scope 3. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med våra transportpartners på att hitta möjligheter att minska utsläppen. I praktiken innebär detta till exempel att optimera rutter, utnyttja kapaciteten effektivt och utöka användningen av alternativa bränslen.

I vårt miljöarbete är bland de viktigaste initiativen avfallsminskning, återvinning och återanvändning. Inom partihandel och distributionsverksamhet kommer den största delen av avfallet från förpackningsmaterial. För att minska mängden avfall levererar vi produkter från våra distributionscenter till mottagare främst i återanvändbara transportlådor och med hjälp av återanvändbara kylsköldar. Ansträngningarna från våra medarbetare och partners i leveranskedjan har resulterat i en systematisk förbättring av vår återvinningsgrad. 

Väsentliga frågor och strategiska mål: 

  • Klimat och utsläpp inklusive transporter
  • Energieffektivitet
  • Miljöpåverkan av läkemedel och förpackningar
  • Avfall, återvinning och återanvändning

Mål: Koldioxidneutralitet till 2030 
Mål: Öka återvinningsgraden