Hållbarhetsförvaltning

Oriolas styrelse ansvarar för och godkänner hållbarhetsstrategier, följer upp framstegen och godkänner relevanta policyer. Oriolas ledningsgrupp förbereder och följer upp koncernens hållbarhetsstrategi, inklusive planer, mål och nyckeltal. Oriolas ledningsgrupp ansvarar för implementeringen av hållbarhetsstrategin, bevakar hållbarhetsframstegen gentemot målen och stöder hållbarhetsarbetet i koncernen.

Kommunikations- och hållbarhetsfunktionen ansvarar för hållbarhetsutveckling i enlighet med strategin, uppföljning av implementeringen samt samordning och redovisning av företagets hållbarhetsaktiviteter.

Eftersom hållbarhet är en väsentlig del av vår affärsstrategi har hållbarhet integrerats i de olika affärsområdenas affärsmål. Vårt koncernövergripande ledningssystem säkerställer att hållbarhetsmålen sprids i hela organisationen och att nyckeltal sätts på lokal nivå. Vi bedömer också s.k. ESG-risker (risker med koppling till miljö, sociala frågor och styrning) som en del av vår normala riskhanteringsprocess. För mer information om våra ESG-risker, besök våra investerarsidor (på engelska).