Hållbarhetsförvaltning

Oriolas styrelse beslutar, ansvarar för och vägleder hållbarhetsstrategin, följer upp framsteg och godkänner relevanta policyer. Koncernledningen förbereder och följer upp koncernens hållbarhetsstrategi, inklusive planer, risker, mål och nyckeltal.

Kommunikations- och hållbarhetsfunktionen ansvarar för hållbarhetsutveckling i enlighet med strategin och handlingsplan, uppföljning av implementeringen samt samordning och redovisning av företagets hållbarhetsaktiviteter.

Eftersom hållbarhet är en väsentlig del av vår affärsstrategi har hållbarhet integrerats i vår verksamhets affärsmål. Vårt koncernövergripande ledningssystem säkerställer att hållbarhetsmålen sprids i hela organisationen och att nyckeltal sätts på lokal nivå. Vi bedömer också s.k. ESG-risker (risker med koppling till miljö, sociala frågor och styrning) som en del av vår normala riskhanteringsprocess. För mer information om våra ESG-risker, besök våra investerarsidor (på engelska).