Mångfald och inkludering

Att främja jämställdhet är viktigt för oss som arbetsgivare. Oriola är en rättvis och jämlik arbetsplats som stöder mångfald.

Vi anser att mångfald är nyckeln till innovation och utveckling, eftersom människor med olika bakgrund kan tillföra nya perspektiv. I vår uppförandekod beskrivs de principer som alla våra anställda och företag förväntas följa.

Vi stöder lika anställningsmöjligheter och väljer medarbetare utifrån deras yrkesskicklighet och lämplighet för uppgiften. Till exempel har vår högsta ledning en mycket jämn könsfördelning, och vår personalstyrka har en väl balanserad åldersfördelning. Vi accepterar inte diskriminering i någon form.

Oriola har också en anonym rapporteringskanal, och vi uppmuntrar alla medarbetare att rapportera tjänstefel eller beteenden som inte överensstämmer med våra värderingar. Under 2020 tog kanalen emot 16 rapporter om bland annat ledarskap, arbetarskydd och diskriminering. Alla rapporter utreddes och nödvändiga åtgärder vidtogs.