Uppförandekod

Oriolakoncernens uppförandekod ger ledningen och personalen vägledning kring etiska principer för vårt arbete. Uppförandekoden presenterar Oriolas arbetssätt, som baseras på lagstiftning och praxis för god bolagsstyrning, öppenhet, rättvisa och sekretess.

Uppförandekoden innehåller vårt åtagande att bekämpa mutor och korruption, att följa alla konkurrenslagar och att samarbeta och föra en dialog med intressenter.

Oriola främjar jämlikhet. Till exempel baseras rekryteringen av nya medarbetare på deras kompetens och färdigheter, oavsett kulturell bakgrund, ålder, kön eller religion. Vi kräver också att alla anställda förbinder sig till våra sekretessregler och undviker intressekonflikter.

Oriola har en konfidentiell visselblåsarkanal för rapportering av handlingar som misstänks bryta mot uppförandekoden. Oriolas styrelse övervakar att uppförandekoden följs. Utbildning i vår uppförandekod är en del av alla medarbetares introduktionsprogram.