Ansvarsfulla leverantörskedjor

I Oriolas inköpspolicy definieras ansvarsfulla inköpsprinciper som är etiska, uppfyller kvalitetskriterier och respekterar leverantörssamarbeten. Inköpsprinciper, liksom processer för att välja och godkänna leverantörer, är viktiga för oss. De utvärderar hur affärspartnerna arbetar för att uppfylla de krav som ställs av Oriola, särskilt för att garantera patientsäkerheten. Vi utvärderar leverantörers hållbarhetsåtagande i miljö- och sociala frågor som en del av vår regelbundna leverantörsbedömningsprocess.

Leverantörernas klimatstrategi är en integrerad del av leverantörsbedömningsprocess och Oriola kräver att transportföretagen uppvisar sin koldioxidstrategi med mål på kort sikt (1-3 år) och lång sikt (5+ år). Tillsammans med det adderas kravet på utsläppsredovisning till transportavtalen och som en del av leverantörsvalet. 

För att hjälpa till att minska risker och driva etiska metoder i försörjningskedjan, främjar vi efterlevnad av etiska principer bland våra affärspartners och leverantörer genom att kräva leverantörer och andra affärspartners förbinder sig att efterleva vår uppförandekod för affärspartners. Den omfattar principer för bekämpning av mutor, korruption och diskriminering, samt principer för att respektera arbetsrätt och mänskliga rättigheter och främja säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Vi genomför regelbundet schemalagda riskbaserade omvärderingar för att säkerställa fortsatt efterlevnad av direkta inköp av icke-farmaceutiska leverantörer. Huvuddelen av Oriolas direkta inköp av icke-farmaceutiska produkter kommer från Europa.