Vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling

Oriola har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling, och vår hållbarhetsstrategi är i linje med dem. FN:s mål för hållbar utveckling är en global handlingsplan för att utrota fattigdom, skydda miljön och se till att alla människor kan leva i fred och välstånd, vilket ska vara uppfyllt senast år 2030. Av de 17 FN-målen har vi identifierat fyra mål där det är som allra viktigast att vi bidrar. 

Mål 3: Säkerställa god hälsa och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Oriola säkerställer rättvis tillgång till läkemedel genom att distribuera nästan hälften av alla läkemedel som används i Finland och Sverige. I Sverige distribuerar vi också merparten av allt vaccin. Våra tjänster för dosdispensering, patientsupport och medicinsk information främjar en säker läkemedelsanvändning. Våra RWE-studier (Real World Evidence) bidrar till datadrivet beslutsfattande inom hälso- och sjukvården, och till utvecklingen av effektiv läkemedelsbehandling.

Läs mer om vår roll i samhället.

Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Oriola är en rättvis och jämlik arbetsplats som stöder mångfald. Vi accepterar inte diskriminering i någon form. I vår uppförandekod beskrivs de principer som alla våra anställda och företag förväntas följa. Oriola har också en anonym rapporteringskanal, och vi uppmuntrar alla medarbetare att rapportera tjänstefel eller beteenden som inte överensstämmer med våra värderingar. Genom vår uppförandekod för affärspartners och genom systematisk utvärdering och bedömning av leverantörer, främjar vi hållbara affärsmetoder i vårt leverantörsnätverk.

Vi stöder lika anställningsmöjligheter och väljer medarbetare utifrån deras yrkesskicklighet och lämplighet för uppgiften.  Till exempel gör vi årligen en lönerevision för att säkerställa att det inte finns några oförklarade löneskillnader. Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår prioritet och vi har en låg andel arbetsskador.

Läs mer om Oriola som arbetsgivare.
Läs mer om vårt engagemang för etiska affärsmetoder.

Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Oriolas uppdrag är att tillhandahålla hållbara produkter och tjänster, och vårt mål är att öka antalet hållbara hälso- och välbefinnandeprodukter inom våra egna varumärken. Genom systematisk miljöledning strävar vi efter att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att öka vår återvinning och minimera avfallsproduktionen i vår verksamhet. Vi deltar också aktivt i olika initiativ som syftar till att stödja hållbar konsumtion inom läkemedelssektorn.

Läs mer om vår hållbarhetsstyrning.

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Vårt mål är att uppnå koldioxidneutralitet till år 2030. Som en del av detta mål har vi åtagit oss att uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten till år 2025. Det innebär att minska koldioxidutsläppet till noll på källor som ägs av företaget och på köpt energi. Vårt koldioxidavtryck beräknas enligt redovisningsprinciperna för Greenhouse Gas Protocol och omfattar hela koncernen. Ett delmål är att vi ämnar att endast använda förnybar el och koldioxidneutral värme i slutet av 2023, och vi ökar systematiskt deras andel.

Läs mer om vårt koldioxidavtryck.