Etiska affärsmetoder

Vi är engagerade i att främja etiska och hållbara affärsmetoder. Vår uppförandekod beskriver de etiska principerna för vårt arbete och omfattar hela organisationen. Vi främjar också etiska affärsmetoder inom vårt partner- och leverantörsnätverk, genom att ställa som krav att företagen förbinder sig till Oriolas uppförandekod för affärspartners.

Vi har anpassat våra dataskyddsrutiner till EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Mer information om vårt dataskydd finns här (på engelska).

Externa åtaganden

Sedan 2018 förbinder sig Oriola att följa FN:s Global Compact-principer. De tio principerna täcker olika aspekter av områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning. Varje år redovisar vi vårt bidrag och vår efterlevnad av de tio principerna genom att publicera en s.k. Communication on Progress (COP).

Oriola är medlem i FIBS, Nordens största nätverk för företagsansvar.