Miljöledning

Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla vår verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt och att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Oriolas miljöpolicy beskriver detta åtagande och styr beslutsfattandet.

Genom systematisk miljöledning säkerställer vi att vi gör framsteg mot vårt mål att bli ett koldioxidneutralt företag senast 2030. Vårt miljöarbete baseras på ISO 14 001-ramverket för miljöledning, som är en del av Oriolas gemensamma ledningssystem och skapar enhetliga arbetssätt för hela företaget. Vårt miljöledningsarbete baseras på ett cykliskt förlopp där vi bedömer vår verksamhets miljöpåverkan, inriktar oss på relevanta miljöaspekter, sätter upp ambitiösa miljömål, planerar och utför åtgärder, övervakar våra prestationer och identifierar förbättringsmöjligheter. I den här processen arbetar vi också nära våra partners och leverantörer för att minimera vår miljöpåverkan, till exempel inom transport.

I Sverige har våra funktioner Oriola Sweden AB och Svensk Dos AB certifierats enligt miljöledningsstandarden ISO 14 001. I Finland har vi certifieringen för Oriolakoncernen och Oriola i Finland.