Palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain Oriolan hallituksen jäsenten palkkioista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta yhtiökokousta varten. 

Kuten Oriolan palkitsemispolitiikassa todetaan, hallituksen palkitseminen
koostuu kiinteästä vuosipalkkiosta hallituksen jäsenyyteen liittyen sekä erillisistä hallituksen ja valiokuntien kokouksiin liittyvistä kokouspalkkioista. Hallituksen palkkiot maksetaan osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä. Hallituksen jäsenet eivät ole Oriolan palveluksessa eivätkä he ole mukana yhtiön kannustin- tai eläkejärjestelmissä.

Lisätietoa hallituksen palkitsemisesta vuonna 2023 löytyy palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitsemisen 

Hallitus arvioi ja päättää vuosittain toimitusjohtajan palkitsemisesta
ja luontoiseduista palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Oriolan palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan kokonaispalkkion
pääelementit ovat peruspalkka sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet. Jos tavoitteet saavutetaan, toimitusjohtajan kokonaispalkkiosta yli puolet muodostuu muuttuvista palkkioista pitkän aikavälin kannustimilla ollessa suurempi painoarvo.

Lisätietoa toimitusjohtajan palkitsemisesta vuonna 2023 löytyy palkitsemisraportista.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiot

Tulospalkkio perustuu Oriolan taloudellisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2022 tulospalkkion enimmäismäärä oli toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä 60 % perusvuosipalkasta. Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan esitykseen perustuen.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Oriolan johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Järjestelmän avulla yhdistetään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitoutetaan avainhenkilöt yhtiöön ja tarjotaan heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

Oriola Oyj:n hallitus päätti 20.5.2022 uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Samalla hallitus päätti lopettaa yhtiössä voimassa olleen pitkänaikavälin kannustinjärjestelmän 2019–2023.

Uusi kannustinjärjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, ”PSP”) sekä siirtymävaiheen uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kattavasta Bridge Plan -osakepalkkio-ohjelmasta. Järjestelmään kuuluu lisäksi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan, ”RSP”), joka on tarkoitettu täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmäksi.

Lue lisää osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä taloudellisesta katsauksesta.