Osinko

Oriolan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiön strategia ja taloudellinen asema otetaan huomioon vuosittaista osinkoa määritettäessä.

Yhtiökokous 2021 päätti, että osinkona 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2021 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.6.2021.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhdessä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekee erillisen päätöksen osingonjaosta siten, että osinko maksettaisiin alustavasti marraskuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.