Riskit

Oriola on määritellyt riskienhallintapolitiikassaan konsernin riskienhallintamallin, riskienhallinnan periaatteet, organisaation ja prosessit. Riskienhallinta pyrkii yksilöimään, mittaamaan ja hallitsemaan riskejä, joilla saattaa olla vahingollinen tai hyödyllinen vaikutus Oriolan toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi konsernilla on eettiset ohjeet (Code of Conduct) ja rahoituspolitiikka, jotka kattavat toiminnan säädöstenmukaisuuteen ja rahoitukseen liittyvät riskit. Taloudelliseen raportointiin liittyvät kontrollit ja riskienhallinta pyrkivät varmistamaan konsernin ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätösten ja taloudellisen raportoinnin luotettavuuden ja säädöstenmukaisuuden sekä yleisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden noudattamisen.  

Oriolan liiketoimintaa sääntelevät lääkkeiden jakelua ja vähittäiskauppaa koskevat säännökset, joita valvovat viranomaiset molemmissa toimintamaissa. Oriolan liiketoimintaympäristöön vaikuttavat keskeisimmät megatrendit ovat väestön ikääntyminen, kasvava kulutus terveyteen ja hyvinvointiin, erityislääkkeiden kasvava kulutus, vähittäiskaupan ja palveluiden digitalisaatio, vastuullisuus sekä mahdolliset pandemiat.

Oriola on tunnistanut seuraavat tärkeimmät strategiset ja toiminnalliset riskit, joilla voi olla epäsuotuisa vaikutus tulokseen: muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä ja niihin liittyvissä toimiluvissa, hinnoittelussa, lääkkeiden rinnakkaistuonnissa ja julkisessa korvattavuudessa, apteekkien kiristynyt kilpailu verkkokaupan kasvaessa, yksikanavajakelun osuuden laskeminen julkisessa terveydenhuollossa sekä useiden merkittävien lääkeyritysasiakkuuksien menettäminen. Lisäksi pandemian aiheuttamilla muutoksilla julkisen terveydenhuollon resursseissa sekä yhteiskunnan rajoitustoimenpiteillä yritysten liiketoimintaan ja kansalaisten liikkumiseen voi olla epäsuotuisa vaikutus Oriolan tulokseen.

Oriolan tärkeimmät taloudelliset riskit ovat valuuttakurssi-, likviditeetti-, korko- ja luottoriski. Muutokset Ruotsin kruunun arvossa vaikuttavat Oriolan liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen. Muutokset liiketoimintojen rahavirtaennusteissa saattavat johtaa liikearvon arvonalentumiskirjauksiin. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 8.3. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Oriolan strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä, jotka toteutuessaan saattavat vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen. Oriolalla on käynnissä merkittävä määrä IT-järjestelmähankkeita. Yhtiö on määritellyt IT-projekteille omat riskienhallintasuunnitelmat ja pyrkii varmistamaan käyttöönotot huolellisella valmiussuunnittelulla. Prosessien optimointia ja automatisointia jatketaan yhtiön liiketoiminnoissa. 

Vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien COVID-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi Oriolan liiketoimintaympäristöön, kun yhteiskunnan rajoitukset sekä kuluttajien varovaisuus ovat vaikuttaneet kuluttajakäyttäytymiseen. Pandemian aiheuttamat toimet ovat johtaneet terveydenhuollon palveluiden vähenemiseen sekä vaikuttaneet niin lääkkeiden kuin terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden kysyntään. Tämä on väistämättä vaikuttanut myös Oriolan liiketoimintaan ja tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa, jos pandemian aiheuttamia rajoitustoimenpiteitä joudutaan ottamaan uudelleen käyttöön. Pandemian vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on kuitenkin vaikea arvioida. Pandemian vaikutuksia Oriolan omaisuuserien arvostukseen seurataan tarkasti. Arvioinnin perusteella COVID-19 pandemialla ei tällä hetkellä ole sellaisia pitkän aikavälin vaikutuksia Oriolan taloudelliseen tilanteeseen, joiden perusteella varojen kirjanpitoarvoja tulisi oikaista. 

Oriola on varautunut COVID-19-pandemian aiheuttamiin riskeihin. Yhtiö on huomioinut varautumissuunnittelussa erityisesti työvoiman terveyden ja saatavuuden turvaamisen, logistiikkakeskusten sekä apteekkien turvallisuuden ja kasvavan lääkevarastoinnin tarpeen. Lisäksi Oriola käy aktiivista keskustelua niin asiakkaiden kuin valvovien viranomaisten kanssa nopeastikin muuttuvista tarpeista ja niiden hallinnasta. 

Oriolan toimintoihin ja kannattavuuteen vaikuttaa merkittävimpien kustannusten hintojen volatiilisuus. Erityisesti energian hinnan sekä työvoiman ja kuljetusten kustannusten muutoksilla voi olla suurimmat vaikutukset Oriolan kannattavuuteen.

Oriola on ajoittain osapuolena erilaisissa juridisissa prosesseissa, valituksissa ja oikeudenkäynneissä. Mikäli on todennäköistä, että Oriola katsottaisiin korvausvelvolliseksi toiselle osapuolelle ja korvauksen määrä on riittävällä varmuudella arvioitavissa, yhtiö varautuu velvoitteen täyttämiseen. Tämänhetkisen tiedon nojalla vireillä olevilla prosesseilla ei ole materiaalista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 

Riskienhallinta

Oriolan hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi. Hallitus arvioi yhtiön pitkäaikaisia strategisia riskejä sekä valvoo riskienhallinnan tehokkuutta. Hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo säännöllisesti riskienhallintapolitiikan implementointia konsernissa ja riskienhallinnan prosessia.
 
Oriolan konsernin riskienhallintapolitiikassa määritellään yhtiön riskienhallintamalli, periaatteet, organisaatio ja prosessit. Konsernin riskienhallintapolitiikka määrittelee Oriolan kokonaisvaltaisen riskienhallintajärjestelmän tavoitteet, tehtävät ja vastuut yhtiön strategian toteuttamista ja toimintaa uhkaavien riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Konsernin riskienhallintapolitiikka on riskienhallinnan keskeisin dokumentti ja jokaisen liiketoimintayksikön ja tytäryhtiön tulee toiminnassaan noudattaa sitä. Lisäksi konsernilla on Eettiset ohjeet, rahoituspolitiikka ja hyväksymissääntö, jotka sääntelevät liiketoimintaa kattavia hallinnollisia ja taloudellisia riskejä. Oriola luokittelee riskit strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä vaaroihin. Riskien arviointi ja huomiointi ovat avainasemassa strategisessa suunnittelussa sekä päivittäisen liiketoiminnan päätöksenteossa.