Riskit

Riskienhallinta 

Oriolan hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, ­periaatteet, vastuut ja raportointi. Hallitus arvioi yhtiön pitkäaikaisia strategisia riskejä sekä valvoo riskienhallinnan tehokkuutta. Hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo ­säännöllisesti riskienhallintapolitiikan implementointia konsernissa ja ­riskienhallinnan prosessia. 

Oriola on määritellyt riskienhallintapolitiikassaan konsernin riskienhallintamallin, riskienhallinnan periaatteet, organisaation ja ­prosessit. Konser­nin riskienhallintapolitiikka määrittelee Oriolan kokonais­valtaisen riskienhallintajärjestelmän tavoitteet, tehtävät ja vastuut yhtiön strategian toteuttamista ja toimintaa uhkaavien riskien ­tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Konsernin riskienhallinta­politiikka on riskienhallinnan keskeisin dokumentti ja jokaisen ­liiketoimintayksikön ja tytäryhtiön tulee toiminnassaan noudattaa sitä. Lisäksi konsernilla on eettiset ohjeet (Code of Conduct), rahoituspolitiikka ja hyväksymissääntö, jotka sääntelevät liiketoimintaa kattavia hallinnollisia ja taloudellisia riskejä. Oriola luokittelee riskit strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä vaaroihin. Riskien arviointi ja huomiointi ovat avainasemassa strategisessa suunnit­telussa sekä päivittäisen liiketoiminnan päätöksenteossa.

Riskienhallinta pyrkii yksilöimään, mittaamaan ja hallitsemaan riskejä, joilla saattaa olla vahingollinen tai ­hyödyllinen vaikutus Oriolan toimintaan ja tavoitteiden saa-vuttamiseen. Taloudelliseen raportointiin liittyvät kontrollit ja riskienhallinta pyrkivät varmistamaan konsernin ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätösten ja taloudellisen raportoinnin luotetta­vuuden ja säädöstenmukaisuuden sekä yleisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden noudattamisen. 

Strategiset ja rahoituksen riskit

Oriolan liiketoimintaa sääntelevät lääkkeiden jakelua ja vähittäiskauppaa koskevat säännökset, joita valvovat viranomaiset molemmissa toimintamaissa. Oriolan liiketoimintaympäristöön vaikuttavat keskeisimmät megatrendit ovat väestön ikääntyminen, kasvava kulutus terveyteen ja hyvinvointiin, erityislääkkeiden kasvava ­kulutus, vähittäiskaupan ja palveluiden digitalisaatio, vastuullisuus sekä mahdolliset pandemiat.

Oriola on tunnistanut seuraavat tärkeimmät strategiset ja toiminnalliset riskit, joilla voi olla epäsuotuisa vaikutus tulokseen: muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä ja niihin liittyvissä toimiluvissa, hinnoittelussa, lääkkeiden rinnakkaistuonnissa ja julkisessa korvattavuudessa, apteekkien kiristynyt kilpailu verkko­kaupan kasvaessa, yksikanavajakelun osuuden laskeminen julkisessa terveyden­huollossa sekä useiden merkittävien lääkeyritysasiak-kuuksien menettäminen. Lisäksi pandemian aiheuttamilla muutoksilla julkisen terveydenhuollon resursseissa sekä yhteiskunnan rajoitustoimenpiteillä yritysten liiketoimintaan ja kansalaisten liikkumiseen voi olla epäsuotuisa vaikutus Oriolan tulokseen. 

Oriolan tärkeimmät taloudelliset riskit ovat valuuttakurssi-, ­likvidi­teetti-, korko- ja luottoriski. Muutokset Ruotsin kruunun arvossa vaikuttavat Oriolan liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen. Muutokset liiketoimintojen rahavirtaennusteissa saattavat johtaa liikearvon arvonalentumiskirjauksiin. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 8.3