Vastuullinen sijoitus

Vastuullisuus on osa Oriolan strategiaa, ja yhtiö on määritellyt pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet kolmelle vastuullisuusteemalleen: yhteiskunta, ihmiset ja ympäristö. Oriola on sitoutunut rakentamaan terveempää huomista yrityksen tarkoituksen, ”Health for life”, mukaisesti. Oriolan liiketoiminta luo arvoa sekä yhteiskunnalle että koko terveydenhuollon ketjulle. Oman toiminnan ympäristövaikutusten minimoiminen on yhtiölle tärkeää. Oriolan vastuullisuustyö muodostaa vankan perustan pitkäaikaisen arvon luomiseen yhtiön omistajille.

Oriola raportoi yritysvastuutiedot GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Oriolan vuosikatsauksen ympäristötiedot ovat riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamia (rajoitettu varmuus). Lisäksi Oriola raportoi yritysvastuun keskeiset teemat Suomen kirjanpitolain mukaisesti hallituksen toimintakertomuksessa.

Ulkoiset tunnustukset

Oriolan toimenpiteet kohti kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita ovat saaneet ulkopuolista tunnustusta seuraavissa ESG-indekseissä:

ISS ESG Corporate Rating

Vuonna 2022 Oriola saavutti toimialan johtavan Prime C+ -luokituksen ISS ESG Corporate Rating -arvioinnissa. Oriola sijoittui arvioinnissa toimialansa ylimpään kymmenekseen ja menestyi erityisesti sosiaalisen vastuun alueella sekä ympäristöjohtamisessa. ISS ESG Corporate Rating arvioi yritysten ESG-käytäntöjä jopa sadan arviointikriteerin perusteella. Prime-luokitus myönnetään yrityksille, joiden tulokset ylittävät toimialakohtaisesti määritetyn raja-arvon.

MSCI ESG -arviointi

Vuonna 2022 Oriola uusi MSCI ESG -arvioinnissa leader-tason tuloksen AAA (asteikolla AAA-CCC). MSCI ESG -arvioinnissa mitataan yrityksen sietokykyä toimialan olennaisiin ympäristöriskeihin sekä sosiaalisiin ja hallinnollisiin riskeihin (ESG) liittyen, sekä näiden riskien hallintaa suhteessa vertaisyrityksiin.

OMX Sustainability Finland Index

Oriola on Nasdaq Helsingin OMX Sustainability Finland -indeksissä. Vastuullisuusindekseihin sisällytetään johtavat vastuulliset yritykset sen perusteella, kuinka hyvin ne vastaavat ESG-riskeihin.

Climate Disclosure Project (CDP)

Vuonna 2022 Oriola sai tunnustusta ympäristötyöstään ja saavutti CDP:n parhaan leadership-tason luokituksella A- (B vuonna 2021, asteikolla A-D). Oriola sai yhtiön verrokkiryhmän keskiarvoa korkeammat pisteet. Oriola on raportoinut CDP:n ilmastonmuutosohjelmassa vuosittain 2017 alkaen. CDP on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka globaali raportointijärjestelmä auttaa sijoittajia, yrityksiä, kaupunkeja ja maakuntia hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan.

EcoVadis

Oriola sai kultamitalin EcoVadis-vastuullisuusluokituksessa 2023. EcoVadis-luokituksessa arvioidaan yritysten vastuullisuutta ympäristöasioiden, työ- ja ihmisoikeuksien, eettisten toimintatapojen ja kestävän hankinnan näkökulmasta. Oriola sijoittui yrityksistä parhaiten menestyneen 5 prosentin joukkoon maailmanlaajuisesti.

ESG-riskien hallinta

Oriola arvioi ESG-riskejä (ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä hallintotapa) osana konsernin riskienhallinnan prosessia. Merkittävimmät riskit on tunnistettu ja määritelty osana vuosittaista prosessia, jota johtaa Oriolan riskienhallintatiimi. Riskienhallintatiimi arvioi riskitasot ja seuraa, miten riskejä hallinnoidaan liiketoiminnoissa ja jaetuissa toiminnoissa.

Ilmastonmuutokseen liittyvät transitioriskit, kuten fossiilisten polttoaineiden hintojen muutokset ja kiristyvän ympäristölainsäädännön vuoksi nousevat toimintakulut, on tunnistettu osana prosessia. Oriola seuraa tarkkaan riskejä ja minimoi niitä käymällä aktiivista keskustelua asiakkaiden, kumppaneiden ja päättäjien kanssa. Myös lahjontaan ja korruptioon sekä tietoturvaan liittyvät riskit on tunnistettu osana prosessia. Lisäksi mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset omassa toiminnassa tai hankintaketjussa samoin kuin turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät riskit on tunnistettu. Näiden jatkuva seuranta ja riskien hallinta on kattavaa muun muassa eettisiin ohjeisiin liittyvissä prosesseissa. Muita vastuullisuusriskejä ovat kyberhyökkäyksiin liittyvät tietoturvariskit, joita Oriola hallinnoi turvallisuuskoulutuksilla ja erilaisilla tietosuojauksen työkaluilla. 

Oriola vastaa näihin haasteisiin ja näkee mahdollisuuksia liiketoiminnan edistämiseen kehittämällä määrätietoisesti ympäristötyötään niin asiakkaiden ja kumppaneiden kuin päättäjien kanssa. Yhtiö seuraa ympäristölainsäädännön kehitystä. Oriolan kuljetuskumppanien valinnassa huomioidaan heidän sitoutumisensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Yhtiö arvioi tuotteiden vastuullisuutta valikoimapäätöksissään vastatakseen kuluttajien lisääntyviin vaatimuksiin.