Vastuullinen sijoitus

Vastuullisuus on osa Oriolan strategiaa, ja yhtiö on määritellyt pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet kolmelle vastuullisuusteemalleen: yhteiskunta, ihmiset ja ympäristö. Oriola on sitoutunut rakentamaan terveempää huomista yrityksen tarkoituksen, ”Health for life”, mukaisesti. Oriolan liiketoiminta luo arvoa sekä yhteiskunnalle että koko terveydenhuollon ketjulle. Oman toiminnan ympäristövaikutusten minimoiminen on yhtiölle tärkeää. Oriola on sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Oriolan vastuullisuustyö muodostaa vankan perustan pitkäaikaisen arvon luomiseen yhtiön omistajille.

Oriola raportoi yritysvastuutiedot GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Oriolan GRI-liitteen ympäristötiedot ovat riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamia (rajoitettu varmuus). Lisäksi Oriola raportoi yritysvastuun keskeiset teemat Suomen kirjanpitolain mukaisesti hallituksen toimintakertomuksessa.

Ulkoiset tunnustukset

Oriolan toimenpiteet kohti kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita ovat saaneet ulkopuolista tunnustusta seuraavissa ESG-indekseissä:

MSCI ESG -arviointi

Vuonna 2020 Oriola sai MSCI ESG -arvioinnissa leader-tason tuloksen AAA (asteikolla AAA-CCC). MSCI ESG -arvioinnissa mitataan yrityksen sietokykyä toimialan olennaisiin ympäristöriskeihin sekä sosiaalisiin ja hallinnollisiin riskeihin (ESG) liittyen, sekä näiden riskien hallintaa suhteessa vertaisyrityksiin.

OMX Sustainability Finland Index

Oriola on Nasdaq Helsingin OMX Sustainability Finland -indeksissä. Vastuullisuusindekseihin sisällytetään johtavat vastuulliset yritykset sen perusteella, kuinka hyvin ne vastaavat ESG-riskeihin.

Climate Disclosure Project (CDP)

Vuonna 2021 Oriola sai tunnustusta ympäristötyöstään ja saavutti CDP:n toiseksi parhaan luokituksen B (asteikolla A-D). Oriola sai yhtiön verrokkiryhmän keskiarvoa korkeammat pisteet. Oriola on raportoinut CDP:n ilmastonmuutosohjelmassa vuosittain 2017 alkaen. CDP on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka globaali raportointijärjestelmä auttaa sijoittajia, yrityksiä, kaupunkeja ja maakuntia hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan.

EcoVadis

Oriola sai hopeamitalin EcoVadis-vastuullisuusluokituksessa 2021. EcoVadis-luokituksessa arvioidaan yritysten vastuullisuutta ympäristöasioiden, työ- ja ihmisoikeuksien, eettisten toimintatapojen ja kestävän hankinnan näkökulmasta. Oriola sijoittui yrityksistä parhaiten menestyneen 15 prosentin joukkoon maailmanlaajuisesti.

ESG-riskien hallinta

Oriola arvioi ESG-riskejä osana konsernin riskienhallinnan prosessia. Merkittävimmät riskit on tunnistettu ja määritelty osana vuosittaista prosessia, jota johtaa Oriolan riskienhallinnan tiimi. Tiimi arvio riskitasot ja seuraa, miten riskejä hallinnoidaan liiketoiminta-alueilla ja jaetuissa toiminnoissa.

Ilmastonmuutokseen liittyvät transitioriskit, kuten fossiilisten polttoaineiden hintojen muutokset ja kiristyvän ympäristölainsäädännön vuoksi nousevat toimintakulut, on tunnistettu osana prosessia. Oriola seuraa tarkkaan kuluttajien lisääntyviä vaatimuksia eettisille, läpinäkyville ja ympäristöystävällisille tuotteille ja palveluille. Myös lahjontaan ja korruptioon sekä tietoturvaan liittyvät riskit on tunnistettu osana prosessia. Lisäksi mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset omassa toiminnassa tai hankintaketjussa samoin kuin turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät riskit on tunnistettu. Näiden jatkuva seuranta ja riskien hallinta on kattavaa muun muassa eettisiin ohjeisiin liittyvissä prosesseissa.

Oriola vastaa näihin haasteisiin ja näkee mahdollisuuksia liiketoiminnan edistämiseen kehittämällä määrätietoisesti ympäristötyötään niin asiakkaiden ja kumppaneiden kuin päättäjien kanssa. Yhtiö seuraa ympäristölainsäädännön kehitystä. Yhtiön kuljetuskumppanien valinnassa huomioidaan heidän sitoutumisensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi Ruotsissa jo 40 % kuljetuksista käytettiin uusiutuvia polttoaineita vuonna 2021. Oriola arvioi tuotteiden vastuullisuutta valikoimapäätöksissään sekä kehittää omia tuotteitaan vastatakseen kuluttajien lisääntyviin vaatimuksiin.