Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Oriolan liiketoimintaan kohdistuu edelleen riskejä, jotka liittyvät rahoitusmarkkinoiden epävakauteen, kustannusinflaatioon, palkkainflaatioon ja yli-kuumentuneisiin työmarkkinoihin sekä raaka-ainepulasta ja toimitusketjujen epävakaudesta syntyneisiin tuotteiden saatavuushaasteisiin ja sähkön saa-tavuuteen. Lisäksi yhteiskunnan kriittisille alueille kohdistuvien verkkohyökkäysten odotetaan lisääntyvän. Nämä tekijät voivat vaikuttaa merkittävästi Oriolan toimintoihin, liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 

Oriola on arvioitu olevan Euroopan parlamentin kriittisten yksiköiden kestävyyttä koskevan direktiivin (2022/2557) mukainen kriittinen kokonaisuus. Täyden palvelun terveydenhuollon jakelijoiden tunnustaminen kriittiseksi infrastruktuuriksi vähentää Oriolan riskejä. Direktiivi on tullut voimaan 16.1.2023 ja se on pantava täytäntöön kansallisella tasolla.

Yhtiö on huomioinut varautumissuunnittelussa erityisesti henkilöstön terveyden ja työvoiman saatavuuden turvaamisen sekä logistiikkakeskusten tur-vallisuuden ja kasvavan lääkevarastoinnin tarpeen. Lisäksi Oriola käy aktiivista keskustelua niin asiakkaiden kuin valvovien viranomaisten kanssa nopea-stikin muuttuvista tarpeista ja niiden hallinnasta. Näiden lisäksi Oriola pyrkii aktiivisesti hallitsemaan kulujen kasvupainetta.

Oriolan strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä, jotka toteutuessaan saattavat vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen. Oriolalla on käyn-nissä IT-järjestelmähankkeita. Yhtiö on määritellyt IT-projekteille omat riskienhallintasuunnitelmat ja pyrkii varmistamaan käyttöönotot huolellisella valmiussuunnittelulla.

Oriolan jakelukyvykkyys on riippuvainen hyvin toimivista jakelukeskuksista, automaatiosta ja tietojärjestelmistä. Järjestelmien mahdolliset pitkä- tai lyhytaikaiset toimintahäiriöt voivat vaikuttaa Oriolan keräilytarkkuuteen.

Oriola on ajoittain osapuolena erilaisissa juridisissa prosesseissa, valituksissa ja oikeudenkäynneissä. Mikäli on todennäköistä, että Oriola katsottaisiin korvausvelvolliseksi toiselle osapuolelle ja korvauksen määrä on riittävällä varmuudella arvioitavissa, yhtiö varautuu velvoitteen täyttämiseen. Tämän-hetkisen tiedon nojalla vireillä olevilla prosesseilla ei ole materiaalista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Julkaistu vuoden 2023 vuosikertomuksessa 27.2.2024.