Laatujohtaminen

Oriola toimii säädellyllä toimialalla. Yhtiön laatujohtaminen perustuu lääketoimialan lakeihin ja määräyksiin sekä Oriolan yhteiseen johtamisjärjestelmään, joka luo viitekehyksen yhteneville toiminta- ja hallintotavoille. Johtamisjärjestelmä on rakennettu vastaamaan lääkealan lainsäädäntöön ja viranomaisvaatimuksiin sekä laadunhallintastandardeihin, erityisesti ISO 9001-standardiin ja lääketukkukaupan hyviin toimintatapoihin (Good Distribution Practice, GDP).

Oriolan lääkkeiden sekä terveys- ja kuluttajatuotteiden varastointiin ja jakeluun liittyvillä toiminnoilla sekä kliinisiin tutkimuksiin liittyvillä palveluilla ja logistiikalla on ISO 9001 -sertifiointi Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi annosjakelutoiminnoillamme on ISO 9001 -sertifikaatti Ruotsissa.

Lääkejakelua ja -tukkukauppaa säätelevät Euroopan lääkevirasto EMA:n määrittämät lääketukkukaupan hyvät toimintatavat (Good Distribution Practice, GDP). Suomessa niiden toteutumista valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Ruotsissa Läkemedelsverket. GDP määrittelee lääkkeiden käsittelyn yhteiset säännöt. Oriolan toimintaa ohjaavat myös soveltuvin osin lääkkeiden hyvät tuotantotavat (Good Manufacturing Practice, GMP) sekä muu viranomaisvalvonnan alaisiin tuotteisiin liittyvä sääntely, kuten elintarvike- ja kosmetiikkasäädökset.

Laatupolitiikka määrittelee yhteiset periaatteet jatkuvalle kehittämiselle

Oriolan laatupolitiikka luo perustan jatkuvalle kehittämiselle koko konsernissa. Se luo viitekehyksen myös asiakaskeskeisten toimintojen ja liiketoiminnan kehittämiselle. Olemme sitoutuneet politiikan mukaisesti ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään Oriolan johtamisjärjestelmää sekä noudattamaan niin asiakkaiden ja viranomaisten kuin itse omalle toiminnallemme määrittämiämme vaatimuksia.

Laatupolitiikka määrittelee työllemme seuraavat periaatteet:

  • Asiakas on päivittäisen toimintamme keskiössä ja pyrimme yhdessä erinomaiseen asiakaskokemukseen.
  • Kehitämme tuotteita ja palveluita jatkuvasti vastuullisella ja kestävällä tavalla, jotta ne vastaavat ja ylittävät asiakkaiden odotukset.
  • Sovellamme erilaisia keinoja ja työkaluja parantaaksemme jatkuvasti toimintatapojamme, laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.
  • Edistämme avointa työilmapiiriä ja laatutietoisuutta, jotta jokainen työtekijä voi pyrkiä työssään erinomaiseen suoritukseen.