Uutishuoneeseen

Aktiiviset potilaat murtavat asiantuntijoiden terveystiedon monopoliasemaa

8.4.2019

Terveyteen liittyvää tietoa etsitään aktiivisesti digitaalisten kanavien avulla ja ihmiset ovat yhä tietoisempia omasta terveydentilastaan. Terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden rooli ei ole enää entisellään, kun tietoa on kattavasti kaikkien saatavilla. Onnistunut hoitosuhde rakentuu yhä useammin asiantuntijan ja potilaan väliseen kumppanuuteen.

Terveystiedon etsiminen internetistä on ollut jo pitkään kasvava ilmiö. Myös iäkkäämmän väestön käyttäytyminen terveystiedon etsimisessä on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Esimerkkinä tästä toimii havainto, joka tehtiin Celgenen, Suomen Syöpäpotilaat ry:n ja Oriolan yhteistyössä toteuttaman luuytimen syöpää (multippeli myelooma) koskevan kyselytutkimuksen yhteydessä*. Myeloomakyselytutkimuksen ensimmäisessä osiossa, vuonna 2015, potilaat ilmoittivat ensisijaiseksi tiedonlähteekseen sairauteensa liittyen alan erikoislääkärin (84 % vastaajista). Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 2019, potilaiden ensisijainen tiedonlähde oli internet (80 % vastaajista). Myös muiden digitaalisten alustojen, esimerkiksi potilasjärjestöjen Facebook-sivujen, suosio tiedonhakukanavina oli viimeisen neljän vuoden aikana noussut huomattavasti. Vuonna 2015 ja 2019 toteutettujen kyselytutkimusten vastaajien ikämediaani oli noin 60 vuotta.

”Kyselytutkimukseen osallistuneet potilaat olivat vahvasti sitä mieltä, että oma aktiivisuus ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä asioita terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tämä selittää myös potilaiden lisääntynyttä oma-aloitteista tiedonhakua sairauteensa liittyen”, toteaa kyselytutkimuksen toteutuksessa mukana ollut Heli Salminen-Mankonen, Real World Evidence palveluiden tiiminvetäjä, Oriola.

Potilaan aktiivinen rooli vaikuttaa myönteisesti hoitotuloksiin

Potilaan internetistä keräämä tieto sairaudestaan on usein sirpaleista. Terveydenhuoltoalan asiantuntijan, esimerkiksi erikoislääkärin, asiantuntemusta tarvitaan luomaan sairaudesta todellinen kokonaiskuva; hoidosta ja sairauden yksilöllisistä piirteistä. 

”Näyttää siltä, että asiantuntijat ovat menettäneet terveystiedon monopolin, kun potilaat etsivät terveyteen liittyvää tietoa kuumeisesti digitaalisten kanavien kautta. Kuitenkin ainoastaan alan asiantuntijoilla on valmiudet arvioida tarjolla olevaa terveystietoa yksilöllisesti kunkin potilaan näkökulmasta”, muistuttaa Heli Salminen-Mankonen.

Kun aktiivinen potilas osallistuu omaa terveyttään ja sairauttaan koskevaan päätöksentekoon, ottaa hän samalla vastuuta omasta hoidostaan. Potilas ja asiantuntija tekevät päätökset sairauden hoidosta kumppaneina ja se lisää tasa-arvoa hoitosuhteessa. Kun potilaan vaikutusmahdollisuudet hänen omaan hoitoonsa lisääntyvät, kasvaa myös potilastyytyväisyys. Tämä vaikuttaa myönteisesti hoitotuloksiin ja potilaan terveydentilan paranemiseen.

Digitaalisten terveyspalveluiden ja hyvinvointisovellusten laajamittainen käyttö lähenee

Kun potilaiden rooli muuttuu entistä aktiivisemmaksi kaikissa ikäryhmissä ja potilaiden valmius käyttää digitaalisia ratkaisuja kasvaa, lisääntyy digitaalisten terveyspalveluiden ja hyvinvointisovellusten laajamittainen käyttö. Terveys- ja hyvinvointialan toimijat seuraavat tiiviisti digitalisaation vaikutuksia kansalaisten terveydenhuoltoon. Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen toteaa:

”Digitalisaatio on megatrendinä tosiasia kaikilla elämänalueilla. Emme vielä tiedä, mitä vaikutuksia tällä on kansalaisten suhteessa terveystietoon. Potilasjärjestönä yritämme pysyä mukana ja pitää tässä muutoksessa potilaiden puolia.”

Potilaan tai kansalaisen lisääntynyt vastuu omasta terveydentilastaan tai sairautensa hoidosta merkitsee myös kasvavaa vastuuta tiedon tuottajille. Julkaistun tiedon tulee olla tutkimukseen perustuvaa, luotettavaa, laadukasta, yleistä, mutta myös riittävän yksilöllistä.

”Yksilön vastuun kasvun tulee näkyä myös alan toimijoiden vastuullisuutena”, summaa Heli Salminen-Mankonen.

 

*Celgenen, Suomen Syöpäpotilaat ry:n ja Oriolan yhteistyössä toteuttaman kyselytutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa luuytimen syöpää sairastavien potilaiden tyytyväisyyttä hoitoonsa. Vuoden 2019 kyselytutkimuksessa tietoa kerättiin suoraan potilailta Oriolan Real World Evidence -palveluiden avulla. Tutustu RWE-palveluihin tästä. Celgene raportoi myeloomakyselytutkimuksen tuloksista kevään 2019 aikana.

 PM-FI-NA-0003 03/2019