Etiska affärsmetoder

Vi är engagerade i att främja etiska och hållbara affärsmetoder. Vår uppförandekod beskriver de etiska principerna för vårt arbete och omfattar hela organisationen. Vi främjar också etiska affärsmetoder inom vårt partner- och leverantörsnätverk, genom att ställa som krav att företagen förbinder sig till Oriolas uppförandekod för affärspartners.

Vi har anpassat våra dataskyddsrutiner till EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Mer information om vårt dataskydd finns här.

Mänskliga rättigheter

Vi respekterar och främjar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter i all vår verksamhet.

Vi är engagerade i följande internationella principer:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR)
  • Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet
  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP)
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Vi förväntar oss att våra affärspartners förbinder sig till samma principer som specificeras i vår uppförandekod för affärspartners.