Hallitus

Hallituksen tehtävät

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus myös varmistaa hyvän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän noudattamisen Oriola-konsernissa.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätöksentekovaltaa Oriola-konsernissa. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niinikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan.

Yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus hallitukselle ehdotukseksi hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Yhtiö ilmoittaa internet-sivuillaan hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot.

Hallituksen työjärjestys sisältää luettelon tärkeimmistä hallituksessa käsiteltävistä asioista. Tämän mukaisesti hallitus muun muassa vahvistaa yhtiön strategian, taloudelliset tavoitteet, budjetit, merkittävimmät investoinnit ja riskienhallinnan periaatteet. Hallitus valitsee ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan. Oriolan hallitus toimii myös ns. konsernihallituksena. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai liiketoiminta-alueiden toimintaa koskevat asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti Oriolan hallituksen päätöstä. Hallitus on myös hyväksynyt tarkastusvaliokunnan, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan sekä nimeämisvaliokunnan työjärjestykset.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin hallituksen kutsusta. Kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja.

Hallitus toimikaudella 2021–2022

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 16.3.2021 vahvisti Oriolan hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juko Hakala, Anja Korhonen, Eva Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen, Lena Ridström ja Panu Routila. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Panu Routila.

Juko Hakala, joka tällä hetkellä toimii myös Oriolan (väliaikaisena) toimitusjohtajana, ei ole tarkastusvaliokunnan eikä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen sinä aikana, kun hän toimii Oriolan toimitusjohtajana.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että Juko Hakalaa lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Juko Hakala ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen toimikausipalkkioista seuraavalle toimikaudelle.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 16.3.2021 vahvisti seuraavat toimikausipalkkiot hallituksen jäsenille:

  • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, 
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 000 euroa, ja 
  • muille jäsenille palkkioksi 30 000 euroa. 

Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 on julkistettu. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Lisätietoa hallituksen jäsenten palkkioista löydät tilinpäätöksestä ja sivulta Palkitseminen.

Hallitus 2021–2022

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 16.3.2021 vahvisti Oriolan hallituksen jäsenmääräksi kuusi.

  • Juko Hakala
  • Anja Korhonen
  • Eva Nilsson Bågenholm
  • Harri Pärssinen
  • Lena Ridström
  • Panu Routila

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Panu Routila.

Hallituksen jäsenten esittely