Hallitus

Hallituksen tehtävät

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus myös varmistaa hyvän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän noudattamisen Oriola-konsernissa.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätöksentekovaltaa Oriola-konsernissa. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niinikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan.

Yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus hallitukselle ehdotukseksi hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Yhtiö ilmoittaa internet-sivuillaan hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot.

Hallituksen työjärjestys sisältää luettelon tärkeimmistä hallituksessa käsiteltävistä asioista. Tämän mukaisesti hallitus muun muassa vahvistaa yhtiön strategian, taloudelliset tavoitteet, budjetit, merkittävimmät investoinnit ja riskienhallinnan periaatteet. Hallitus valitsee ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan. Oriolan hallitus toimii myös ns. konsernihallituksena. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai liiketoiminta-alueiden toimintaa koskevat asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti Oriolan hallituksen päätöstä. Hallitus on myös hyväksynyt tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimeämisvaliokunnan työjärjestykset.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin hallituksen kutsusta. Kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja.

Hallitus toimikaudella 2017 - 2018

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 14.3.2017 vahvisti Oriolan hallituksen jäsenmääräksi seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anja Korhonen, Kuisma Niemelä, Eva Nilsson Bågenholm, Staffan Simberg, Mariette Kristenson, Lena Ridström ja Anssi Vanjoki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen toimikausipalkkioista seuraavalle toimikaudelle.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 14.3.2017 vahvisti seuraavat toimikausipalkkiot hallituksen jäsenille:

  • hallituksen puheenjohtajalle 48.400 euroa, 
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 30.250 euroa, ja 
  • muille jäsenille palkkioksi 24.200 euroa. 

Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä kun Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 on julkistettu. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Lisätietoa hallituksen jäsenten palkkioista löydät tilinpäätöksestä ja palkka- ja palkkioselvityksestä.

Hallitus 2018 - 2019

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 19.3.2018 vahvisti Oriolan hallituksen jäsenmääräksi seitsemän.

  • Eva Nilsson Bågenholm
  • Juko-Juho Hakala
  • Anja Korhonen
  • Mariette Kristenson
  • Lena Ridström
  • Staffan Simberg
  • Anssi Vanjoki


Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki.

Hallituksen jäsenten esittely