Eettiset ohjeet

Oriolan eettiset toimintaohjeet ohjaavat johtoa ja työntekijöitä. Ohjeet kuvaavat Oriolan tapaa toimia, joka perustuu hyvän hallinnon ja lakien, avoimuuden, oikeudenmukaisuuden ja luottamuksellisuuden periaatteille.

Eettisissä ohjeissa sitoudumme lahjonnan ja korruption vastustamiseen, kilpailulakien noudattamiseen sekä yhteistyöhön ja vuoropuheluun sidosryhmien kanssa.

Oriola edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaaminen perustuu heidän asiantuntijuuteensa ja osaamiseensa riippumatta kulttuurisesta taustasta, iästä, sukupuolesta tai uskonnosta. Edellytämme myös koko henkilöstön noudattavan ohjeita liikesalaisuuksista ja eturistiriitojen välttämisestä.

Oriolassa on käytössä luottamuksellinen raportointikanava, jossa voi ilmoittaa eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Oriolan hallitus seuraa eettisten ohjeiden noudattamista. Eettisten ohjeiden koulutus on viety osaksi työntekijöiden perehdytysohjelmaa.