Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008

12.2.2009

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 12.2.2009 klo 8.30

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät Oriola-KD -konsernin
(jäljempänä Oriola-KD) tammi-joulukuun 2008 luvut on laadittu EU:ssa
hyväksytyn IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja ne
ovat tilintarkastettuja. Venäjältä ostetut vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöt, OOO Vitim & Co ja OOO Moron on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen.

Avainlukuja 1.1. - 31.12.2008


 * Laskutus oli 2882,3 miljoonaa euroa (1-12/2007: 2524,5 miljoonaa
  euroa) ja liikevaihto 1580,8 miljoonaa euroa (1-12/2007: 1377,3
  miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto oli 36,4 miljoonaa euroa (1-12/2007: 29,1 miljoonaa
  euroa)
 * Nettotulos oli 27,5 miljoonaa euroa (1-12/2007: 23,7 miljoonaa
  euroa)
 * Tulos/osake oli 0,19 euroa (1-12/2007: 0,16 euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 prosenttia (1-12/2007: 14,2
  prosenttia)
 * Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan
  osinkoa 0,08 euroa/osake (0,08 euroa/osake)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n liiketoiminta kehittyi
odotustemme mukaisesti vuoden 2008 aikana. Liikevaihto kasvoi 15
prosenttia ja liikevoitto 25 prosenttia edellisvuodesta. Venäjän
yhtiöiden haltuunotto eteni hyvin. Jatkamme vuonna 2009 Venäjän
liiketoimintojen kehittämistä ja valmistautumista Ruotsin
apteekkimarkkinan mahdolliseen muutokseen. Finanssimarkkinoiden
epävarmuudella saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n liiketoimintaan
vuonna 2009."

Tulos

Oriola-KD:n laskutus tammi-joulukuussa 2008 oli 2882,3 miljoonaa
euroa (2524,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 1580,8 miljoonaa euroa
(1377,3 miljoonaa euroa). Neljännen vuosineljänneksen laskutus oli
766,2 miljoonaa euroa (640,0 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 449,1
miljoonaa euroa (331,6 miljoonaa euroa).

Liikevoitto tammi-joulukuussa 2008 oli 36,4 miljoonaa euroa (29,1
miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen 34,6 miljoonaa euroa
(31,0 miljoonaa euroa). Oriola-KD panosti katsauskaudella
voimakkaasti strategisiin kasvuhankkeisiin, Venäjän yritysoston
toteuttamiseen ja haltuunottoon sekä valmistautumiseen Ruotsin
apteekkimarkkinan mahdollisen vapautumisen tarjoamiin
liiketoimintamahdollisuuksiin. Strategiset hankkeet aiheuttivat 3,3
miljoonan euron lisäkustannukset katsauskaudelle. Neljännen
vuosineljänneksen liikevoitto oli 15,8 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa
euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen 14,4 miljoonaa euroa (7,4
miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-joulukuussa 2008 olivat 1,8
miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan kauden rahoitustuotot olivat
1,9 miljoonaa euroa. Rahoituskustannuksien kasvu johtui lähinnä
Venäjän yrityskaupan toteuttamisesta huhtikuussa 2008.

Verot katsauskaudella olivat 7,2 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.
Vuoden 2008 veroprosenttia alensi laskennallisten verovelkojen
vähennys, joka johtui yhtiöverokantojen laskusta Ruotsissa ja
Venäjällä.

Nettotulos tammi-joulukuussa 2008 oli 27,5 miljoonaa euroa (23,7
miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,16
euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 prosenttia (14,2
prosenttia) ja oman pääoman tuotto 14,1 prosenttia (12,0 prosenttia).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.12.2008 oli 790,6 miljoonaa euroa
(645,4 miljoonaa euroa). Rahavarat joulukuun lopussa 2008 olivat 46,5
miljoonaa euroa (131,0 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 185,5
miljoonaa euroa (203,6 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste
oli 25,1 prosenttia (33,7 prosenttia). Ruotsin kruunun ja Venäjän
ruplan heikentyminen alensi Oriola-KD:n omaa pääomaa.

Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat 62,2 miljoonaa
euroa (-90,0 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 33,5
prosenttia (-44,2 prosenttia). Joulukuun lopun 108,7 miljoonan euron
(41,0 miljoonaa euroa) korolliset velat muodostuivat
yritystodistusohjelman käytöstä, apteekkien ennakkomaksuista
Suomessa, rahoitusleasingveloista ja Venäjän yhtiöiden jäljelle
jäävän 25 prosentin omistusosuuden ennakoidusta loppukauppahinnasta.
Oriola-KD:n yritystodistusohjelmasta oli joulukuun lopussa käytössä
29,4 miljoonaa euroa. Tätä turvaavat noin 78,1 miljoonan euron
limiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä katsauskauden lopussa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa 2008 oli -18,1 miljoonaa
euroa (39,0 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat
-52,2 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa). Käyttöpääoma kasvoi
lähinnä Venäjän yhtiöiden kasvun ja maksuehtojen muutosten sekä
Ruotsin ostovelkojen muutosten seurauksena. Maksuehtojen muutokset
parantavat Venäjän yhtiöiden kilpailukykyä ja tulosta. Investointien
rahavirta oli -75,3 miljoonaa euroa (-19,1 miljoonaa euroa).
Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli -93,4 miljoonaa
euroa (19,8 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää
huhtikuussa 2008 maksetun 11,3 miljoonan euron osingon.

Investoinnit

Vuoden 2008 investoinnit olivat 125,7 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa
euroa), jotka liittyivät pääosin Venäjän yrityskauppaan, Kronans
Droghandel AB:n 12,51 prosentin vähemmistöosuuden ostoon Merck Sharp& Dohme
(Sverige) AB:ltä ja operatiivisiin ylläpito- ja 
käyttöomaisuusinvestointeihin. Venäjän yhtiöiden vahva tulos
neljännellä vuosineljänneksellä kasvatti 75 prosentin omistusosuuden
ostoon liittyvää vuoden 2008 tulokseen perustuvaa lisäkauppahintaa.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.12.2008 oli 4709 (1302), josta 74
prosenttia työskenteli Venäjällä (0 prosenttia), 14 prosenttia
Suomessa (54 prosenttia), 8 prosenttia Ruotsissa (28 prosenttia) sekä
Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä 4 prosenttia (18 prosenttia).

Muutokset johtoryhmässä vuonna 2008

Oriola-KD -konsernin johtoryhmän muodostivat 31.12.2008:

Eero Hautaniemi         toimitusjohtaja
Claes von Bonsdorff      tietohallintojohtaja
Thomas Heinonen       Senior Legal Counsel (1.6.2008 alkaen)
Pellervo Hämäläinen     viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Anne Kariniemi          osto- ja logistiikkajohtaja
Cecilia Marlow          johtaja, lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Ruotsi (1.11.2008 alkaen)
Matti Lievonen           Senior Advisor, lääkkeiden
tukkukauppa, Suomi (31.12.2008 asti)
Jukka Niemi            johtaja, lääkkeiden tukkukauppa,
Suomi
Teija Silver             henkilöstöjohtaja
Ilari Vaalavirta           johtaja, terveydenhuollon kauppa
Kimmo Virtanen         varatoimitusjohtaja & CFO

Talous- ja rahoitusjohtaja Kimmo Virtanen nimitettiin Oriola-KD Oyj:n
varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi 1.5.2008
alkaen. Hän vastaa tehtävässään talous- ja rahoitustoimintojen
lisäksi konsernitoiminnoista. Lakimies Thomas Heinonen nimitettiin
Oriola-KD:n Senior Legal Counseliksi 1.6.2008 alkaen ja Oriola-KD:n
lakiasiainjohtajaksi sekä hallituksen sihteeriksi 1.1.2009 alkaen.
Lakiasiainjohtaja Henry Haarla siirtyi eläkkeelle 1.6.2008.

Suomen Lääkkeiden tukkukauppa liiketoiminta-alueen johtajaksi
nimitettiin Jukka Niemi 1.7.2008 alkaen. Suomen Lääkejakelun johtaja
ja Oriola Oy:n varatoimitusjohtaja Matti Lievonen siirtyi eläkkeelle
vuoden 2008 lopussa.

Cecilia Marlow nimitettiin Kronans Droghandel AB:n (KD)
toimitusjohtajaksi sekä Oriola-KD:n johtoryhmän jäseneksi 1.11.2008
alkaen. KD:n toimitusjohtaja ja Oriola-KD:n johtoryhmän jäsen
Birgitta Gunneflo erosi tehtävästään 1.11.2008.

Liiketoimintasegmentit

Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentti sekä Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentti, joka sisältää hammashoidon kaupan
osakkuusyhtiön tulososuuden.

Oriola-KD Oyj:n hallituksen 11.2.2009 päätöksen mukaisesti
Oriola-KD:n uudet liiketoimintasegmentit vuoden 2009 ensimmäisestä
vuosineljänneksestä alkaen ovat Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Terveydenhuollon kauppa ja Hammashoidon kauppa. Uusi
segmenttirakenne on konsernin uuden organisaatiorakenteen ja sisäisen
raportoinnin mukainen. Vuoden 2008 vertailutiedot julkaistaan uuden
segmenttijaon mukaisesti ennen vuoden 2009 ensimmäistä
osavuosikatsausta.

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentti

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-joulukuussa 2008 oli 2682,1 miljoonaa euroa (2253,4 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 1425,6 miljoonaa euroa (1135,8 miljoonaa
euroa). Neljännen vuosineljänneksen laskutus oli 712,2 miljoonaa
euroa (571,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 406,4 miljoonaa euroa
(270,7 miljoonaa euroa).

Tammi-joulukuun 2008 liikevoitto oli 32,0 miljoonaa euroa (17,4
miljoonaa euroa), mikä sisältää Venäjän yhtiöiden 8,2 miljoonan euron
liikevoiton huhti-joulukuulta. Neljännen vuosineljänneksen
liikevoitto oli 14,8 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa), mikä
sisältää Venäjän yhtiöiden 9,0 miljoonan euron liikevoiton
neljänneltä vuosineljännekseltä.

Henkilöstön määrä 31.12.2008 Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 4321 (856).

Suomi

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus Suomessa
tammi-joulukuussa 2008 oli 1047,9 miljoonaa euroa (973,8 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 533,9 miljoonaa euroa (468,1 miljoonaa
euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 6,7 prosenttia (5,4 prosenttia ilman
yksittäistä suurta rokote-erää) tammi-joulukuussa 2008. Oriola-KD:n
markkinaosuus Suomen lääkejakelussa oli 47,6 prosenttia (45,9
prosenttia) tammi-joulukuussa 2008 (lähde: IMS Health).

Wyethin tuotteet siirtyivät Oriola-KD:n jakeluun Suomessa vuoden 2008
alussa. Wyethin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinasta on noin kaksi
prosenttia (lähde: IMS Health). Katsauskauden aikana ei siirtynyt
merkittäviä lääkevalmistajia pois Oriola-KD:n jakelusta Suomessa.

Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden
lääkkeiden tukkukaupassa arvioidaan olevan noin 47 prosenttia
Suomessa vuonna 2009.

Ruotsi

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus Ruotsissa
tammi-joulukuussa 2008 oli 1270,3 miljoonaa euroa (1242,2 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 536,1 miljoonaa euroa (634,9 miljoonaa
euroa). Ruotsin liikevaihdon supistuminen johtuu lääkevalmistajien
kaupintasopimusten suhteellisen osuuden kasvusta vuonna 2008.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 4,1 prosenttia (6,8 prosenttia)
tammi-joulukuussa 2008. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin
lääkejakelussa oli 43,8 prosenttia (42,0 prosenttia)
tammi-joulukuussa 2008 (lähde: IMS Health).

McNeilin tuotteet siirtyivät Oriola-KD:n jakeluun Ruotsissa vuoden
2008 alussa. McNeilin markkinaosuus Ruotsin lääkemarkkinasta on noin
kaksi prosenttia. (lähde: IMS Health). Oriola-KD:n jakelusta
poissiirtyviä lääkevalmistajia ovat Schering-Plough ja Organon, minkä
seurauksena Oriola-KD:n markkinaosuus lääkkeiden tukkukaupassa laskee
helmikuun alussa 2009 noin 40 prosenttiin vuoden 2008 lopun
tilanteesta.

Ruotsin hallitus on esittänyt apteekkimonopolin purkamista vuoden
2009 puolivälissä. Oriola-KD on vuoden 2008 aikana jatkanut
valmistautumista mahdolliseen apteekkimarkkinan muutokseen.

Oriola-KD Oyj lisäsi kesäkuussa omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa
Kronans Droghandel AB:ssä (KD) 85,62 prosentista 98,13 prosenttiin
hankkimalla Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:n vähemmistöosuuden.
Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:n omistus KD:stä oli 12,51
prosenttia. Vähemmistöosakkaiden omistusosuus KD:ssä kaupan jälkeen
on: Organon AB 1,87 prosenttia.

Venäjä

Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Ostettujen yhtiöiden
liikevaihto huhti-joulukuussa 2008 kasvoi Venäjän ruplissa noin 31
prosenttia 318,9 miljoonaan euroon. Venäjän vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöiden liikevoitto huhti-joulukuussa 2008 oli 8,2
miljoonaa euroa.

Loka-joulukuussa 2008 liikevaihto oli 127,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 9,0 miljoonaa euroa. Oriola-KD keskittyi neljännen
vuosineljänneksen aikana toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden
parantamiseen Venäjällä. Katsauskauden lopussa Oriola-KD:llä oli 150
apteekkia Venäjällä.

Venäjän liiketoiminta on tyypillisesti kausiluonteista: ensimmäisen
ja viimeisen vuosineljänneksen tulokset ovat normaalisti vahvoja.
Historiallisesti neljäs vuosineljännes on ollut selvästi vahvin
vuosineljänneksistä. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokset
ovat muita vuosineljänneksiä heikompia.

Oriola-KD vahvisti Venäjän yrityskaupan Vitim ja Moron apteekki- ja
lääkkeiden tukkukauppayhtiöistä 21.4.2008. Osana yrityskauppaa
perustettiin suomalainen Foreti Oy, joka omistaa Moskovassa toimivan
apteekkiyhtiön Vitimin ja lääkkeiden tukkukauppayhtiön Moronin.
Oriola-KD:n omistusosuus Foreti Oy:stä on yrityskaupan jälkeen 75
prosenttia ja Venäjän yhtiöiden perustajien Igor Yankovin ja Oleg
Yankovin omistusosuus 25 prosenttia. Lisäksi Oriola-KD on sopinut
ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden vuonna 2010
hinnalla, joka perustuu yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen.

Foreti Oy:n sekä Vitimin ja Moronin hallitukset muodostavat Eero
Hautaniemi (puheenjohtaja), Kimmo Virtanen, Christian Ramm-Schmidt,
Igor Yankov ja Oleg Yankov.

Muut maat

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus Baltian maissa
tammi-joulukuussa 2008 oli 40,7 miljoonaa euroa (37,4 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa (32,7 miljoonaa
euroa).

Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentti

Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-joulukuussa 2008 oli 200,2 miljoonaa euroa (271,2 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto 155,3 miljoonaa euroa (241,5 miljoonaa euroa).
Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentin laskutusta ja
liikevaihtoa pienensivät Hammashoidon liiketoiminnan yhdistäminen
Lifco Dentalin kanssa, Ruotsin kotijakeluliiketoiminnan myynti vuonna
2007 ja päämiesmuutokset Suomessa. Neljännen vuosineljänneksen
laskutus oli 54,0 miljoonaa euroa (68,6 miljoonaa euroa) ja
liikevaihto oli 42,7 miljoonaa euroa (60,8 miljoonaa euroa).

Tammi-joulukuun 2008 liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa (14,9
miljoonaa euroa). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,6
miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa).

Henkilöstön määrä 31.12.2008 Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 388 (446).

Suomi

Terveydenhuollon kaupan laskutus Suomessa oli 85,4 miljoonaa euroa
(86,9 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 76,7 miljoonaa euroa (81,7
miljoonaa euroa) tammi-joulukuussa 2008. Vuoden 2008 laskutusta
pienensivät ja kannattavuutta heikensivät kahden merkittävän
tavarantoimittajan siirtyminen pois edustuksesta osana kansainvälisiä
jakelukanavaratkaisuja.

Ruotsi

Terveydenhuollon kaupan laskutus Ruotsissa oli 102,0 miljoonaa euroa
(135,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 65,8 miljoonaa euroa (113,4
miljoonaa euroa) tammi-joulukuussa 2008. Kotijakeluliiketoiminnan
myynti vuonna 2007 pienensi laskutusta ja liikevaihtoa Ruotsissa.
Liiketoiminnan kannattavuus on kehittynyt positiivisesti vuonna 2008
ja siirtyminen jakelutoiminnasta tukkuliiketoimintaan on edennyt
suunnitelmien mukaisesti.

Muut maat

Terveydenhuollon kaupan laskutus Baltian maissa ja Tanskassa oli
yhteensä 12,8 miljoonaa euroa (12,3 miljoonaa euroa) ja liikevaihto
12,7 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa) tammi-joulukuussa 2008.

Hammashoidon kauppa

Hammashoidon kaupan osuus segmentin laskutuksesta oli 0,0 miljoonaa
euroa (36,5 miljoonaa euroa), liikevaihdosta 0,0 miljoonaa euroa
(35,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitosta 2,1 miljoonaa euroa (2,2
miljoonaa euroa) tammi-joulukuussa 2008. Hammashoidon kaupan
yhdistäminen Lifcon Dentalin kanssa saatettiin loppuun 2.1.2008
Viron, Latvian ja Liettuan liiketoimintojen yhdistämisellä.
Oriola-KD:n omistusosuus yhdistetystä hammashoidon liiketoiminnasta
on 30 prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70 prosenttia. Hammashoidon
kaupan liikevoitto on kehittynyt odotuksia heikommin johtuen lähinnä
Suomen liiketoiminnan heikosta kannattavuudesta ja tulokseen
sisältyvistä useista liiketoimintojen ostoihin ja lopettamisiin
liittyvistä kertaeristä.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallinnointiperiaatteiden mukaisesti hallituksen
puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen varapuheenjohtajan
valitsee hallitus. Hallitus valitsee Oriola-KD:n toimitusjohtajan ja
päättää hänen toimisuhteensa ehdoista. Toimitusjohtajan
irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomiskorvaus 12 kuukauden
palkkaa vastaava määrä.

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2008 vahvisti
hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti
Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala. Yhtiökokous
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila ja
varatilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi
edelleen Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus- ja
palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Oriola-KD Oyj:n hallitus valitsi 21.11.2008 yhtiön
nimeämisvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Into Ylppö, puheenjohtaja
Harry Brade,
Risto Murto,
Olli Riikkala

Hallituksen hyväksymän nimeämisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan
valiokunta on hallituksen perustama elin, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle
yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja
sen palkkioiksi.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että
kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö
Oriola-KD Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin
johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset
perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt
sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n
tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisätietoa veloista saman konsernin
yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan konserniin kuuluvien
yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut merkittäviä
vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-joulukuussa
2008:


Osakkeiden vaihto       tammi-joulukuu 2008 tammi-joulukuu 2007
                A-sarja  B-sarja  A-sarja  B-sarja
Vaihto, milj. kpl          5,6   41,3   12,1   71,6
Vaihto, milj. euroa        12,0   98,1   40,2   231,8
Ylin kurssi, euroa         3,10   3,10   3,70   3,68
Alin kurssi, euroa         1,22   1,20   2,64   2,57
Päätöskurssi kauden lopussa,    1,30   1,30   3,00   3,00
euroa


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien
omat osakkeet, 33,0 prosenttia (59,2 prosenttia) koko osakemäärästä.
Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 11,2
prosenttia (23,1 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä, pois lukien omat osakkeet, 45,0 prosenttia (80,5
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.12.2008 oli 184,5 miljoonaa euroa
(423,8 miljoonaa euroa).

Vuoden 2008 lopussa osakkeita oli yhteensä 141.907.828 kappaletta
(141.257.828), joista A-osakkeita oli 48.692.203 kappaletta
(51.245.405) ja B-osakkeita 93.215.625 kappaletta (90.012.423).
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-joulukuun 2008 aikana on
A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 2.553.202 kappaletta (5.049.235).

Oriola-KD Oyj:n hallituksen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman
valtuutuksen nojalla 20.2.2008 tekemät päätökset koskien maksutonta
osakeantia yhtiölle itselleen ja suunnattua maksutonta osakeantia
osakepalkkiojärjestelmässä toteutettiin katsauskauden aikana.
Oriola-KD Oyj antoi maksuttomalla osakeannilla yhtiölle itselleen
650.000 uutta B-osaketta. Lisäksi yhtiön hallitus päätti suunnatusta
maksuttomasta osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 156.048
kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita yhtiön
toimitusjohtajalle ja muille Oriola-KD Oyj:n konsernin johtoryhmän
jäsenille osana konsernin ylimmän johdon
osakepalkkiojärjestelmää. Osakeannit toteutettiin ja rekisteröitiin
katsauskauden aikana. Suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyen
yhtiö siirsi 156.048 B-osaketta johdon palkitsemisjärjestelmään
kuuluvien henkilöiden arvo-osuustileille 27.3.2008.

Osakeantien toteuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 493.952 omaa
osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita. Niiden osuus yhtiön
osakkeista on 0,35 prosenttia ja äänimäärästä 0,05 prosenttia.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n 29.7.2008 tekemien kauppojen jälkeen
sen ja sen tytäryhtiön osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ylitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä
tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Niiden omistusosuus
29.7.2008 oli 5,08 prosenttia Oriola-KD:n osakkeiden
kokonaisäänimäärästä.

Osingonjakoehdotus

Oriola-KD:n emoyhtiö on Oriola-KD Oyj, jonka voitonjakokelpoiset
varat ovat 31.12.2008 taseen mukaisesti 73,7 miljoonaa euroa (63,1
miljoonaa euroa). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta
2008 jaetaan osinkoa 0,08 euroa/osake (0,08 euroa/osake).

Yhtiökokous

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2009 kello
17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokouksessa käsitellään
yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat sekä hallituksen
mahdolliset muut esitykset. Hallitus päättää kokouskutsusta ja sen
sisältämistä esityksistä myöhemmin. Kokouskutsu julkaistaan Helsingin
Sanomissa viimeistään 30.3.2009.

Vuosikertomuksen julkaiseminen

Oriola-KD Oyj julkaisee vuoden 2008 vuosikertomuksen viimeistään
3.4.2009.

Ympäristö

Oriola-KD tukee kestävää kehitystä toiminnassaan ja huomioi
ympäristönäkökohdat noudattamalla liiketoimintaansa soveltuvaa
ympäristöjärjestelmää, jonka tavoitteena on minimoida ympäristön
kuormitusta. Kuljetukset ja suurten tavaravirtojen logistinen
hallinta ovat olennainen osa Oriola-KD:n liiketoimintaa. Jakelun
tehokkuus ja taloudellisuus perustuvat aikataulutettuun
reittiverkostoon, johon tavarantoimitukset ajoitetaan tavoitteena
kuljetusten minimoiminen. Ajosuoritteet optimoidaan tähän
tarkoitukseen kehitetyllä tietojärjestelmällä. Toimitukset
vakioasiakkaille pakataan kierrätettäviin muovilaatikoihin, jotka
kestävät satoja toimituskertoja. Suuret tavaramäärät toimitetaan
kierrätettävissä pahvipakkauksissa, kuormalavoissa ja rullakoissa.

Jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö, lajittelu ja kierrätys ovat
keskeisiä periaatteita jätehuollossa. Lääke- ja muut ongelmajätteet
lajitellaan ja toimitetaan hävitettäviksi ongelmajätelaitokselle
lääke- ja ympäristöviranomaisten edellyttämin menetelmin.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan,
jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet,
vastuut ja raportointi. Konsernin riskienhallinnalla pyritään
tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ne riskit, jotka
mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden
saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan liittyvät
roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa
Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja
päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät
strategiset ja operatiiviset riskit:


 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja
  asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen mahdollisten muutosten vaikutukset
  liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n
keskeisimmät rahoitusriskit. Venäjän yritysoston arvioitu
USD-määräinen ennakoitu lisäkauppahinta ja jäljelle jäävän 25
prosentin omistusosuuden USD-määräinen ennakoitu kauppahinta on
suojattu konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti heinäkuussa 2008.

Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppaan kasvatti Oriola-KD:n uusiin markkinoihin ja
liiketoiminta-alueisiin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä toisesta
vuosineljänneksestä alkaen. Valuuttariskit ovat Venäjään liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla ruplan arvon
muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen. Liikearvosta ja
aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän yritysoston haltuunoton onnistumisella, Venäjällä toimivien
yhtiöiden kasvupotentiaalin realisoitumisella, yleisellä
markkinakehityksellä Venäjällä ja ruplan arvon muutoksilla on
oleellinen vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin. Ruotsin
apteekkimarkkinan mahdolliseen muutokseen liittyy
epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla merkittävää vaikutusta
Oriola-KD:n liiketoimintaan.

Lisäksi finanssimarkkinoiden epävarmuudella saattaa olla vaikutusta
Oriola-KD:n lähiajan liiketoimintaan erityisesti Venäjällä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta päätti 19.1.2009 pitämässään
kokouksessa suositella yhtiön hallitukselle, että se päättäisi
esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 16.4.2009, että hallituksen
kokoonpano olisi seuraava:

- Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin edelleen seitsemän
- Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen
jäsenet Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli
Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén
- Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Olli Riikkala

Hallituksen palkkioiksi valiokunta suosittaa:

- Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 44.000 euroa, kokouspalkkio
800 euroa kokoukselta, puhelinetu
- Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 27.500 euroa,
kokouspalkkio 400 euroa
- Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 22.000 euroa, kokouspalkkio
400 euroa
- Toimikausipalkkiot suoritettaisiin rahana viimeistään 5.5.2009
- Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen tai
yhtiön valiokuntien jäsenille
- Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

Oriola-KD Oyj:n hallituksen 11.2.2009 tekemän päätöksen mukaisesti
Oriola-KD:n johtoryhmän muodostavat 1.3.2009 alkaen:

Eero Hautaniemi         toimitusjohtaja
Anne Kariniemi          osto- ja logistiikkajohtaja
Cecilia Marlow          johtaja, lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Ruotsi
Jukka Niemi            johtaja, lääkkeiden tukkukauppa,
Suomi
Ilari Vaalavirta           johtaja, terveydenhuollon kauppa
Kimmo Virtanen         varatoimitusjohtaja & CFO

Johtoryhmän muutosten tavoitteena on vahvistaa konsernin strategisten
hankkeiden toteuttamista ja liiketoimintojen ohjausta. Venäjän ja
Baltian liiketoiminnoista vastaavat johtajat raportoivat Oriola-KD:n
toimitusjohtajalle.

Johtoryhmän lisäksi konsernissa toimii laajennettu johtoryhmä, johon
kuuluvat johtoryhmän lisäksi liiketoiminta-alueiden ja
konsernitoimintojen johtajat.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2009 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan jatkuvan suotuisina.

Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa
näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana noin
15-20 prosenttia vuosittain Venäjän ruplissa. Terveydenhuollon laite-
ja tarvikekaupan markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja
Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin.

Viitehintajärjestelmän käyttöönotto Suomessa huhtikuun alussa 2009
heikentää Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon
kasvua vuonna 2009. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
liikevaihdon kehitystä on liian aikaista ennakoida apteekkimarkkinan
mahdollisen muutoksen aiheuttamien vaikutusten johdosta. Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liiketoiminnan odotetaan
edelleen kasvavan heikentyneestä ruplasta huolimatta. Oriola-KD:n
vuoden 2009 vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan olevan
edellisvuoden liikevaihtoa korkeampi.

Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevoittoa ei voida markkinamuutosten
johdosta vielä arvioida.

Taulukot


Tuloslaskelma,         1.1.-   1.1.-   1.10.-   1.10.-
milj. EUR         31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Liikevaihto          1580,8   1377,3   449,1   331,6
Myytyjen suoritteiden
kulut            -1370,0  -1232,0   -380,0   -294,6
Bruttokate           210,8   145,2    69,1    37,0
Liiketoiminnan muut
tuotot              3,4    2,3    0,8    0,8
Myynnin ja jakelun kulut   -146,7   -104,5   -43,8   -27,5
Hallinnon kulut        -33,3   -14,9   -11,1    -4,2
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta            2,2    1,0    0,8    1,0
Liikevoitto           36,4    29,1    15,8    7,0
Rahoitustuotot ja kulut     -1,8    1,9    -1,4    0,4
Voitto ennen veroja       34,6    31,0    14,4    7,4
Tuloverot*)           -7,2    -7,3    -2,0    -1,5
Katsauskauden voitto      27,5    23,7    12,4    5,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille       27,4    23,3    12,4    5,9
Vähemmistölle          0,1    0,4    0,0    0,0

Emoyhtiön omistajille
voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
(EUR)              0,19    0,16    0,09    0,04
Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen
tulos (EUR)           0,19    0,16    0,09    0,04

*) Veroina on huomioitu
katsauskauden tulosta vastaava vero.
Tase, milj. EUR          31.12.2008 31.12.2007

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet        54,5    56,3
Liikearvo               105,1    33,9
Muut aineettomat hyödykkeet       41,9    4,5
Osuudet osakkuusyrityksissä
ja myytävissä olevat sijoitukset    28,5    27,1
Muut pitkäaikaiset saamiset       9,8    10,6
Laskennalliset verosaamiset       0,8    0,2Pitkäaikaiset varat
yhteensä      240,5   132,5 

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus            250,7   180,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset    252,9   201,0
Rahavarat                46,5   131,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä      550,1   512,9

VARAT YHTEENSÄ             790,6   645,4

Tase, milj. EUR          31.12.2008 31.12.2007

Oma pääoma
Osakepääoma               36,2    36,2
Muut rahastot              30,1    30,1
Kertyneet voittovarat         118,1   129,2
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä      184,4   195,5
Vähemmistöosuus             1,0    8,1
Oma pääoma yhteensä          185,5   203,6

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat        16,5    8,7
Eläkevelvoitteet             4,2    4,4
Varaukset                0,0    0,0
Pitkäaikaiset
korolliset velat            27,9    0,3
Muut pitkäaikaiset velat         0,0    0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä      48,5    13,8

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut
lyhytaikaiset velat          475,8   387,4
Varaukset                0,0    0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat     80,8    40,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä      556,6   428,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      790,6   645,4
Laskelma
konsernin
oman pääoman
muutoksista:

                           Emoyhtiön
                          omistajille
                     Kertyneet   kuuluva Vähem-
         Osake-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-
milj. EUR     pääoma rahastot  erot   varat   pääoma osuus Yht.
Oma
pääoma
1.1.2007      36,2   30,1   0,0   116,9    183,3  8,5 191,8
Muuntoerot              -2,5         -2,5  -0,4 -2,9
Maksetut
osingot                    -8,5    -8,5  -0,4 -8,9
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus
Vähemmistö-
osuuden
muutos
Muut
muutokset                   -0,4    -0,4     -0,4
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,4     0,4     0,4
Omaan pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät verot
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät
Tilikauden
voitto                     23,3    23,3  0,4 23,7
Oma pääoma
31.12.2007     36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1 203,6


Oma pääoma
1.1.2008      36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1 203,6
Muuntoerot             -27,6         -27,6    -27,6
Osingon jako                 -11,3    -11,3    -11,3
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus
Vähemmistö-
osuuden
muutos                              -7,1 -7,1
Muut muutokset
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,4     0,4     0,4
Omaan pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät verot
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät
Tilikauden
voitto                     27,4    27,4  0,1 27,5
Oma pääoma
31.12.2008     36,2   30,1  -30,1   148,2    184,4  1,1 185,5
Rahavirtalaskelma,        1.1.-   1.1.-
milj. EUR          31.12.2008 31.12.2007
Liikevoitto            36,4    29,1
Poistot               9,8    10,4
Käyttöpääoman
muutos              -52,2    6,8
Rahoituserien ja
verojen rahavirta         -6,8    -5,5
Muut oikaisut           -5,2    -1,9
Liiketoiminnan
rahavirta             -18,1    39,0

Investointien
rahavirta             -75,3   -19,1

Rahoituksen
rahavirta             10,5    -0,7

Rahavarojen
muutos              -82,9    19,1

Rahavarat tilikauden
alussa              131,0   112,9
Valuuttakurssien
muutosten vaikutus         -1,6    -1,0
Rahavarojen muutos        -82,9    19,1
Rahavarat tilikauden
lopussa              46,5   131,0


Aineellisten
käyttöomaisuus-
hyödykkeiden muutokset

                 1.1.-   1.1.-
milj.EUR           31.12.2008 31.12.2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa    56,3    63,3
Lisäykset tytäryritysten
hankintojen kautta         6,9
Lisäykset              4,0    5,1
Vähennykset            -2,2    -3,5
Poistot              -6,7    -7,3
Kurssierot             -3,7    -1,4
Kirjanpitoarvo kauden
lopussa              54,5    56,3


                 1.1.-   1.1.-
Tunnusluvut         31.12.2008 31.12.2007
Omavaraisuusaste, %       25,1 %   33,7 %
Oma pääoma/osake, e        1,30    1,38
Sijoitetun pääoman tuotto, %   13,5 %   14,2 %
Oman pääoman tuotto, %      14,1 %   12,0 %
Korolliset nettovelat, Me    62,2 Me  -90,0 Me
Nettovelkaantumisaste, %     33,5 %  -44,2 %
Osakekohtainen tulos, e      0,19    0,16
Osakkeita keskimäärin, tkpl   141 393  141 258
Johdannaissopimukset,
vakuudet ja
vastuusitoumukset

31.12.2008
               Positiivinen Negatiivinen
                  käypä    käypä  Sopimusten
milj. EUR              arvo     arvo nimellisarvot
Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset,
joihin sovelletaan
suojauslaskentaa           4,7            35,2
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset       0,1            13,2

31.12.2007
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
                  käypä    käypä nimellisarvot
milj. EUR              arvo     arvo
Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset,
joihin sovelletaan
suojauslaskentaa
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             -0,0     53,0

milj. EUR           31.12.2008  31.12.2007
Annetut vakuudet
omista sitoumuksista
Annetut takaukset          37,8     3,1
Annetut
kiinteistökiinnitykset        2,0     2,0
Annetut yrityskiinnitykset      2,2     21,9
Muut takaukset ja vastuut       1,2     1,9
Yhteensä               43,2     28,9


Ulkopuolisten puolesta
annetut takaukset           0,0     0,0
Leasing-vastuut            0,4     0,3
Ei purettavissa olevat
vuokrasopimukset           33,3     5,0

                  1.1.-    1.1.-
Laskutus, milj. EUR      31.12.2008  31.12.2007
Lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa            2682,1    2253,4
Terveydenhuollon kauppa       200,2    234,7
Hammashoidon kauppa          0,0     36,5
Konserni yhteensä         2882,3    2524,5

Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä:
Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentti
sekä Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentti,
joka sisältää hammashoidon kaupan osakkuusyhtiön tulososuuden.
                     1.1.-   1.1.-
Liikevaihto, milj. EUR        31.12.2008 31.12.2007
Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa   1425,6   1135,8
Terveydenhuollon kauppa          155,3   205,9
Hammashoidon kauppa             0,0    35,6
Konserni yhteensä            1580,8   1377,3

                     1.1.-   1.1.-
Liikevoitto, milj. EUR        31.12.2008 31.12.2007
Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa    32,0    17,4
Terveydenhuollon kauppa           7,9    12,6
Hammashoidon kauppa             2,1    2,2
Konsernihallinto ja muut          -5,6    -3,2
Konserni yhteensä             36,4    29,1

Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella            3 807   1 432
Henkilömäärä kauden lopussa        4 709   1 302
Laskutus,      10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR       2008 2008 2008 2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa     712,2 671,3 706,5 592,1 571,4 543,0 575,9 563,2
Terveydenhuollon
kauppa        54,0 44,8 49,7 51,6  67,3 52,1 56,7 58,6
Hammashoidon
kauppa         0,0  0,0  0,0  0,0  1,3 10,2 11,8 13,2
Konserni yhteensä  766,2 716,2 756,2 643,6 640,0 605,2 644,4 634,9

Liikevaihto,    10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR       2008 2008 2008 2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa     406,4 364,6 377,2 277,3 270,7 278,3 295,5 291,3
Terveydenhuollon
kauppa        42,7 33,8 38,1 40,6  59,5 45,6 49,2 51,7
Hammashoidon
kauppa         0,0  0,0  0,0  0,0  1,3  9,9 11,5 12,9
Konserni yhteensä  449,1 398,4 415,4 318,0 331,6 333,8 356,1 355,8

Liikevoitto,    10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR       2008 2008 2008 2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa      14,8  7,0  4,3  5,9  2,7  5,0  4,6  5,1
Terveydenhuollon
kauppa         1,7  1,8  1,5  2,9  3,9  3,4  2,8  2,6
Hammashoidon kauppa  0,8  0,3  0,4  0,6  1,0  0,1  0,2  1,1
Konsernihallinto ja
muut         -1,6 -1,2 -2,0 -0,8  -0,5 -0,5 -1,2 -1,0
Konserni yhteensä   15,8  7,9  4,2  8,5  7,0  8,0  6,3  7,8
Liikevaihto
markkina-alueittain,   1.1.-   1.1.-
milj. EUR      31.12.2008 31.12.2007
Suomi           618,2   570,1
Muut Pohjoismaat     592,4   756,5
Muu Eurooppa        51,1    49,1
Venäjä          319,0    0,1
Muut maat          0,2    1,4
Konserni yhteensä    1580,8   1377,3
Liikevaihto
markkina-alueittain, 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR       2008 2008 2008 2008  2007 2007 2007 2007
Suomi         174,5 144,6 150,5 148,7 143,4 135,3 143,4 148,1
Muut Pohjoismaat   132,3 145,1 158,5 156,5 174,9 187,1 199,6 195,0
Muu Eurooppa      14,9 10,9 12,5 12,7  12,8 11,3 12,5 12,5
Venäjä        127,3 97,9 93,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Muut maat        0,1  0,0  0,1  0,0  0,5  0,1  0,7  0,2
Konserni yhteensä   449,1 398,4 415,4 318,0 331,6 333,8 356,1 355,8

Venäjältä ostettujen vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöiden
konsolidoitu Proforma liikevaihto oli noin
96 miljoonaa euroa ja konsolidoitu Proforma
liiketappio -0.8 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa
2008.YRITYSHANKINNAT

Vitim & Co ja Moron Ltd hankinta

Oriola-KD ilmoitti maaliskuussa ostavansa 75 prosenttia Moskovassa
toimivasta apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeiden
tukkukauppayhtiöstä (Moron Ltd.) Kauppa toteutui huhtikuussa. Lisäksi
Oriola-KD on sopinut ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin
omistusosuuden yhtiöistä vuonna 2010 hinnalla, joka perustuu
yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen. Ostettuun 75 prosentin
omistusosuuteen liittyvä lisäkauppahinta ja jäljelle jäävän 25
prosentin omistusosuuden osto on kirjattu velaksi perustuen johdon
parhaaseen arvioon niiden
määrästä.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiöiden alustaviin taseisiin per
31.3.2008, jotka on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD
konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Yhtiöiden alustavat
taseet ja hankintamenolaskelma ovat tilintarkastamattomia.
Hankinta on kirjattu IFRS 3:n sallimalla tavalla hyvin alustavana.
Oriola-KD tekee hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden
kuluessa tarvittavat oikaisut näihin alustaviin
arvioihin.

Hankittujen yhtiöiden taseet on yhdistetty Oriola-KD konserniin
1.4.2008 alkaen ja alla oleva laskelma sisältää molempien yhtiöiden
hankinnan.


Alustavat tiedot hankitusta nettovarallisuudesta
ja liikearvosta ovat seuraavat:

                     Käypään   Käypä
                      arvoon    arvo
              Tasearvo  arvostaminen  Milj.
              Milj. EUR  Milj. EUR   EUR

  Aineelliset hyödykkeet   5,0     1,8     6,9
  Muut aineettomat
  hyödykkeet         5,4     41,5    46,9
  Laskennallinen
  verosaaminen        0,7     0,0     0,7
  Vaihto-omaisuus,
  maksetut ennakot      69,2     0,0     69,2
  Myyntisaamiset       39,6     0,0     39,6
  Muut saamiset        5,0     0,0     5,0
  Rahavarat          3,0     0,0     3,0
  Laskennallinen
  verovelka          0,0     -10,4    -10,4
  Pitkäaikaiset
  korolliset velat      -8,8     0,0     -8,8
  Ostovelat ja muut
  korottomat velat     -108,5     0,0    -108,5
  Lyhytaikaiset
  korolliset
  velat           -8,9     0,0     -8,9
  Hankitut nettovarat     1,7     32,9    34,7

  Vastikkeen
  muodostuminen
   Kauppahinta                    -64,0
   Lisäkauppahinta ja
  25% osto                      -47,7
   Hankinnan kulut                  -4,4
  Liikearvo                      81,5

  Maksettu rahavastike                -64,0
  Hankinnan kulut                   -4,4
  Hankitut rahavarat                  3,0
  Yrityshankinnan
  nettorahavirta 2008                 -65,4

  Alustava
  lisäkauppahintavelka                -47,7
  Yrityshankinnan
  nettorahavirta
  yhteensä                      -113,2Hankinnasta
kirjattu liikearvo kuvaa yritysten yhteenliittymästä 
saatavia synergiaetuja sekä uusien markkina-alueiden tuomia etuja ja
mahdollisuuksia.
Espoossa 11.2.2009

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com