Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2011

9.2.2012

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 9.2.2012 klo 8.30

Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.1. - 31.12.2011

 * Liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia 2146,0 miljoonaan euroon (1-
  12/2010: 1929,4 miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 13,2 miljoonaa
  euroa (1-12/2010: 22,5 miljoonaa euroa)
 * Liiketappio sisältäen toisella vuosineljänneksellä kirjatun Venäjän Stary
  Lekar brändin 33,4 miljoonan euron arvonalennuksen oli 20,2 miljoonaa euroa
  (1-12/2010: liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos sisältäen Stary Lekar brändin arvonalennuksen oli -24,1 miljoonaa
  euroa (1-12/2010: 3,5 miljoonaa euroa) ja tulos/osake oli -0,16 euroa (1-
  12/2010: 0,02 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 28,1 miljoonaa euroa (1-12/2010: 88,7
  miljoonaa euroa)
 * Oman pääoman tuotto oli -7,4 prosenttia (1-12/2010: 1,2 prosenttia)
 * Näkymä vuodelle 2012: Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15
  prosenttia ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan
  23-33 miljoonaa euroa vuonna 2012
 * Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan
  osinkoa 0,05 euroa/osake (0,05 euroa/osake) ja, että varoja jaetaan vapaan
  oman pääoman rahastoista 0,03 euroa/osake (0,13 euroa/osake) pääoman
  palautuksena, yhteensä varojenjakoa 0,08 euroa/osake (0,18 euroa/osake)

Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.10. - 31.12.2011

 * Liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia 558,8 miljoonaan euroon (10-
  12/2010: 527,8 miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 5,8 miljoonaa
  euroa (10-12/2010: liikevoitto 8,4 miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (10-12/2010: liikevoitto 7,3 miljoonaa
  euroa)
 * Nettotulos oli 4,0 miljoonaa euroa (10-12/2010: 5,5 miljoonaa euroa) ja
  tulos/osake oli 0,03 euroa (10-12/2010: 0,04 euroa)

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi tilinpäätöstiedotteen yhteydessä

"Oriola-KD:n vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 2146,0 miljoonaan
euroon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 13,2
miljoonaa euroa. Vuosien 2007-2010 aikana toteutettujen merkittävien
rakennemuutosten jälkeen, Oriola-KD panosti vuonna 2011 vähittäiskaupan
tietojärjestelmähankkeisiin sekä tukkukaupan tehokkuuden ja kannattavuuden
parantamiseen. Vuoden 2011 tulos ei kuitenkaan ollut tyydyttävällä tasolla ja
erityisesti alkuvuosi oli heikko johtuen Ruotsin vähittäiskaupan ja Venäjän
vähittäis- ja tukkukaupan alhaisesta kannattavuudesta. Kesällä 2011 aloitetut
toimenpideohjelmat paransivat Ruotsin ja Venäjän vähittäiskaupan kannattavuutta
loppuvuoden aikana. Venäjän tukkukaupan kannattavuus ei saavuttanut tyydyttävää
tasoa kireässä kilpailutilanteessa tehostamisohjelmasta ja alueellisen myynnin
vahvasta kasvusta huolimatta. Suomen ja Baltian liiketoiminta kehittyi vakaasti
ja erityisesti Consumer Health -toiminnassa menestyimme hyvin. Vuonna 2012
keskitymme kannattavuuden parantamiseen. Ruotsin ja Venäjän apteekkitoiminnassa
jatkamme apteekkiportfolion kehittämistä ja apteekkikohtaisten
kilpailuedellytysten parantamista. Venäjän tukkukaupan painopistealueina ovat
logistiikan tehokkuuden ja toimintavarmuuden parantaminen sekä alueellisen
myynnin edelleen kasvattaminen. Ruotsin tukkukaupassa kehitämme palveluitamme
lääkeyhtiöille ja panostamme logistiikkapalveluiden kehittämiseen
apteekkiketjuille."

Tulos

Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) jatkuvien toimintojen liikevaihto
vuonna 2011 oli 2146,0 miljoonaa euroa (1929,4 miljoonaa euroa) ja liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia laski 13,2 miljoonaan euroon (1-
12/2010: 22,5 miljoonaa euroa) johtuen lähinnä Ruotsin vähittäiskaupan ja
Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan heikentyneestä kannattavuudesta. Liiketappio
sisältäen toisella vuosineljänneksellä kirjatun 33,4 miljoonan euron Venäjän
Stary Lekar -brändin arvonalennuksen oli 20,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 9,8
miljoonaa euroa).

Tulos rahoituserien jälkeen oli -28,9 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa) ja
nettotulos -24,1 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n
rahoituskustannukset nousivat 8,7 miljoonaan euroon (5,3 miljoonaa euroa)
johtuen lähinnä lainojen kurssieroista ja kasvaneista korkokuluista. Verot
olivat 4,8 miljoonaa euroa positiiviset (-0,9 miljoonaa euroa) johtuen lähinnä
brändin arvonalennukseen liittyvän laskennallisen veron 6,7 miljoonan euron
muutoksesta. Veroina on huomioitu vuoden 2011 tulosta vastaava vero.
Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (0,02 euroa).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 558,8 miljoonaa euroa (527,8
miljoonaa euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia
oli 5,8 miljoonaan euroa (liikevoitto 8,4 miljoonaa euroa). Ruotsin vähittäis-
ja tukkukaupan liikevoitto laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 5,8 miljoonaa euroa (7,3
miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 4,2 miljoonaa euroa (5,6
miljoonaa euroa) ja nettotulos 4,0 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa).
Neljännen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,04 euroa).

Oman pääoman tuotto oli -7,4 prosenttia (1,2 prosenttia) vuonna 2011.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.12.2011 oli 1273,3 miljoonaa euroa (1192,6
miljoonaa euroa). Rahavarat olivat 153,8 miljoonaa euroa (187,8 miljoonaa
euroa), oma pääoma oli 299,3 miljoonaa euroa (352,7 miljoonaa euroa) ja
omavaraisuusaste oli 24,4 prosenttia (30,8 prosenttia). Oriola-KD kirjasi alas
vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Venäjän Stary Lekar -brändiin liittyvän
33,4 miljoonaan euron aineettoman hyödykkeen arvon. Muuttuneessa
kilpailuympäristössä Stary Lekar -brändin hinnoitteluvoima on oleellisesti
heikentynyt.

Oriola-KD:n 266,8 miljoonan euron konserniliikearvosta 127,3 miljoonaa euroa on
kohdistettu arvonalentumistestauksessa Venäjän vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöiden rahavirtaa tuottavalle yksikölle, 112,4 miljoonaa euroa on
kohdistettu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan rahavirtaa tuottavalle yksikölle
ja 27,2 miljoonaa euroa on kohdistettu Ruotsin lääketukkukaupan rahavirtaa
tuottavalle yksikölle. Oriola-KD:llä ei ole vuoden 2011 tilinpäätöksen
yhteydessä tehtyjen arvonalentumistestausten perusteella tarvetta liikearvon
alaskirjauksiin.

Vuoden 2011 lopussa korolliset velat olivat 173,0 miljoonaa euroa (178,3
miljoonaa euroa), korolliset nettovelat 19,2 miljoonaa euroa (-9,5 miljoonaa
euroa) ja nettovelkaantumisaste 6,4 prosenttia (-2,7 prosenttia). Korolliset
velat muodostuivat pitkäaikaisesta lainarahoituksesta, apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta. Oriola-KD on suojannut
pitkäaikaisen lainarahoituksen korkoriskin.

Oriola-KD:n 103,7 miljoonan euron sitovat pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset
ja 42,4 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä vuoden 2011 lopussa. Oriola-KD:n 150 miljoonan euron
yritystodistusohjelma ei ollut käytössä katsauskauden lopussa. Lainasopimusten
kovenanttiehdot täyttyivät selvästi vuoden 2011 lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2011 oli 28,1 miljoonaa euroa (88,7
miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat 11,8 miljoonaa euroa
(73,4 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa jatkettiin
myyntisaamisten myyntiohjelmaa vuonna 2011. Investointien nettorahavirta oli
-27,1 miljoonaa euroa (-104,7 miljoonaa euroa).

Oriola-KD maksoi vuoden 2011 toisella neljänneksellä osinkoa 7,6 miljoonaa euroa
tilikaudelta 2010 (18,1 miljoonaa euroa tilikaudelta 2009), eli 0,05 euro
osakkeelta (0,12 euro osakkeelta), ja palautti pääomaa 19,7 miljoonaa euroa (0,0
miljoonaa euroa), eli 0,13 euroa osakkeelta (0,00 euroa osakkeelta).

Investoinnit

Vuoden 2011 bruttoinvestoinnit olivat 28,8 miljoonaa euroa (196,9 miljoonaa
euroa) koostuen apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja
logistiikan tehostamiseen liittyvistä investoinneista.

Marraskuussa 2011 Oriola-KD allekirjoitti esisopimuksen Oriola-KD:n Espoon
jakelukeskuksen vieressä sijaitsevan noin 31.000 neliömetrin suuruisen määrä-
alan myynnistä NCC Rakennus Oy:lle asuinrakentamiseen. Lopullisen kaupan
arvioidaan toteutuvan vuosien 2012-2013 aikana, kun aluetta koskeva uusi
asemakaava on vahvistettu. Kaupalla ei ole vaikutusta Oriolan-KD:n toimintaan
alueella. Esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä NCC maksoi Oriola-KD:lle
0,5 miljoonan euron käsirahan.

Henkilöstö ja johtoryhmä

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.12.2011 oli 4854 (4954), josta 11 prosenttia
työskenteli Suomessa ja Baltiassa (10 prosenttia), 25 prosenttia Ruotsissa (28
prosenttia) ja 64 prosenttia Venäjällä (62 prosenttia). Henkilömäärät sisältävät
aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostivat 31.12.2011:

 * Eero Hautaniemi toimitusjohtaja
 * Henry Fogels, johtaja, Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjä
 * Thomas Gawell, johtaja, Lääkkeiden tukkukauppa, Ruotsi
 * Jukka Niemi, johtaja, Lääkkeiden tukkukauppa, Suomi ja Baltia
 * Kimmo Virtanen, varatoimitusjohtaja & CFO

Oriola-KD:n johtoryhmästä erosivat vuonna 2011 Anne Kariniemi, osto- ja
logistiikkajohtaja 23.6.2011 ja Cecilia Marlow, Ruotsin lääkkeiden
vähittäiskauppaliiketoiminnan johtaja 15.8.2011.

Johtoryhmän lisäksi konsernissa toimii laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat
johtoryhmän jäsenten lisäksi konsernitoimintojen johtajat: henkilöstöhallinto,
lakiasiat, rahoitus, talous, tietohallinto ja viestintä & sijoittajasuhteet.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2011
oli 414,8 miljoonaa euroa (448,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 20,6 miljoonaa
euroa (21,4 miljoonaa euroa). Suomen lääkkeiden tukkukaupan laskutus vuonna
2011 oli 970,0 miljoonaa euroa (959,9 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 335,9
miljoonaa euroa (374,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2011 liikevaihtoa laskivat
lääkeyhtiöiden kanssa sovitut sopimusmuutokset omistusvarastosta
kaupintavarastoon. Baltian lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 34,1 miljoonaa
euroa (31,3 miljoonaa euroa) ja Consumer Health -liiketoiminnan, Oriola-KD:n
omien tai yksinmyyntioikeudella myytävien terveydenhuollon kuluttajatuotteiden,
liikevaihto oli 45,3 miljoonaa euroa (43,1 miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 1,0 prosenttia vuonna 2011 (laski 1,5 prosenttia).
Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 45,1 prosenttia
vuonna 2011 (46,0 prosenttia). Oriola-KD solmi uuden jakelusopimuksen Eli Lillyn
kanssa 1.1.2011 alkaen ja viisivuotisen jatkosopimuksen lääkkeiden ja
ravintolisien jakelusta Orionin kanssa 1.7.2011 alkaen sekä uuden
jakelusopimuksen Abbottin kanssa 1.1.2012 alkaen. Wyeth siirtyi pois Oriola-KD:n
jakelusta vuoden 2011 alussa. Eli Lillyn osuus Suomen lääkkeiden tukkumyynnin
arvosta on noin 2 prosenttia, Orionin noin 10 prosenttia, Abbottin noin 3
prosenttia ja Wyethin noin 2 prosenttia (lähde: IMS Health). Suomen
lääketukkukauppatoiminnoille myönnettiin ISO 9001:2800 -sertifikaatti
marraskuussa 2011.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan neljännen
vuosineljänneksen 2011 liikevaihto oli 105,7 miljoonaa euroa (111,5 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa). Suomen
lääkkeiden tukkukaupan laskutus neljännellä vuosineljänneksellä oli 244,9
miljoonaa euroa (246,1 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 86,3 miljoonaa euroa
(92,4 miljoonaa euroa). Baltian lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 8,7
miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa) ja Consumer Health -liiketoiminnan
liikevaihto oli 10,9 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa).

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
vuoden 2011 lopussa oli 492 (496).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2011 oli 1042,0
miljoonaa euroa (908,7 miljoonaa euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 10,6 miljoonaa euroa (vuonna 2010: 15,3 miljoonaa euroa ilman 1,7
miljoonan euron kertaluonteisia kustannuksia liittyen lääkeyhtiön konkurssiin
Ruotsissa ja lääkkeiden tukkukaupan uudelleenjärjestelyyn liittyvää 1,1
miljoonan euron varausta). Lääkkeiden vähittäiskaupan liikevoittoa heikensi
kireästä kilpailusta johtuva edellisvuotta alhaisempi myynti Ruotsin kruunuissa
ja tietojärjestelmän käyttöönotosta johtuvat kulut. Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupan laskutus oli 1424,5 miljoonaa euroa (1239,1 miljoonaa euroa) ja
liikevaihto 616,5 miljoona euroa (554,9 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden
vähittäiskaupan liikevaihto oli 483,0 miljoonaa euroa (402,7 miljoonaa euroa).
Lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin
19.2.2010 alkaen.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 2,0 prosenttia vuonna 2011 (1,1 prosenttia).
Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli 38,1 prosenttia
(39,7 prosenttia) ja Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa 13,5 prosenttia (noin
14 prosenttia) vuonna 2011. Oriola-KD solmi uuden jakelusopimuksen Abbottin
kanssa helmikuusta 2011 alkaen. Meda siirtyi pois Oriola-KD:n jakelusta
heinäkuussa 2011. Abbottin markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkumyynnin arvosta
on noin 3 prosenttia ja Medan noin 2 prosenttia. (lähde: IMS Health)

Kesällä 2011 aloitettu toimenpideohjelma paransi selvästi vähittäiskaupan
kannattavuutta loppuvuoden aikana. Kronans Droghandel Apotek AB saattoi
päätökseen syyskuussa 2011 uuden tietojärjestelmän käyttöönoton, mikä laski
vähittäiskauppaliiketoiminnan kiinteitä kustannuksia neljännestä
vuosineljänneksestä alkaen. Yhtiö ilmoitti syyskuussa 2011 aloittavansa
neuvottelut ammattiliittojen kanssa enimmillään 40 tehtävän vähentämisestä
toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Neuvottelut saatiin
päätökseen joulukuussa ja yhtiö vähensi henkilöstöä 40 henkilötyövuodella vuoden
2011 loppuun mennessä. Oriola-KD:llä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 209 (189)
apteekkia Ruotsissa.

Vuonna 2012 vähittäiskaupan painopistealueina ovat apteekkien
kilpailuedellytysten kehittäminen, ostotoiminta, kauppatavara- ja OTC-valikoiman
kasvattaminen ja noin 15 uuden apteekin avaaminen.  Tukkukaupan
painopistealueina ovat lääkeyhtiöille tarjottavan jakelupalvelun kehittäminen ja
uusien logistiikkapalveluiden kehittäminen apteekkiketjuille.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan vuoden 2011 neljännen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 258,6 miljoonaa euroa (246,8 miljoonaa euroa),
josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 121,4 miljoonaa euroa (120,3 miljoonaa
euroa). Tukkukaupan laskutus oli 340,9 miljoonaa euroa (330,6 miljoonaa euroa)
ja liikevaihto 150,6 miljoonaa euroa (140,8 miljoonaa euroa). Lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,6
miljoonaan euroa (vuonna 2010: 4,5 miljoonaa euroa ilman 1,1 miljoonan euron
kertaluonteisia kustannuksia). Lääkkeiden vähittäiskaupassa liikevoittoa
heikensi kireästä kilpailusta johtunut edellisvuotta alhaisempi myynti Ruotsin
kruunuissa.

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa joulukuun 2011
lopussa oli 1223 (1407), josta 988 henkilöä (1125) työskenteli vähittäiskaupassa
ja 235 henkilöä (282) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2011 oli 689,4
miljoonaa euroa (572,4 miljoonaa euroa) ja liiketappio ilman kertaluonteisia
eriä oli 12,6 miljoonaa euroa (vuonna 2010: 8,2 miljoonan euron liiketappio
ilman 2,1 miljoonan euron myyntisaamisen ja 7,9 miljoonan euron varaston arvon
alaskirjauksia). Vähittäis- ja tukkukaupan myyntikatteet heikkenivät edelleen
vuonna 2011 kireästä kilpailutilanteesta johtuen. Lainsäädäntömuutoksista
johtuva sosiaalikustannusten nousu heikensi vähittäis- ja tukkukaupan vuoden
2011 liiketulosta noin 3 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät sisältävät Stary
Lekar -brändin 33,4 miljoonan euron arvonalennuksen vuonna 2011. Muuttuneessa
kilpailuympäristössä Stary Lekar -brändin hinnoitteluvoima on oleellisesti
heikentynyt. Venäjän lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 590,9 miljoonaa
euroa (518,4 miljoonaa euroa) ja vähittäiskaupan liikevaihto 132,3 miljoonaa
euroa (106,6 miljoonaa euroa). 03 Apteka -apteekkiketjun luvut on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 31.8.2010 alkaen.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi 12,4 prosenttia (noin 5 prosenttia) Venäjän
ruplissa vuonna 2011 (lähde: Pharmexpert). Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 24,9
prosenttia (noin 9 prosenttia) Venäjän ruplissa vuonna 2011.

Oriola-KD:llä oli vuoden 2011 lopussa 249 (254) apteekkia Moskovan alueella,
joista 181 (181) apteekkia toimii Stary Lekar nimellä ja 68 (73) apteekkia 03
Apteka nimellä. Kesällä 2011 aloitettu toimenpideohjelma paransi selvästi
vähittäiskaupan kannattavuutta loppuvuoden aikana. Vuoden 2011 aikana avattiin
32 uutta apteekkia ja suljettiin 37 apteekkia. Stary Lekar- ja 03 Apteka
-apteekkiketjut integroitiin vuoden 2011 aikana. Stary Lekar -apteekkiketjun
myynti kääntyi kasvuun toteutettujen hinnoittelumuutosten seurauksena.

Tukkukaupan alueellisia logistiikkakeskuksia on Moskovan päälogistiikkakeskuksen
lisäksi kaksitoista. Tukkukaupan alueellista myyntiä kasvatettiin Moskovan
ulkopuolella, myyntikatteita nostettiin, kannattamatonta toimintaa karsittiin,
organisaatiota vahvistettiin ja logistiikan tehostamishanketta jatkettiin vuoden
2011 aikana. Moskovan ulkopuolella sijaitsevien alueellisten jakelukeskusten
liikevaihto kasvoi vuonna 2011 noin 50 prosenttia edellisestä vuodesta.

Vuonna 2012 vähittäiskaupan painopistealueina ovat apteekkiportfolion
kehittäminen, apteekkikohtaisten kilpailuedellytysten parantaminen ja
tuotevalikoiman vahvistaminen. Tukkukaupan painopistealueina ovat logistiikan
tehokkuuden ja toimintavarmuuden parantaminen sekä alueellisen myynnin
edelleenkasvattaminen.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan neljännen vuosineljänneksen 2011
liikevaihto oli 194,5 miljoonaa euroa (169,6 miljoonaa euroa), josta
vähittäiskaupan liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa (33,7 miljoonaa euroa) ja
tukkukaupan liikevaihto oli 164,9 miljoonaa euroa (148,9 miljoonaa euroa).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,1
miljoonaa euroa).

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa joulukuun 2011
lopussa oli 3139 (3051), josta 1464 henkilöä (1544) työskenteli
vähittäiskaupassa ja 1675 henkilöä (1507) tukkukaupassa.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuonna 2011:

Osakkeiden vaihto         tammi-joulukuu 2011 tammi-joulukuu 2010

                  A-sarja   B-sarja A-sarja   B-sarja

Vaihto, milj. kpl           2,9    71,8   5,9    93,6

Vaihto, milj. euroa          8,2    188,2  25,7    379,8

Ylin kurssi, euroa          3,83    3,74  5,47    5,49

Alin kurssi, euroa          1,70    1,57  3,09    3,07

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  1,89    1,72  3,19    3,19


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 49,4 prosenttia (65,9 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli
6,1 prosenttia (12,5 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 69,0 prosenttia (90,5
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.12.2011 oli 268,7 miljoonaa euroa (482,5
miljoonaa euroa).

Joulukuun 2011 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 kappaletta (47.163.160)
ja B-sarjan osakkeita 104.109.118 kappaletta (104.094.668). Yhtiöjärjestyksen 3
§:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan
osakkeiksi. Tammi-joulukuun 2011 aikana 14.450 A-sarjan osakkeita on muunnettu
B-sarjan osakkeiksi (504.199).

Yhtiön hallussa on 96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön
kaikista osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.

Oriola-KD:n hallitus päätti 10.2.2010 uudesta konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2010-2012.
Kannustusjärjestelmässä ei ole suoritettu palkkioita ansaintajaksoilta 2010 ja
2011. Oriola-KD:n hallitus on määritellyt kannustusjärjestelmän
ansaintakriteerit vuodelle 2012. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012
perustuu liiketoimintakohtaisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätöksiä

Oriola-KD Oyj:n 6.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokouksen päätösten mukaisesti yhtiö
maksoi 19.4.2011 osinkona 0,05 euroa osaketta kohden ja pääomanpalautuksena
0,13 euroa osaketta kohden.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta
voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai
molemmista yhdessä enintään 0,10 euroa osaketta kohden. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Harry Braden, Per
Båtelsonin, Pauli Kulvikin, Outi Raitasuon, Olli Riikkalan (puheenjohtaja) ja
Mika Vidgrénin, ja uusiksi jäseniksi Jukka Alhon ja Ilkka
Salosen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden
jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60
prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että
hallituksen jäsenille
hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja maksetaan rahana maksettava
osa vuosipalkkiosta 20.4.2011. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien
jäsenille.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 miljoonan yhtiön oman
B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 15
miljoonaa yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Olli Riikkalan (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Pauli Kulvikin.
Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Oriola-KD:n nimeämisvaliokunnan kokoonpano

Oriola-KD Oyj:n hallitus valitsi 3.11.2011 yhtiön nimeämisvaliokunnan jäseniksi
Into Ylppö (puheenjohtaja), Harry Braden, Timo Maasillan, Risto Murron, Olli
Riikkalan ja Timo Ritakallion.

Hallituksen hyväksymän nimeämisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunta on
hallituksen perustama elin, jonka tehtävänä on valmistella ja antaa
hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta
hallituksen kokoonpanoksi ja sen palkkioiksi. Valiokunnan jäsenen ei tarvitse
olla yhtiön hallituksen jäsen. Tällä poikkeamisella Corporate Governance
-koodista on haluttu mahdollistaa yhtiön merkittävien osakkeenomistajien valinta
valiokuntaan ja täten heidän mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen
varsinaista yhtiökokousta.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * markkinakasvua nopeampi apteekkien lukumäärän kasvu, mikä johtaa kireään
  kilpailuun
 * lääkkeiden tukkukauppojen kilpailu markkinaosuuksista konsolidoituvilla
  markkinoilla
 * kustannustehokkuuden, joustavuuden ja laadun varmistaminen
 * strategisen laajentumisen edellyttämä prosessien ja infrastruktuurin
  kehittäminen
 * viranomaisten asettamat vaatimukset ja rajoitukset, etenkin hintasääntely,
  lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupalle
 * avainhenkilöiden sitoutuminen

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vähintään kerran vuodessa
arvonalentumistestaukset. Strategisiin suunnitelmiin perustuvissa
rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi
Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän rahavirtaa tuottavan yksikön
liikearvontestaus on herkkä muutoksille diskonttauskorossa tai arvioissa
tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireällä kilpailutilanteella ja apteekkien uusperustannan määrällä on vaikutusta
Oriola-KD:n apteekkiliiketoiminnan kannattavuuteen Ruotsissa ja Venäjällä.
Venäjän ruplan valuuttakurssin muutoksilla, asiakkaisiin liittyvien
luottoriskien mahdollisella kasvulla ja kilpailutilanteen muutoksilla saattaa
olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan kannattavuuteen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lars Birkeland, kauppatieteiden maisteri (s. 1964), on nimitetty Kronans
Droghandel Apotek AB:n uudeksi toimitusjohtajaksi sekä Oriola-KD:n johtoryhmän
jäseneksi 9.1.2012 alkaen.

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta ilmoitti 31.1.2012 suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2012 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava:

· Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin edelleen kahdeksan
· Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
Jukka Alho, Harry Brade, Per Båtelson, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Olli
Riikkala, Ilkka Salonen ja Mika Vidgrén
· Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Olli Riikkala

Valiokunta ilmoitti lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:

· Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa, kokouspalkkio 800 euroa
kokoukselta, puhelinetu
· Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa, kokouspalkkio 400
euroa
· Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa, kokouspalkkio 400 euroa
· Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön
valiokuntien jäsenille
· Vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti
yhtiön osakkeina siten, että 13.4.2012 hallituksen jäsenille hankittaisiin
Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja rahana maksettava osa
vuosipalkkiosta maksettaisiin 20.4.2012 mennessä
· Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

Nimeämisvaliokunta toteaa, että hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei
ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille vuoden 2012 varsinaisessa
yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Varojenjakoesitys

Oriola-KD:n emoyhtiö on Oriola-KD Oyj, jonka voitonjakokelpoiset varat ovat
31.12.2011 taseen mukaisesti 221,9 miljoonaa euroa (184,5 miljoonaa euroa).
Oriola-KD Oyj:n tilikauden voitto vuonna 2011 oli 64,6 miljoonaa euroa (106,5
miljoonaa euroa).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan
osinkoa 0,05 euroa/osake (0,05 euroa/osake) ja varoja vapaan oman pääoman
rahastoista 0,03 euroa/osake (0,13 euroa/osake) pääoman palautuksena, yhteensä
varojenjakoa 0,08 euroa/osake (0,18 euroa/osake).

Yhtiökokous

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.3.2012 kello 17.00 alkaen
Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10
§:ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus
päättää kokouskutsusta ja sen sisältämistä esityksistä myöhemmin. Kokouskutsu
julkaistaan Helsingin Sanomissa viimeistään 5.3.2012.

Vuosikertomuksen julkaiseminen

Oriola-KD Oyj julkaisee vuoden 2011 vuosikertomuksen viimeistään 5.3.2012.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Yhtiön on antanut hallituksen toimintakertomuksesta erillisen Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54 mukaisen selvityksen yhtiön
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (Corporate Governance Statement).
Selvitys on saatavissa yhtiön kotisivuilla internetosoitteessa www.oriola-
kd.com.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2012 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
toimittaja- ja asiakassopimuksiin ja johdon arvioihin. Lääkemarkkinoiden
arvioidaan kasvavan keskimäärin vuodessa Suomessa noin 3 prosenttia, Ruotsissa
2-3 prosenttia ja Venäjällä 11-13 prosenttia paikallisessa valuutassa vuosina
2012-2014 (lähde: IMS Health). Kilpailutilanteen Venäjän lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukaupassa ja Ruotsin vähittäiskaupassa ennakoidaan jatkuvan erittäin
kireänä.

Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 prosenttia ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 23-33 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Taulukot

Tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2011 on laadittu IAS 34 -standardin
laskentaperiaatteiden mukaisesti. Oriola-KD on ottanut vuonna 2011 käyttöön
uusia IAS/IFRS-standardeja: IAS 32 (muutos), IAS 24 (uudistettu) ja IFRIC 14
(muutos). Luvut ovat tilintarkastettuja.

Konsernin laaja tuloslaskelma       1.1.-   1.1.-   1.10.-   1.10.-

(IFRS), milj. EUR          31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto               2 146,0  1 929,4   558,8   527,8

Myytyjen suoritteiden kulut      -1 830,1  -1 668,2   -475,1   -448,7
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate                315,9   261,2    83,7    79,1

Liiketoiminnan muut tuotot         2,6    4,8    0,7    1,6

Myynnin ja

jakelun kulut              -248,6   -214,7   -63,6   -62,0

Hallinnon kulut              -56,8   -41,5   -14,9   -11,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos ennen arvonalennuksia *     13,2    9,8    5,8    7,3

Arvonalennukset **            -33,4     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                -20,2    9,8    5,8    7,3

Rahoitustuotot               10,7    13,0    3,2    4,6

Rahoituskulut               -19,4   -18,3    -4,7    -6,4
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja            -28,9    4,5    4,2    5,6

Tuloverot ***                4,8    -0,9    -0,2    -0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos

jatkuvista toiminnoista          -24,1    3,5    4,0    5,5Lopetetut toiminnot

Tilikauden tulos

lopetetuista toiminnoista           -    98,6     -    37,9
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos

sisältäen lopetetut toiminnot       -24,1   102,1    4,0    43,4Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus             -1,3    1,2    -0,0    1,2

Laajan tuloksen eriin liittyvä
tulovero                  0,4    -1,0    -0,5    -0,3

Muuntoero                 -1,2    25,1    11,9    6,2
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos

sisältäen lopetetut toiminnot       -26,3   127,4    15,5    50,6Tilikauden tuloksen jakautuminen

jatkuvista toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille           -24,1    3,5    4,0    5,5
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille       -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden tuloksen jakautuminen

sisältäen lopetetut toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille           -24,1   102,1    4,0    43,4
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille       -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden laajan tuloksen

(sisältäen lopetetut toiminnot)

jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille           -26,3   127,4    15,5    50,6
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille       -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille tilikauden

tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos

jatkuvista toiminnoista

Laimentamaton, EUR            -0,16    0,02    0,03    0,04

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR   -0,16    0,02    0,03    0,04Emoyhtiön omistajille tilikauden

tuloksesta (sisältäen lopetetut
toiminnot)

laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR            -0,16    0,68    0,03    0,29

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR   -0,16    0,68    0,03    0,29*) Sisältää poistoja milj. EUR      -16,1   -11,1    -5,0    -3,1

**) Stary Lekar -brändin alaskirjaus
milj. EUR                 -33,4     -     -     -

***) Vuoden 2011 veroina on
huomioitu tilikauden

tulosta vastaavan veron lisäksi
brändin

alaskirjaukseen liittyvän
laskennallisen veron

muutoksen.


Konsernin tase

(IFRS), milj. EURVARAT                    31.12.2011 31.12.2010
-----------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet              74,0    68,0

Liikearvo                    266,8   266,1

Muut aineettomat hyödykkeet            52,1    79,3

Muut osuudet ja osakkeet              0,0     -

Muut pitkäaikaiset saamiset            9,4    10,6

Laskennalliset verosaamiset            7,6    3,3
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä           410,0   427,2Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus                 379,8   287,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset         329,7   290,1

Rahavarat                    153,8   187,8
-----------------------------------------------------------------
                         863,3   765,4Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät    0,0     -


-----------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä           863,4   765,4VARAT YHTEENSÄ                 1 273,3  1 192,6
-----------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT             31.12.2011 31.12.2010
-----------------------------------------------------------------


Oma pääoma

Osakepääoma                    36,2    36,2

Rahastot                     31,2    52,1

Kertyneet voittovarat              231,9   264,5

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma yhteensä               299,3   352,7

Määräysvallattomien omistajien osuus         -     -
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä               299,3   352,7Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat             15,1    22,2

Eläkevelvoitteet                  6,3    5,7

Rahoitusvelat                  127,0   124,5

Muut pitkäaikaiset velat              0,0     -
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä           148,4   152,5Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat      779,7   633,6

Rahoitusvelat                   46,0    53,7
-----------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä           825,7   687,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ          1 273,3  1 192,6
-----------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin

oman pääoman

muutoksista (IFRS)                                    Emo-

                                   yhtiön  Mää-

                                    omis-  räys

                                     ta-  val-

                               Kerty-  jille latto-

                 Suo-             neet kuulu-  mien

             Osa- jaus Käyt- Muut     voit-   va omis-

              ke  ra-  tö- ra- Muun-  to-  oma tajien

             pää- hast- rahas- has-  to-  va-  pää- osuu-

milj. EUR         oma  to  tot tot erot  rat  oma  det Yht.
--------------------------------------------------------------------------------
Oma

pääoma

1.1.2010         36,2   -  30,0 20,9 -30,4 186,8 243,4  10,8 254,2
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko           -   -   -  -   - -18,1 -18,1   - -18,1

Määräysvallattomien
omistajien

osuuden muutos       -   -   -  -   -   -   - -10,8 -10,8

Tilikauden tulos      -   -   -  -   - 102,1 102,1   - 102,1

Muut laajan tuloksen
erät:

 Rahavirran suojaus     -  1,2   -  -   -   -  1,2   -  1,2

 Laajan tuloksen eriin

liittyvä tulovero      -   -   -  - -1,0   -  -1,0   - -1,0

 Muuntoero         -   -   -  - 25,1   -  25,1   - 25,1
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.12.2010        36,2  1,2  30,0 20,9 -6,3 270,8 352,7   - 352,7
--------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma

1.1.2011          36,2 1,2 30,0 20,9 -6,3 270,8 352,7 - 352,7
------------------------------------------------------------------------
Osinko ja pääoman palautus  -  -  - -19,7  - -7,6 -27,2 - -27,2

Tilikauden tulos       -  -  -   -  - -24,1 -24,1 - -24,1

Muut laajan tuloksen erät:

 Rahavirran suojaus      - -1,3  -   -  -   - -1,3 - -1,3

 Laajan tuloksen eriin

liittyvä tulovero       -  -  -   - 0,4   -  0,4 -  0,4

 Muuntoero          -  -  -   - -1,2   - -1,2 - -1,2
------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.12.2011         36,2 -0,0 30,0  1,2 -7,2 239,1 299,3 - 299,3
------------------------------------------------------------------------


Konsernin rahavirtalaskelma *              1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                  31.12.2011 31.12.2010
-------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                        -20,2    17,1

Poistot                          16,1    11,5

Arvonalennukset                      33,4     -

Käyttöpääoman muutos                   11,8    73,4

Rahoituserien ja

verojen rahavirta                    -15,1   -18,1

Muut oikaisut                       2,1    4,8

Liiketoiminnan nettorahavirta               28,1    88,7Investointien nettorahavirta               -27,1   -104,7Rahoituksen nettorahavirta                -35,0    61,2Rahavarojen muutos                    -34,1    45,2Rahavarat tilikauden

alussa                          187,8   133,7

Valuuttakurssien muutosten vaikutus            0,1    8,9

Rahavarojen muutos                    -34,1    45,2Rahavarat tilikauden lopussa               153,8   187,8
-------------------------------------------------------------------------
*) Sisältää Terveydenhuollon kaupan nettorahavirran

31.5.2010 saakka ja Hammashoidon kaupan

nettorahavirran 28.10.2010 saakka.


Aineellisten hyödykkeiden muutokset       1.1.-   1.1.-

milj. EUR                  31.12.2011 31.12.2010
-----------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa           68,0    53,3

Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta     -    9,7

Lisäykset                     16,2    14,3

Vähennykset                    -0,6    -5,2

Poistot                      -9,6    -7,6

Siirretty myytävänä olevaksi luokiteltuihin

pitkäaikaisiin omaisuuseriin           -0,0     -

Kurssierot                     0,1    3,4
-----------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa           74,0    68,0
-----------------------------------------------------------------

                    1.1.-   1.1.-

Tunnusluvut           31.12.2011 31.12.2010
------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %          24,4    30,8

Oma pääoma/osake, EUR         1,98    2,33

Sijoitetun pääoman tuotto

jatkuvista toiminnoista, %       -4,0    2,1

Sijoitetun pääoman tuotto

sis. lopetetut toiminnot, %      -4,0    23,3

Oman pääoman tuotto

jatkuvista toiminnoista, %       -7,4    1,2

Oman pääoman tuotto

sis. lopetetut toiminnot, %      -7,4    33,7

Korolliset nettovelat, milj. EUR    19,2    -9,5

Nettovelkaantumisaste, %        6,4    -2,7

Osakekohtainen tulos

jatkuvista toiminnoista, EUR     -0,16    0,02

Osakekohtainen tulos

sis. lopetetut toiminnot, EUR     -0,16    0,68

Osakkeita keskimäärin, tkpl     151 161  151 164


Johdannaissopimukset, vakuudet ja
vastuusitoumukset31.12.2011

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset               -     -0,0     112,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,2      -      30,531.12.2010

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset              1,2      -     111,5

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,1      -      58,0


Annetut vakuudet omista sitoumuksista

milj. EUR                31.12.2011 31.12.2010
-------------------------------------------------------------
Annetut takaukset              138,6   125,4

Annetut kiinteistökiinnitykset         2,0    2,0

Annetut yrityskiinnitykset           2,4    2,3

Muut takaukset ja vastuut           0,7    0,5
-------------------------------------------------------------
Yhteensä                   143,7   130,3
-------------------------------------------------------------


Leasing-vastuut                0,6    0,9

Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset    61,9    66,5


HENKILÖMÄÄRÄT

                 1.1.-   1.1.-

Henkilömäärä keskimäärin  31.12.2011 31.12.2010
-------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot        4 968   4 512

Konserni             4 968   4 675Henkilömäärä kauden lopussa 31.12.2011 31.12.2010
-------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot        4 854   4 954

Konserni             4 854   4 954


SEGMENTTI-INFORMAATIO                   1.1.-   1.1.-

Liikevaihto, milj. EUR     31.12.2011 31.12.2010
-----------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      414,8   448,3

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa     1 042,0   908,7

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      689,4   572,4

Segmenttien välinen liikevaihto    -0,2    -0,0
-----------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä    2 146,0  1 929,4


                  1.1.-   1.1.-

Liiketulos, milj. EUR    31.12.2011 31.12.2010
--------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa     20,6    21,4

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa     10,6    12,5

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa     -46,0   -18,1

Konsernihallinto ja muut      -5,5    -6,0
--------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä    -20,2    9,8


                                 1.1.-   1.1.-

Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset  milj. EUR     31.12.2011 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa                      -     -

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa *                     -    -2,8

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa **                  -33,4   -10,0

Konsernihallinto ja muut                      -     -
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset yhteensä        -33,4   -12,7*) Lääkeyhtiön konkurssiin liittyvän saamisen alaskirjaus
-1,7 milj. EUR ja tukkukaupan uudelleenjärjestelyyn
liittyvä varaus -1,1 milj. EUR

**) Stary Lekar -brändin arvonalennus -33,4 milj. EUR sekä
apteekkiketjun konkurssiin liittyvän myyntisaamisen
alaskirjaus -2,1 milj. EUR ja ostoihin liittyvän
alennuksen kirjaus varaston arvoon -7,9 milj. EUR


Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä    1.1.-   1.1.-

ja arvonalennuksia, milj. EUR      31.12.2011 31.12.2010
-------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa           20,6    21,4

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa           10,6    15,3

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa          -12,6    -8,2

Konsernihallinto ja muut           -5,5    -6,0
-------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia    13,2    22,5

Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset   -33,4   -12,7
-------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä         -20,2    9,8


Liikevaihto
vuosineljänneksittäin,     10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR            2011 2011 2011 2011  2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa    105,7 101,8 104,8 102,5 111,5 111,1 113,1 112,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa    258,6 249,6 268,6 265,3 246,8 239,5 241,4 181,0

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa    194,5 170,3 162,2 162,4 169,6 147,8 132,8 122,1

Segmenttien välinen
liikevaihto           -0,0 -0,0 -0,1 -0,1  -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä   558,8 521,6 535,5 530,1 527,8 498,5 487,3 415,7


Liiketulos vuosineljänneksittäin, 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR              2011 2011 2011 2011  2010 2010 2010 2010
-------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      4,4 5,9  4,7 5,6  5,3  6,2 5,2 4,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      2,6 3,8  1,9 2,3  3,3  4,9 5,6 -1,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      0,2 -5,5 -39,1 -1,6  0,1 -15,7 -2,0 -0,4

Konsernihallinto ja muut      -1,4 -0,9 -1,9 -1,2  -1,4 -1,2 -1,9 -1,6
-------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä     5,8 3,4 -34,4 5,0  7,3 -5,8 6,9 1,3


Kertaluonteiset erät ja
arvonalennukset          10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

vuosineljänneksittäin, milj. EUR   2010 2010 2011 2011  2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        -  -   -  -   -   -  -  -

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa *       -  -   -  -  -1,1 -1,7  -  -

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa **      -  - -33,4  -   - -10,0  -  -

Konsernihallinto ja muut        -  -   -  -   -   -  -  -
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät ja
arvonalennukset yhteensä        -  - -33,4  -  -1,1 -11,7  -  -*) Lääkeyhtiön konkurssiin
liittyvän

saamisen alaskirjaus -1,7 milj.
EUR

(Q3/2010) ja tukkukaupan

uudelleenjärjestelyyn liittyvä
varaus

 -1,1 milj. EUR (Q4/2010)

**) Stary Lekar -brändin

arvonalennus -33,4 milj. EUR

(Q2/2011) sekä apteekkiketjun

konkurssiin liittyvän
myyntisaamisen

alaskirjaus -2,1 milj. EUR
(Q3/2010)

ja ostoihin liittyvän alennuksen

kirjaus varaston arvoon

-7,9 milj. EUR (Q3/2010)


Liiketulos vuosineljänneksittäin

ilman kertaluonteisia eriä

ja arvonalennuksia,        10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR              2011 2011 2011 2011  2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       4,4 5,9  4,7 5,6  5,3  6,2 5,2 4,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       2,6 3,8  1,9 2,3  4,5  6,6 5,6 -1,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       0,2 -5,5 -5,7 -1,6  0,1 -5,7 -2,0 -0,4

Konsernihallinto ja muut       -1,4 -0,9 -1,9 -1,2  -1,4 -1,2 -1,9 -1,6
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä ja
arvonalennuksia            5,8 3,4 -1,0 5,0  8,4  5,9 6,9 1,3

Kertaluonteiset erät ja
arvonalennukset             -  - -33,4  -  -1,1 -11,7  -  -
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä      5,8 3,4 -34,4 5,0  7,3 -5,8 6,9 1,3


                         1.1.-   1.1.-

Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 31.12.2011 31.12.2010
----------------------------------------------------------------
Suomi                      379,4   417,6

Ruotsi                    1 013,0   882,6

Venäjä                     689,4   572,4

Baltian maat                   32,6    30,5

Muut maat                    31,5    26,4
----------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä          2 146,0  1 929,4


Liikevaihto markkina-
alueittain           10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

vuosineljänneksittäin, milj.
EUR               2011 2011 2011 2011  2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomi              96,1 93,6 96,5 93,1 103,5 102,6 106,5 105,0

Ruotsi             250,7 241,8 262,1 258,4 239,6 233,5 235,3 174,2

Venäjä             194,5 170,3 162,2 162,4 169,6 147,8 132,8 122,1

Baltian maat           8,3  8,0  7,7  8,7  7,8  7,0  7,3  8,3

Muut maat             9,1  8,0  6,9  7,5  7,4  7,4  5,4  6,2
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä   558,8 521,6 535,5 530,1 527,8 498,5 487,3 415,7
Espoossa 8.2.2012

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1583905]