Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014

23.10.2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.10.2014 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014


Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa 2014

 * Liikevaihto laski 13,6 % ja oli 565,6 (654,4) miljoonaa euroa
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 33,9 % ja oli 11,3 (17,1)
  miljoonaa euroa
 * Käyttökate oli 11,2 (15,1) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,6 (10,6) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto oli 4,6 (8,6) miljoona euroa
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -10,5 (-19,5) miljoonaa euroa
 * Tilikauden tulos oli -1,6 (2,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  -0,02 (0,01) euroa

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2014

 * Liikevaihto laski 8,7 % ja oli 1752,5 (1918,8) miljoonaa euroa
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 2,8 % ja oli 32,8 (33,8)
  miljoonaa euroa
 * Käyttökate oli 31,5 (27,8) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,9 (16,6) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto oli -59,5 (10,6) miljoona euroa
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli  -19,2 (-21,0) miljoonaa euroa
 * Tilikauden tulos oli -81,1 (0,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
   -0,55 (0,00) euroa

 Avainluvut          2014 2013 Muutos  2014  2013 Muutos  2013

 Milj. eur           7-9  7-9   %   1-9   1-9   %  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto         565,6 654,4 -13,6 1 752,5 1 918,8  -8,7 2 598,5

   Vähittäiskauppa      207,3 221,4  -6,4  639,1  583,7  9,5  809,9

   Tukkukauppa        444,5 499,7 -11,0 1 378,3 1 500,7  -8,2 2 025,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate ilman
 kertaluonteisia eriä     11,3 17,1 -33,9  32,8  33,8  -2,8  53,2

 Käyttökate          11,2 15,1 -25,6  31,5  27,8  13,4  46,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä      4,6 10,6 -56,5  12,9  16,6 -22,4  29,0

   Vähittäiskauppa       9,5  7,2  32,4  24,1  14,6  65,0  21,1

   Tukkukauppa         -3,2  4,4       -6,5   7,6       14,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto          4,6  8,6 -47,2  -59,5  10,6       21,0

   Vähittäiskauppa       9,5  5,8  63,7  23,1   9,2 150,8  13,7

   Tukkukauppa         -3,2  3,8      -77,8   7,0       13,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä      0,8  1,6       0,7   0,9       1,1

   Vähittäiskauppa       4,6  3,2       3,8   2,5       2,6

   Tukkukauppa         -0,7  0,9       -0,5   0,5       0,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %         0,8  1,3       -3,4   0,6       0,8

   Vähittäiskauppa       4,6  2,6       3,6   1,6       1,7

   Tukkukauppa         -0,7  0,8       -5,6   0,5       0,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos       -1,6  2,3      -81,1   0,2       5,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos, EUR  -0,02 0,01      -0,55  0,00      0,04

 Liiketoiminnan
 nettorahavirta                     -19,2  -21,0       29,8

 Oman pääoman tuotto, %                 -41,5   0,1       2,0

 Nettovelkaantumisaste kauden
 lopussa, %                        86,9  80,9       65,3
-------------------------------------------------------------------------------


Näkymä vuodelle 2014

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän
alle vuoden 2013 tason.

Oriola-KD päivitti osavuosikatsauksessa 24.7.2014 antamaansa ohjausta
pörssitiedotteella 10.10.2014.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Kannattavuus vahvistui Ruotsin molemmissa toimintasegmenteissä. Ruotsin
vähittäiskaupan liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli vuoden
kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 (3,8) %. Ruotsin tukkukaupan kannattavuutta
on vahvistanut kasvanut liiketoiminnan volyymi sekä vuoden 2013 kolmannella
vuosineljänneksellä aloittamamme tehostamisohjelmat. Tulemme edelleen jatkamaan
Ruotsin liiketoimintojen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Suomessa vahvistimme terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun verkkokauppamme
tuotevalikoimaa Orion Oyj:n kanssa solmitulla yhteistyösopimuksella. Orion Oyj:n
vapaan kaupan tuotteet siirtyivät Oriolashop.fi tuotevalikoimaan syyskuun alusta
lähtien.

Venäjän vähittäiskauppa eteni suunnitellusti haastavasta markkinatilanteesta
huolimatta. Venäjän tukkukaupan tammi-syyskuun heikko kehitys rasitti
merkittävästi Oriola-KD:n liikevaihtoa ja liikevoittoa. Venäjän tukkukaupan
liikevoitto oli huono ja toimintasegmentin kannattavuus jäi selvästi
asettamistamme tavoitteista huolimatta vähäisesti vahvistuneesta syyskuun
myynnistä. Venäjän tukkukaupan kannattavuutta heikensi edelleen jatkunut kireä
kilpailutilanne sekä tavoiteltu liiketoimintamallin muutos.Täydentääksemme
Venäjän tukkuliiketoiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä, olemme
nimittäneet taloudellisen neuvonantajan selvittämään edellytyksiä myydä Venäjän
liiketoiminnat. Jatkamme edelleen Venäjän liiketoimintojen kehittämistä olemassa
olevien suunnitelmien mukaisesti."Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään tammi-syyskuun tulokseen.
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen
vertailu on tehty vuoden 2013 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole
mainittu. Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.
Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

                           2014  2013  2013

 Tunnusluvut                     1-9   1-9  1- 12
------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo, Milj. eur               285,4  389,4  379,0

 Oma pääoma, Milj. eur               211,3  278,5  278,1

 Korolliset velat, Milj. eur            252,6  321,1  318,8

 Korolliset nettovelat, Milj. eur         183,7  225,4  181,5

 Tase yhteensä, Milj. eur            1 267,5 1 467,2 1 500,1 Omavaraisuusaste, %                17,2  19,5  19,2

 Oman pääoman tuotto, %              -41,5   0,1   2,0

 Sijoitetun pääoman tuotto, %           -14,7   2,8   4,2

 Nettovelkaantumisaste, %              86,9  80,9  65,3

 Korolliset nettovelat/12 kk rullaava käyttökate   3,6   5,2   3,9 Oma pääoma/osake, EUR               1,40  1,84  1,84

 Osakekohtainen tulos, EUR             -0,55  0,00  0,04

 Osakkeita keskimäärin, tkpl           151 134 151 161 151 157 Henkilömäärä keskimäärin             4 977  5 087  5 135

 Henkilömäärä kauden lopussa            4 738  5 327  5 256

 Bruttoinvestoinnit, Milj. eur           29,6  184,6  193,7Muutokset konsernirakenteessa tammi-syyskuussa 2014

Konsernirakenteessa ei ole tarkasteluajankohtana tapahtunut muutoksia.

Konsernin liikevaihto ja tulos heinä-syyskuu 2014

Oriola-KD:n kolmannnen vuosineljänneksen liikevaihto oli 565,6 (654,4) miljoonaa
euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,6 (10,6) miljoonaa euroa ja
liikevoitto 4,6 (8,6) miljoonaa euroa.  Vähittäiskaupan liikevaihto oli 207,3
(221,4) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
oli 9,5 (7,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 9,5 (5,8) miljoonaa euroa.
Tukkukaupan liikevaihto oli 444,5 (499,7) miljoonaa euroa. Tukkukaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -3,2 (4,4) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli -3,2 (3,8) miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 1,6 (4,5) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n
nettorahoituskulut olivat 2,9 (4,1) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli -1,6
(2,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,01) euroa.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD:n liikevaihto laski 8,7 % 1752,5 (1918,8) miljoonaan euroon ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 22,4 % 12,9 (16,6) miljoonaan
euroon. Liikevoitto oli -59,5 (10,6) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoittoa on
vahvistanut Ruotsin toimintasegmenttien jatkunut positiivinen kehitys, ja laski
toisella vuosineljänneksellä kirjattu 71,1 (-) miljoonan euron arvonalentuminen
sekä Venäjän tukkukaupan lääkepäämiessopimuksiin sisältyvien markkinointituki-
ja bonussaamisia koskeva arvion päivitys mikä aiheutti 7,2 miljoonan euron
kulun. Vertailukauden konsernin liikevoittoon sisältyy  2,7 miljoonaa euroa
Ruotsin yrityskauppahankkeeseen liittyvä kuluerä.

Vähittäiskaupan liikevaihto oli 639,1 (583,7) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 24,1 (14,6) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 23,1 (9,2) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevaihto oli 1378,3
(1500,7) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
-6,5 (7,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -77,8 (7,0) miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli -68,8 (1,5) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
-81,1 (0,2) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 9,3 (9,1)
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,55 (0,00) euroa.

Oman pääoman tuotto oli -41,5 (0,1) % tammi-syyskuussa 2014.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.

Oriola-KD:n johto seuraa segmenttikohtaisia tietoja konsernin
hallinnointipalkkiolla vähennettynä. Vertailuvuoden 2013 segmenttikohtaiset
tiedot on päivitetty vastaamaan nykyistä esitystapaa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut            2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2013

 Milj. eur             7-9 7-9  %  1-9  1-9   % 1- 12
---------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           108,5 96,0 13,1 316,3 316,0  0,1 425,3

   Suomen tukkukauppa       87,0 75,8 14,8 252,9 253,9  -0,4 342,1

   Baltian tukkukauppa       11,5 9,9 15,3  33,7 30,2  11,5 41,0

   Consumer Health         10,1 10,3 -2,3  30,1 32,2  -6,5 42,7
---------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            5,5 5,3 5,0  14,7 14,6  0,7 18,8
---------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %           5,1 5,5     4,7  4,6      4,4
---------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa            504  508      501
---------------------------------------------------------------------------


Heinä-syyskuu 2014

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2014
liikevaihto oli 108,5 (96,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 5,5 (5,3)
miljoonaa euroa. Suomen tukkukaupan liikevaihto oli 87,0 (75,8) miljoonaa euroa
ja laskutus 253,5 (244,7) miljoonaa euroa, Baltian tukkukaupan liikevaihto oli
11,5 (9,9) miljoonaa euroa ja Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli
10,1 (10,3) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2014

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 4,0 (2,1) % tammi-syyskuussa 2014 (lähde: IMS
Health). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 45,6
(46,6) % tammi-syyskuussa 2014 (lähde: ATY).

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa nousi
0,1 % ja oli 316,3 (316,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto nousi 0,7 % ja oli
14,7 (14,6) miljoonaa euroa.

Suomen tukkukaupan liikevaihto oli 252,9 (253,9) miljoonaa euroa ja laskutus
741,6 (764,7) miljoonaa euroa, Baltian tukkukaupan liikevaihto kasvoi
laajentuneen palveluportfolion tukemana ja oli 33,7 (30,2) miljoonaa euroa ja
Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 30,1 (32,2) miljoonaa euroa.

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan käyttökate oli 17,7 (17,1) miljoonaa
euroa.

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan kannattavuus tammi-syyskuussa pysyi
vertailukauden tasolla. Suomessa terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun
verkkokaupan tuotevalikoima vahvistui Orion Oyj:n kanssa solmitulla
yhteistyösopimuksella. Orion Oyj:n vapaan kaupan tuotteet siirtyivät
Oriolashop.fi tuotevalikoimaan syyskuun alusta lähtien. Oriola-KD aloitti
lääkkeiden uudelleenpakkauspalveluiden tuottamisen Baltiassa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut            2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos  2013

 Milj. eur             7-9  7-9   %  1-9  1-9   %  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           281,3 315,7 -10,9 878,3 893,9  -1,7 1 194,4

   Vähittäiskauppa        181,1 189,7  -4,6 556,3 476,8  16,7  669,6

   Tukkukauppa          181,0 187,1  -3,3 570,0 569,4  0,1  743,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä       12,4  8,2  52,0 33,7 16,2 108,2  24,1

   Vähittäiskauppa         9,9  7,1  39,3 26,0 14,5  80,1  20,3

   Tukkukauppa           2,5  1,0 142,3  7,9  2,0 299,5   4,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            12,3  6,2  99,7 32,7 10,2 220,9  16,4

   Vähittäiskauppa         9,9  5,7  72,3 25,0  9,0 177,2  12,9

   Tukkukauppa           2,5  0,4 459,4  7,9  1,4 465,0   3,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä        4,4  2,6      3,8  1,8       2,0

   Vähittäiskauppa         5,5  3,8      4,7  3,0       3,0

   Tukkukauppa           1,4  0,5      1,4  0,3       0,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %           4,4  2,0      3,7  1,1       1,4

   Vähittäiskauppa         5,4  3,0      4,5  1,9       1,9

   Tukkukauppa           1,4  0,2      1,4  0,2       0,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa             1 790 1 861      1 836

   Vähittäiskauppa                    1 512 1 589      1 562

   Tukkukauppa                       278  272       275
-------------------------------------------------------------------------------

Heinä-syyskuu 2014

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2014 liikevaihto
oli 281,3 (315,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
12,4 (8,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 12,3 (6,2) miljoonaa euroa.
Vähittäiskaupan liikevaihto oli 181,1 (189,7) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli  9,9 (7,1) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 9,9 (5,7) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevaihto oli 181,0
(187,1) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
2,5 (1,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,5 (0,4) miljoonaa euroa,
tukkukaupan laskutus oli 368,0 (361,0) miljoonaa euroa. Medstop-apteekkiketju on
konsolidoitu Oriola-KD:n vertailulukuihin 1.6.2013 alkaen.

Tammi-syyskuu 2014

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa tammi-syyskuussa 2,8 (laski 2,1) % (lähde: IMS
Health) ja reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden
vähittäiskauppamarkkina kasvoi 4,5 (6,1) % (lähde: Nielsen) Ruotsissa on yhtiön
arvion mukaan tammi-syyskuussa perustettu 25 uutta apteekkia, katsauskauden
lopussa Ruotsissa oli yhteensä 1331 apteekkia.

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla
laski 1,7 % ja oli 878,3 (893,9) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihdon kasvu oli 3,5 %. Tammi-syyskuun
vähittäiskaupan liikevaihto vahvistui jatkuvan toiminnan kehittämisen ja
kesäkuussa 2013 toteutuneen Medstop-yrityskaupan myötä. Vähittäiskaupan
liikevaihto oli 556,3 (476,8) miljoonaa euroa ja tukkukaupan liikevaihto 570,0
(569,4) miljoonaa euroa. Tukkukaupan laskutus oli 1121,6 (1136,1) miljoonaa
euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 37,7 (23,1)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli 36,6 (17,6) miljoonaa euroa ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. Ruotsin vähittäiskaupan käyttökateprosentti ilman
kertaluonteisia eriä ja konsernin hallintopalkkiota oli 6,9 (4,9) %.

Ruotsin tukkukaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 9,8 (3,9)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli 9,8 (3,3) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi
108,2 % ja oli 33,7 (16,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto kasvoi 220,9 % ja oli
32,7 (10,2) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 26,0 (14,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 25,0 (9,0) miljoonaa
euroa. Tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,9 (2,0)
miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 7,9 (1,4) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan kannattavuus kehittyi positiivisesti tammi-syyskuussa.
Apteekki- ja tuoteportfolion kehittämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti.
Vuoden 2014 aikana Oriola-KD on perustanut 7 uutta Kronans Apotek -brändillä
toimivaa apteekkia. Oriola-KD:lla oli syyskuun 2014 lopussa 303 (295) apteekkia
Ruotsissa. Oriola-KD:n markkinaosuus vähittäiskaupassa oli yhtiön arvion
mukaisesti 21 (21) % kolmannen vuosineljänneksen lopussa.

Ruotsin tukkukaupan liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä tuki kasvanut
liiketoiminnan volyymi ja kannattavuuden parantamiseksi toteutetut
tehostamistoimenpiteet. Rinnakkaistuotujen lääkkeiden suhteellinen osuus Ruotsin
lääkemarkkinasta on laskenut tammi-syyskuussa ja on yhtiön arvion mukaan
katsauskauden lopussa noin 14,5 %. Oriola-KD:n markkinaosuus tukkukaupassa oli
yhtiön arvion mukaan noin 38 (41) %.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut             2014 2013 Muutos  2014 2013 Muutos 2013

 Milj. Eur              7-9  7-9   %  1-9  1-9   % 1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto            175,8 242,7 -27,6 557,9 709,0 -21,3 978,8

   Vähittäiskauppa         26,2 31,7 -17,4  82,8 106,9 -22,5 140,3

   Tukkukauppa           155,0 216,5 -28,4 492,0 615,3 -20,0 857,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia
 eriä               -11,7 -1,9     -31,0 -8,8     -8,0

   Vähittäiskauppa         -0,4  0,0      -1,9  0,2      0,8

   Tukkukauppa           -11,3 -1,9     -29,1 -9,0     -8,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            -11,7 -1,9     -102,5 -8,8     -8,3

   Vähittäiskauppa         -0,4  0,0      -2,0  0,2      0,8

   Tukkukauppa           -11,3 -1,9     -100,5 -9,0     -9,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä        -6,7 -0,8      -5,6 -1,2      -0,8

   Vähittäiskauppa         -1,6  0,2      -2,3  0,2      0,6

   Tukkukauppa           -7,3 -0,9      -5,9 -1,5      -1,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %           -6,7 -0,8      -18,4 -1,2      -0,8

   Vähittäiskauppa         -1,6  0,2      -2,4  0,2      0,6

   Tukkukauppa           -7,3 -0,9      -20,4 -1,5      -1,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa              2 405 2 928     2 881

   Vähittäiskauppa                      1 060 1 254     1 210

   Tukkukauppa                        1 345 1 674     1 671
-------------------------------------------------------------------------------


Heinä-syyskuu 2014

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2014 liikevaihto
oli 175,8 (242,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
-11,7 (-1,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -11,7 (-1,9) miljoonaa euroa.
Vähittäiskaupan liikevaihto oli 26,2 (31,7) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 (0,0) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli -0,4 (0,0) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevaihto oli 155,0
(216,5) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
-11,3 (-1,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -11,3 (-1,9) miljoonaa euroa.
Venäjän vähittäiskauppa eteni suunnitellusti haastavasta markkinatilanteesta
huolimatta. Venäjän tukkukaupan heikko kehitys rasitti merkittävästi Oriola-KD:n
kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja liikevoittoa huolimatta vähäisesti
vahvistuneesta syyskuun myynnistä. Venäjän tukkukaupan kannattavuutta heikensi
edelleen jatkunut kireä kilpailutilanne sekä tavoiteltu liiketoimintamallin
muutos.

Tammi-syyskuu 2014

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa laski 21,3 % ja
oli 557,9 (709,0) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
liikevaihdon lasku oli 9,3 %. Venäjän vähittäiskaupan liikevaihto laski 22,5 %
ja oli 82,8 (106,9) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna liikevaihto laski 10,8 %. Venäjän tukkukaupan liikevaihto laski 20,0
% ja oli 492,0 (615,3) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna liikevaihto laski 7,9 %.

Venäjän vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -0,7 (1,8)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli -0,7 (1,8) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa.
Venäjän tukkukaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -27,0 (-6,6)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli -27,3 (-6,6) miljoonaa euroa.

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski
-31,0 (-8,8) miljoonaan euroon ja liikevoitto oli -102,5 (-8,8) miljoona euroa.
Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1,9 (0,2) miljoonaa
euroa ja liikevoitto oli -2,0 (0,2) miljoonaa euroa. Venäjän tukkukaupan
kannattavuus oli heikko. Tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
-29,1 (-9,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -100,5 (-9,0) miljoonaa euroa.

Oriola-KD kirjasi Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toisen vuosineljänneksen
tulokseen 77,2 (-) miljoonan euron arvonalentumisen. Arvonalennuskirjaus
raportoidaan kertaluonteisena ei-kassavirtavaikutteisena eränä. Toisella
vuosineljänneksellä suoritettu arvion päivitys lääkepäämiessopimuksiin
sisältyvien markkinointituki- ja bonussaamisten osalta aiheutti 7,2 miljoonan
euron kulun.

Venäjän liiketoimintoihin kohdistuneiden tehostamistoimenpiteiden johdosta
henkilöstön määrä on syyskuun 2014 loppuun mennessä vähentynyt 523 työntekijällä
suhteessa syyskuun 2013 loppuun. Oriola-KD on jatkanut Venäjän liiketoimintojen
kehittämistä olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti.

Oriola-KD:lla oli syyskuun 2014 lopussa 229 (233) apteekkia Moskovan alueella.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä
liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot
tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot.

 Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät  2014 2013 2014 2013 2013

  Milj. eur                    7-9 7-9  1-9 1-9 1- 12
----------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut            -0,1 -2,0 -1,0 -2,8 -4,6

   Sopimukseen perustuvan jaksotuksen alaskirjaus  -  -   - -3,2 -3,1

 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Arvonalennus                   -  - -71,1  -   -

   Uudelleenjärjestelykulut             -  - -0,3  - -0,3
----------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                     -0,1 -2,0 -72,5 -6,0 -8,0
----------------------------------------------------------------------------

Kertaluonteiset erät vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla liittyvät Ruotsin
vähittäiskaupassa, sekä Venäjän vähittäis- ja tukkukaupassa kirjattuihin
uudelleenjärjestelykuluihin ja Venäjän tukkukaupassa kirjattuun
arvonalentumiseen.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.9.2014 oli 1267,5 (1467,2) miljoonaa euroa.
Rahavarat olivat 68,9 (95,7) miljoonaa euroa, oma pääoma oli 211,3 (278,5)
miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 17,2 (19,5) % ja nettovelkaantumisaste oli
86,9 (80,9) %.

Oriola-KD:n 285,4 (389,4) miljoonan euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvon
arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Liikearvosta
on syyskuun 2014 lopussa kohdistettu 231,3 (243,4) miljoonaa euroa Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupalle, 26,1 (27,5) miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupalle ja 28,0 (39,1) miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden
vähittäiskaupalle.

Syyskuun 2014 lopussa korolliset velat olivat 252,6 (321,1) miljoonaa euroa,
joista syndikoituja pankkilainoja oli 167,6 (155,9) miljoonaa euroa, emittoituja
yritystodistuksia 29,9 (114,0) miljoonaa euroa, apteekkien hankintaennakoita
35,2 (35,9) miljoonaa euroa, ehdollinen vastike liittyen Medstop-yrityskauppaan
14,9 (14,7) miljoonaa euroa ja rahoitusleasingvelkoja 5,0 (0,6) miljoonaa euroa.
Korollisista veloista pitkäaikaisia oli 163,9 (171,0) miljoonaa euroa ja
lyhytaikaisia oli 88,7 (150,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat
183,7 (225,4) miljoona euroa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa on
jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia. Syyskuun 2014 lopussa myyntisaamisia
oli myyty yhteensä 80,7 (80,4) miljoonalla eurolla.

Sitovat 100,0 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti ja 41,9 miljoonan
euron lyhytaikaiset tililimiitit olivat käyttämättä syyskuun 2014 lopussa.
 Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä allekirjoitetun noin 280 miljoonan
euron rahoitussopimuksen sisältämät kovenanttiehdot perustuvat konsernin
nettovelan suhteeseen rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen. Syyskuun 2014 lopussa konsernin nettovelan suhde 12
kuukauden rullaavaan käyttökatteeseen oli 3,64 ja rahoitussopimuksen ehtojen
mukaisesti oikaistu konsernin nettovelan suhde 12 kuukauden rullaavaan
käyttökatteeseen oli 3,35 rahoitussopimuksen kovenanttirajan ollessa 3,50.
Konsernin nettovelkaantumisaste oli 86,9 % ja rahoitussopimuksen ehtojen
mukaisesti oikaistu nettovelkaantumisaste oli 79,9 % rahoitussopimuksen
kovenanttirajan ollessa 100 %.

 Rahoitussopimuksen mukaiset      30.9.2014 31.12.2014 31.3.2015 30.6.2015
 kovenanttiehdot
-------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelan suhde rullaavaan 12
 kuukauden käyttökatteeseen        3,5    3,5    3,0    3,0

 Nettovelkaantumisaste          100%    100%   100%   100%


Oriola-KD laski liikkeeseen 20.2.2014 oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan (hybridilaina), joka oli määrältään 40 miljoonaa euroa.
Lainan kiinteä korko on 7,0 % 20.2.2017 saakka, minkä jälkeen korko on vaihtuva.
Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa se
takaisin kolmen vuoden kuluttua. Hybridilainan korot maksetaan, jos yhtiökokous
päättää maksaa osinkoa. Jos osinkoa ei jaeta, päättää yhtiö mahdollisesta koron
maksusta erikseen. Maksamattomat korot kumuloituvat ja ne huomioidaan
osakekohtaista tulosta laskettaessa.

Tammi-syyskuun tuloverot olivat -12,3 (-1,4) miljoonaa euroa, johon sisältyy
Venäjän tukkuliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön toisella
vuosineljänneksellä kirjaama 6,1 (-) miljoonan euron laskennallisen veron
arvonalennus. Yhtiö ei ole kirjannut katsauskauden aikana syntyneestä tappiosta
laskennallista verosaamista.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa oli -19,2 (-21,0) miljoonaa
euroa, josta käyttöpääoman muutokset olivat -38,0 (-35,2) miljoonaa euroa.
Investointien nettorahavirta oli -24,7 (-88,8) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi-syyskuussa 2014 bruttoinvestoinnit olivat 29,6 (184,6) miljoonaa euroa
koostuen apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja logistiikan
tehostamiseen liittyvistä investoinneista. Moskovan päälogistiikkakeskushanke
etenee suunnitelman mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 25-28
miljoonaa euroa, josta investointien osuus on 15,7 miljoonaa euroa.
Projektisuunnitelman mukaan toiminta siirretään vaiheittain uusiin tiloihin
alkaen joulukuusta 2014 ja täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2015
ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Oriola-KD kirjaa vuonna 2014
nopeutettuja poistoja 0,5 miljoonaa euroa Moskovan logistiikkakeskusta koskevan
investointisuunnitelman johdosta.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä syyskuun 2014 lopussa oli 4738 (5327), josta 11
(10) % työskenteli Suomessa ja Baltiassa, 38 (35) % Ruotsissa ja 51 (55) %
Venäjällä. Henkilömäärät sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön
määrän.

Hallinto

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

 * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
 * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
 * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
 * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppa
 * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
 * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
 * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa

Oriola-KD Oy noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän
mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2013
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla (osoitteessa www.oriola-
kd.com/hallinnointiperiaatteet).

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 9.500.000 A-osaketta ja 21.000.000 B-osaketta ja sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen
nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus
on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 15.000.000 yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla
voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 24.3.2014 lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi
päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja
maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 valtuutti lisäksi hallituksen päättämään
enintään 15.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-syyskuussa 2014:


                   tammi-syyskuu 2014   tammi-syyskuu 2013

 Osakkeiden vaihto         A-sarja B-sarja    A-sarja B-sarja
---------------------------------------------------------------------------
 Vaihto, milj. kpl          5,5   22,9     1,8   18,1

 Vaihto, milj. euroa         13,1   54,2     4,2   42,7

 Ylin kurssi, euroa         2,85   2,78    2,69   2,73

 Alin kurssi, euroa         2,00   2,10    2,24   2,18

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa 2,41   2,36    2,34   2,36
---------------------------------------------------------------------------


Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.9.2014 oli 359,3 (356,0) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskussa 2014 Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet 18,8 (13,1) % koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 11,7 (3,7) % ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 22,0 (17,4) %.

Syyskuun 2014 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 104.109.118 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
134.982 (96.822) kappaletta yhtiön omaa B-osaketta (sisältäen ulkopuolisen
palveluntuottajan hallinnoimat omistukset), joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,09 (0,06) prosenttia ja äänimäärästä 0,013 (0,009) prosenttia.


Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-30.9.2014 välisenä aikana 0 (0) kappaletta
A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän
piiriin kuuluu seitsemän henkilöä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson
ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.
Ansaintajaksolta 2014 palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2014 palkkion enimmäismäärä vastaa 1.010.000
Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan
osuuden), joista nyt mukana olevien osuus on 720.000 Oriola-KD Oyj:n B-sarjan
osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Oriola-KD Oyj:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman
ehdot. Ohjelmaan osallistuu noin 50 konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkoi
1.10.2013 ja päättyy 30.9.2014. Lisäksi Oriola-KD Oyj:n hallitus hyväksyi
27.8.2014 ehdot avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaan, johon osallistuu noin 49
konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkoi 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2015.
Kummankin osakesäästöohjelman puitteissa enimmäissäästön määrä kuukaudessa on
10 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan
kiinteästä bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n
B-sarjan osakkeita osallistujille markkinahintaan. Noin kahden vuoden kuluttua
ohjelman alkamisen jälkeen yhtiö myöntää osallistujille jokaista kolmea ohjelman
puitteissa hankittua osaketta vastaan kaksi B-sarjan osaketta. Osa myönnetyistä
osakkeista käytetään verojen maksuun. Oriola-KD:lla on sopimus ulkopuolisen
palveluntuottajan kanssa ohjelman hallinnoinnista. Katsauskauden lopussa
ulkopuolisen palveluntuottajan hallinnoimia omia osakkeita oli yhteensä 38.160
kappaletta.


Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Norges Bankin (The Central Bank of Norway) 7.5.2014 tekemien osakekauppojen
jälkeen sen osuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylitti
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen yhden kahdeskymmenesosan (1/20).
7.5.2014 Norges Bankin osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden lukumäärästä oli 5,76 %
ja osuus osakkeiden äänimäärästä oli 1,49 %.

Mariatorp Oy:n 18.9.2014 tekemien osakekauppojen jälkeen sen osuus Oriola-KD
Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylitti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5
§:n mukaisen yhden kahdeskymmenesosan (1/20). 18.9.2014 Mariatorp Oy:n osuus
Oriola-KD Oyj:n osakkeiden lukumäärästä oli 5,01 % ja osuus osakkeiden
äänimäärästä oli 5,002 %.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
  liikevaihtoa ja kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Rinnakkaistuotujen lääkkeiden osuuden muutokset Ruotsin kokonaismarkkinasta
  vaikuttaa Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kannattavuuteen.
 * Venäjän vähittäiskaupassa apteekkien määrän kasvu ja mahdollinen markkinan
  konsolidoituminen lisää kilpailua, joka saattaa johtaa edelleen laskevaan
  katetasoon sekä avainhenkilöiden runsaaseen vaihtuvuuteen.
 * Venäjän tukkukaupan kireästä kilpailutilanteesta johtuen myyntikate saattaa
  edelleen laskea, mikä johtaa jatkuvaan pitkäaikaiseen tarpeeseen tehostaa
  toimintaa ja tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Venäjän markkinoilla
  tyypillinen maksukäyttäytyminen yhdistettynä toiminnan alueelliseen
  laajenemiseen saattaa johtaa luottoriskien kasvuun.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n liikevaihtoon, tulokseen ja
omaan pääomaan.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
arvonalentumisen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän talouskasvun hidastumisella ja ruplan ulkoisen arvon edelleen
heikkenemisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n Venäjän liiketoimintojen
liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2014. Kireän kilpailutilanteen
aiheuttamalla myyntikatteen laskulla, Oriola-KD:n operatiivisen toiminnan ja
päämiessuhteiden heikkenemisellä ja asiakkaisiin liittyvien luottoriskien
kasvulla saattaa olla negatiivista vaikutusta Venäjän tukkukaupan
kannattavuuteen.

Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin Venäjän tukkukaupassa ja Ruotsin
liiketoiminnoissa liittyy operatiivisia riskejä, joilla saattaa olla vaikutusta
Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Oriola-KD:n pitkäaikainen rahoitussopimus sisältää kovenanttiehdot konsernin
nettovelkaantumisen suhteesta rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen. Oriola-KD:n liiketoimintojen kannattavuuden
heikentymisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kyvylle täyttää
rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttiehdot.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2014 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinan odotetaan kasvavan viiden vuoden (2014-2018) ajanjaksolla
Suomessa keskimäärin 2,6 % vuosittain, Ruotsissa muuttuvan keskimäärin 0 %
vuosittain ja Venäjän lääkemarkkinan odotetaan kasvavan keskimäärin noin  8 %
vuosittain paikallisessa valuutassa (Lähde: IMS Health Market Prognosis
2014-2018, Syyskuu 2014).

Näkymä vuodelle 2014

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän
alle vuoden 2013 tason.

Oriola-KD päivitti osavuosikatsauksessa 24.7.2014 antamaansa ohjausta
pörssitiedotteella 10.10.2014.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Oriola-KD on 10.10.2014 julkistetussa pörssitiedotteessa todennut, että Yhtiö on
nimittänyt taloudellisen neuvonantajan selvittämään edellytyksiä myydä Venäjän
liiketoiminnat sekä käynyt asiasta neuvotteluja. Liiketoimintojen myynnistä ei
ole tehty päätöstä, eikä mahdollisen myynnin toteutumisesta ole varmuutta. Yhtiö
jatkaa Venäjän liiketoimintojen kehittämistä olemassa olevien suunnitelmien
mukaisesti sekä muiden strategisten vaihtoehtojen selvittämistä.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2014 6.2.2015 noin klo
08.30.

Oriola-KD:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014, tilintarkastamaton

 Konsernin laaja tuloslaskelma      2014  2013   2014   2013   2013

 (IFRS), Milj. eur            7-9  7-9   1-9   1-9  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto              565,6 654,4 1 752,5 1 918,8 2 598,5

 Liiketoiminnan muut tuotot        2,2  1,1   7,7   3,7   5,7

 Myytyjen suoritteiden kulut      -477,5 -551,7 -1 473,1 -1 632,1 -2 199,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  -41,1 -45,3  -137,3  -138,4  -186,5

 Liiketoiminnan muut kulut       -37,9 -43,3  -118,4  -124,3  -171,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate               11,2  15,1   31,5   27,8   46,7

 Poistot ja arvonalentumiset       -6,7  -6,5  -91,0  -17,1  -25,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto               4,6  8,6  -59,5   10,6   21,0

 Rahoitustuotot              4,3  2,4   12,2   7,6   14,1

 Rahoituskulut              -7,3  -6,5  -21,5  -16,7  -27,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja            1,6  4,5  -68,8   1,5   7,4

 Tuloverot *               -3,2  -2,3  -12,3   -1,4   -1,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos            -1,6  2,3  -81,1   0,2   5,8 Muut laajan tuloksen erät

 Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:

 Muuntoero               -15,1  -3,7  -25,0  -20,0  -29,7

 Rahavirran suojaus           -0,3  0,0   -1,3   1,1   0,8

 Laajan tuloksen eriin liittyvä
 tulovero                 0,9  0,1   1,0   0,2   0,3
-------------------------------------------------------------------------------
                     -16,0  -1,2  -106,3  -18,5  -22,9

 Erät, joita ei siirretä
 tulosvaikutteisiksi:

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot    -   -    -    -   5,9

 Laajan tuloksen eriin liittyvä
 tulovero                  -   -    -    -   -1,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos         -16,0  -1,2  -106,3  -18,5  -18,3 Tilikauden tuloksen jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille          -1,6  2,3  -81,1   0,2   5,8
-------------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille         -16,0  -1,2  -106,3  -18,5  -18,3
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille tilikauden

 tuloksesta laskettu osakekohtainen
 tulos

 Laimentamaton, EUR           -0,02  0,01  -0,55   0,00   0,04

 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR  -0,02  0,01  -0,55   0,00   0,04
*) Veroina on huomioitu tilikauden tulosta vastaava vero.

 Konsernin tase

 (IFRS), Milj. eur VARAT                 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013


---------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   102,1   93,9    93,2

 Liikearvo                 285,4   389,4   379,0

 Muut aineettomat hyödykkeet        67,5   76,3    72,0

 Muut osuudet ja osakkeet          0,0    0,0    0,0

 Eläkesaamiset                9,1    6,2    9,3

 Muut pitkäaikaiset saamiset         0,0    0,2    0,0

 Laskennalliset verosaamiset         2,9   11,5    8,3
---------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä       467,1   577,5   561,8 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus              342,5   361,9   391,4

 Myyntisaamiset              318,6   355,7   337,9

 Muut saamiset               70,5   76,3    71,8

 Rahavarat                 68,9   95,7   137,3
---------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä       800,4   889,7   938,3 VARAT YHTEENSÄ             1 267,5  1 467,2  1 500,1
---------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT
---------------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 Osakepääoma                36,2   36,2    36,2

 Suojausrahasto               -1,2    0,1    -0,2

 Käyttörahasto               19,4   19,4    19,4

 Hybridilaina                39,6     -     -

 Muut rahastot                1,2    1,2    1,2

 Muu oma pääoma              116,0   221,6   221,5
---------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma yhteensä            211,3   278,5   278,1 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat          15,5   18,6    17,7

 Eläkevelvoitteet              7,4   10,1    7,6

 Rahoitusvelat               163,9   171,0   176,2

 Muut pitkäaikaiset velat           -     -    0,3
---------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä       186,8   199,7   201,7 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   780,3   836,2   874,7

 Varaukset                  0,4    2,7    3,0

 Rahoitusvelat               88,7   150,1   142,6
---------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä       869,4   989,0  1 020,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1 267,5  1 467,2  1 500,1
---------------------------------------------------------------------


 Laskelma konsernin oman pääoman
 muutoksista (IFRS)                 Kerty-     Oman   Oma

                              neet    pääoman pääoma

 Emoyhtiön omistajille   Osake- Rahas- Muunto- voitto-   ehtoinen yhteen-

 kuuluva oma pääoma     pääoma  tot  erot  varat     laina   sä

 Milj. eur
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.12.2012          36,2  26,0   3,9  248,9       -  314,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Laatimisperiaatteen
 muutos (IAS 19)         -   -  -0,0  -4,3       -  -4,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu oma pääoma *

 1.1.2013           36,2  26,0   3,8  244,5       -  310,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos       -   -    -   0,2       -   0,2

   Muut laajan tuloksen
 erät:

   Rahavirran suojaus      -  1,1    -    -       -   1,1

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä  tulovero       -  -0,3   0,5    -       -   0,2

   Muuntoero           -  0,0  -20,0    -       -  -20,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä            -  0,8  -19,5   0,2       -  -18,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Osinko ja pääoman
 palautus            -  -6,0    -  -7,6       -  -13,6

   Osakepalkitseminen      -   -    -   0,1       -   0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä         -  -6,0    -  -7,4       -  -13,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.9.2013          36,2  20,7  -15,7  237,3       -  278,5
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2014           36,2  20,4  -25,3  246,8       -  278,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos       -   -    -  -81,1       -  -81,1

   Muut laajan tuloksen
 erät:

   Rahavirran suojaus      -  -1,3    -    -       -  -1,3

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero        -  0,3   0,7    -       -   1,0

   Muuntoero           -  0,0  -25,0    -       -  -25,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä            -  -1,0  -24,2  -81,1       - -106,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Oman pääoman ehtoinen
 laina              -   -    -    -     39,6  39,6

   Osakepalkitseminen      -   -    -  -0,0       -  -0,0

   Omien osakkeiden osto     -   -    -  -0,1       -  -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä         -   -    -  -0,1     39,6  39,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.9.2014          36,2  19,4  -49,5  165,6     39,6  211,3
-------------------------------------------------------------------------------


 *) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin
 1.1.2013 tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.


 Lyhennetty konsernin         2014 2013 2013

 rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur  1-9  1-9 1- 12
------------------------------------------------------
 Liikevoitto             -59,5 10,6 21,0

 Poistot               19,9 17,1 25,7

 Arvonalentuminen           71,1   -   -

 Käyttöpääoman muutos        -38,0 -35,2  3,5

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta          -9,6 -13,1 -13,8

 Muut oikaisut            -3,1 -0,6 -6,7
------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan nettorahavirta    -19,2 -21,0 29,8 Investointien nettorahavirta    -24,7 -88,8 -97,8 Rahoituksen nettorahavirta     -26,3 118,1 118,4 Rahavarojen muutos         -70,2  8,3 50,4 Rahavarat tilikauden

 alussa               137,3 88,1 88,1

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus  1,8 -0,6 -1,2

 Rahavarojen muutos         -70,2  8,3 50,4
------------------------------------------------------
 Rahavarat tilikauden lopussa     68,9 95,7 137,3
------------------------------------------------------Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2014 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2013 lukuun ottamatta
jäljempänä esitettyjä, 1.1.2014 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja.
Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai
liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen
osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2013 kanssa.
Tilikaudet 2013 ja 2014 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä
ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2013 - 2014.


Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin
vuositilinpäätöksessä, lukuun ottamatta osakekohtaista tulosta (EPS), jossa
emoyhtiön omistajille kuuluvaa voittoa on oikaistu hybridilainan maksamattomilla
koroilla.

Konsernin laajan tuloslaskelman esitystapa on muutettu toimintokohtaisesta
kululajikohtaiseksi ja vertailukausien luvut on muutettu vastaamaan uutta
esitystapaa.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2014 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja tai niiden muutoksia:

 * IFRS 10 Konsernitilinpäätös
 * IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
 * IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
 * IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös
 * IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä

Edellä mainittujen muiden uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa
ollut vähäinen.

Oriola-KD laski liikkeeseen 20.2.2014 omassa pääomassa esitettävän
hybridilainan. Hybridilainan korot maksetaan hallituksen päätöksellä.
Maksamattomat korot kumuloituvat, mutta ne esitetään tilinpäätöksessä vasta
hallituksen koronmaksupäätöksen jälkeen. Maksamattomat korot huomioidaan
osakekohtaista tulosta laskettaessa.

Oriola-KD:n johto seuraa segmenttikohtaisia tietoja konsernin
hallinnointipalkkiolla vähennettynä. Vertailuvuoden 2013 segmenttikohtaiset
tiedot on päivitetty vastaamaan nykyistä esitystapaa.

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 Osakekohtainen tulos

                       2014  2013  2014  2013  2013

 Milj. eur                 7-9   7-9   1-9   1-9  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva
 tilikauden tulos             -1,6   2,3  -81,1   0,2   5,8

 Hybridilainan maksamattomat korot
 verojen jälkeen              -0,6    -  -1,4    -    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos         -2,2   2,3  -82,5   0,2   5,8 Osakkeita keskimäärin, tkpl

 Laimentamaton             151 134 151 161 151 134 151 161 151 157

 Laimennusvaikutuksella oikaistu    151 134 151 161 151 134 151 161 151 157 Tulos/osake (EUR)

 Laimentamaton              -0,02  0,01  -0,55  0,00  0,04

 Laimennusvaikutuksella oikaistu     -0,02  0,01  -0,55  0,00  0,04Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Arvonalentumistappio koskien Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenttiä

Oriola-KD -konserni on määrittänyt vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen aikana
Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmentin kerrytettävissä olevaa
rahamäärää perustuen yksikön uuden liiketoimintajohdon päivittämään
toimintasuunnitelmaan. Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti yksikön
tulevaisuuden liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun oletetaan olevan aikaisempia
suunnitelmia alhaisemmalla tasolla. Päivittynyt näkemys Venäjän lääkkeiden
tukkukaupan liiketoiminnan kasvusta vastaa ulkoisten tietolähteiden laskenutta
näkemystä Venäjän markkinoiden tulevasta kehityksestä.

Määrittelyn mukaisesti omaisuuserän kirjanpitoarvo oli sen kerrytettävissä
olevaa rahamäärää korkeampi minkä johdosta kirjattiin 77,2 miljoonan euron
arvonalennus. Arvonalentumistappiosta kohdistuu liikearvoon 70,2 miljoonaa
euroa, aineettomiin hyödykkeisiin 0,9 miljoonaa euroa sekä laskennalliseen
verosaamiseen 6,1 miljoonaa euroa.  Arvonalentumisen jälkeen Venäjän lääkkeiden
tukkukauppaan ei kohdistu liikearvoa. Arvonalentumistappio sisältyy konsernin
laajan tuloslaskelman erään "poistot ja arvonalentumiset" sekä "tuloverot".

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu
käyttöarvoon ja on määritelty diskontattujen rahavirtojen (DCF-malli)
perusteella. Rahavirtaennusteet perustuvat nykyisen liiketoimintarakenteen
mukaisiin, johdon hyväksymiin strategisiin suunnitelmiin, jotka kattavat viiden
vuoden ajanjakson. Vuosien 2020-2024 kassavirrat perustuvat siihen oletukseen,
että liikevaihdon kasvu ja liikevoittoprosentti normalisoituvat asteittain
ikuisuuskasvun tasolle. Käyttöarvo on määritelty vastaavalla tavalla kuin
31.12.2013 tehdyssä liikearvon arvonalentumistestauksessa.

Venäjän tukkukauppaa koskevan käyttöarvolaskelman keskeisimmät parametrit
(31.12.2013) ovat seuraavat:

 * Diskonttauskorko verojen jälkeen 11,8 (10,1) %
 * Liikevoitto 0,2 (0,8) %. Käyttöarvolaskelman liikevoittoprosentti on
  keskimääräinen liikevoittoprosentti kymmenen vuoden jaksolla.
 * Ikuisuuskasvu 2,0 (1,0) %. Ikuisuuskasvuprosenttia käytetään vuodesta 2025
  alkaen.
 * Liikevaihdon kasvu 5,0 (8,4) %. Liikevaihdon kasvuprosentti on
  keskimääräinen vuotuinen kasvu kymmenen vuoden jaksolta.

 Aineellisten hyödykkeiden muutokset     2014 2013 2013

 Milj. eur                   1-9  1-9 1- 12
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa         93,2 81,4 81,4

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta   -  9,0  8,0

 Lisäykset                  23,1 14,4 22,4

 Vähennykset                 -0,3 -0,1 -1,4

 Siirto tase-erien välillä           0,8   -   -

 Poistot                   -12,3 -9,9 -14,8

 Kurssierot                  -2,4 -0,8 -2,4
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa        102,1 93,9 93,2
--------------------------------------------------------------


 Aineettomien hyödykkeiden muutokset     2014 2013 2013

 Milj. eur                   1-9  1-9 1- 12
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa        451,0 329,0 329,0

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta   - 156,9 157,8

 Lisäykset                   6,5  4,2  5,4

 Vähennykset                 -0,2  0,0 -0,0

 Siirto tase-erien välillä          -0,8   -   -

 Poistot ja arvonalentumiset         -78,8 -7,3 -10,8

 Kurssierot                 -24,9 -17,3 -30,4
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa        352,9 465,6 451,0
--------------------------------------------------------------

 Johdannaissopimukset 30.9.2014

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     -1,5      43,7

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset             -     -0,1     131,3
-------------------------------------------------------------------------------
 30.9.2013

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset             0,1      -      46,2

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            2,3      -     122,4
-------------------------------------------------------------------------------

Konsernin suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset liittyvät lähinnä
konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten käyvät arvot on
kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin johdannaissopimuksiin
liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event tapahtumiin ja eivät
mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole antanut tai saanut
vakuuksia johdannaisvastapuolilta.

 Käyvän arvon hierarkia Milj. eur

 30.9.2014                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset           -  0,2   -   0,2

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa       -  1,5   -   1,5

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset           -  0,3   -   0,3

 Ehdollinen vastike                   -   -  14,9   14,9
-------------------------------------------------------------------------------


 Milj. eur

 30.9.2013                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset           -  2,3   -   2,3

 Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa       -  0,1   -   0,1

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset           -   -  14,7   14,7
-------------------------------------------------------------------------------


Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla
markkinoilla
Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana)
tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna)
Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot)


 Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista
 rahoitusveloista Milj. eur
----------------------------------
 Kirjanpitoarvo 31.12.2013  14,6
----------------------------------
 Kirjaukset rahoituskuluihin 0,7

 Kurssierot         -0,5
----------------------------------
 Kirjanpitoarvo 30.9.2014  14,9
----------------------------------


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) on
kirjattu Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu diskontattu
nykyarvo. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu johdon arvioon vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskaupan
käyttökatteen mukaan maksettavasta määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo on
laskettu käyttäen diskontatun kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty
diskonttokorko perustuu konsernin painotettuun
keskimääräiseen pääomakustannukseen.

 Vakuudet ja vastuusitoumukset Annetut vakuudet omista sitoumuksista

 Milj. eur                30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
-----------------------------------------------------------------------
 Annetut takaukset              16,9   19,9    21,3

 Annetut kiinteistökiinnitykset         -     -     -

 Annetut yrityskiinnitykset          2,3    2,4    2,4

 Muut takaukset ja vastuut           1,1    0,8    0,9

 Hybridilainan maksamattomat korot       1,7     -     -
-----------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                   21,9   23,1    24,6
-----------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                0,9    3,0    2,6

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset   87,2   81,8    77,0Merkittävimmät annetut takaukset liittyvät Venäjän ja Ruotsin
tukkukauppayhtiöiden antamiin pankkitakauksiin ostovelkojen vakuudeksi. Oriola-
KD Oyj on antanut lisäksi 23,8 (24,3) miljoonaa euroa emoyhtiötakauksia
tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi sekä 148,3 (157,0) miljoonaa euroa
Oriola-KD Holding Sverige AB:n ulkoisen lainan vakuudeksi.

Varaukset

Oriola-KD:lla oli 30.9.2014 yhteensä 0,4 (2,7) miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelyvarauksia liittyen Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan Medstop-yrityskaupan integraation sekä liiketoiminnan
kehittämisohjelmaan, sekä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
liiketoiminnan kehittämisohjelmaan.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

 Segmentti-informaatio                   2014  2013  2013

 Liikevaihto, Milj. eur       1-9   1-9  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     316,3  316,0  425,3

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     878,3  893,9 1 194,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     557,9  709,0  978,8

 Segmenttien välinen liikevaihto  -0,0  -0,0  -0,0
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä        1 752,5 1 918,8 2 598,5                   2014  2013  2013

 Liikevoitto, Milj. eur       1-9   1-9  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     14,7  14,6  18,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     32,7  10,2  16,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    -102,5  -8,8  -8,3

 Konsernihallinto ja muut      -4,5  -5,4  -5,9
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         -59,5  10,6  21,0 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä,       2014  2013  2013

 Milj. eur              1-9   1-9  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     14,7  14,6  18,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     33,7  16,2  24,1

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     -31,0  -8,8  -8,0

 Konsernihallinto ja muut      -4,5  -5,4  -5,9
--------------------------------------------------------
 Liikevoitto yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä        12,9  16,6  29,0
--------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät       -72,5  -6,0  -8,0
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         -59,5  10,6  21,0


 Liikevaihto vuosineljänneksittäin, 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013

 Milj. eur              7-9  4-6  1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
-----------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     108,5 107,0 100,8 109,4 96,0 112,5 107,5

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     281,3 298,5 298,5 300,5 315,7 304,5 273,7

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     175,8 187,6 194,6 269,8 242,7 235,2 231,1

 Segmenttien välinen liikevaihto   -0,0 -0,0 -0,0 -0,0  0,0 -0,0 -0,0
-----------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         565,6 593,1 593,9 679,6 654,4 652,1 612,3 Liikevoitto vuosineljänneksittäin, 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013

 Milj. eur              7-9  4-6  1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
-----------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      5,5  4,4  4,8  4,2  5,3  5,2  4,2

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      12,3 11,0  9,4  6,2  6,2  0,8  3,2

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     -11,7 -85,0 -5,8  0,5 -1,9 -3,4 -3,6

 Konsernihallinto ja muut      -1,6 -1,5 -1,3 -0,5 -1,0 -3,0 -1,4
-----------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä          4,6 -71,2  7,1 10,4  8,6 -0,3  2,3 Liikevoitto

 vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä,     2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013

 Milj. eur              7-9  4-6  1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
-----------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      5,5  4,4  4,8  4,2  5,3  5,2  4,2

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      12,4 11,3 10,0  7,9  8,2  4,9  3,2

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     -11,7 -14,0 -5,4  0,8 -1,9 -3,4 -3,6

 Konsernihallinto ja muut      -1,6 -1,5 -1,3 -0,5 -1,0 -3,0 -1,4
-----------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä         4,6  0,2  8,1 12,4 10,6  3,7  2,3
-----------------------------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät        -0,1 -71,4 -1,0 -2,0 -2,0 -4,0   -
-----------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä          4,6 -71,2  7,1 10,4  8,6 -0,3  2,3


                   2014  2013  2013

 Liikevaihto markkina-
 alueittain, Milj. eur       1-9   1-9  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomi              282,2  284,7  382,9

 Ruotsi              833,9  852,1 1 135,0

 Venäjä              557,9  709,0  978,8

 Baltian maat           31,7  28,7  38,8

 Muut maat             46,8  44,3  63,0
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä       1 752,5 1 918,8 2 598,5 Liikevaihto markkina-
 alueittain            2014  2014  2014 2013 2013 2013 2013

 vuosineljänneksittäin, Milj.
 eur                7-9   4-6   1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomi               97,1  95,9  89,2 98,2 85,3 102,5 96,8

 Ruotsi              265,8  283,7  284,4 283,0 303,5 289,5 259,0

 Venäjä              175,8  187,6  194,6 269,8 242,7 235,2 231,1

 Baltian maat           11,1   9,8  10,9 10,0  9,1  9,6 10,0

 Muut maat             15,9  16,1  14,8 18,7 13,7 15,3 15,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä        565,6  593,1  593,9 679,6 654,4 652,1 612,3
Espoossa 23.10.2014

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 040 5964 004
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com[HUG#1864846]