Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

19.7.2016

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 19.7.2016 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2016

 * Laskutus kasvoi 7,8 % ja oli 887,3 (823,1) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto kasvoi 0,8 % ja oli 420,2 (417,1) miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate kasvoi 3,5 % ja oli 21,3 (20,6) miljoonaa euroa.
 * Oikaistu liikevoitto oli 14,8 (14,9) miljoonaa euroa.
 * Huhti-kesäkuun tulos oli 9,7 (10,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli 0,05 (0,06) euroa

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2016

 * Laskutus kasvoi 6,5 % ja oli 1 721,7 (1 616,5) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto laski 0,8 % ja oli 821,5 (828,4) miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate kasvoi 5,4 % ja oli 41,4 (39,3) miljoonaa euroa.
 * Oikaistu liikevoitto oli 28,7 (28,1) miljoonaa euroa.
 * Katsauskauden tulos oli 19,8 (18,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli 0,11 (0,11) euroa

Näkymä vuodelle 2016

Oriola-KD arvioi koko vuoden vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun
liikevaihdon pysyvän vuoden 2015 tasolla. Oikaistun liikevoiton,
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan pysyvän vuoden 2015
tasolla, tai kasvavan. Vuoden 2015 liikevaihto oli 1 626,3 miljoonaa euroa, ja
oikaistu liikevoitto oli 60,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

Ensimmäinen vuosipuolisko 2016 oli odotustemme mukainen. Kuluttaja-
liiketoiminnan kasvu jäi hiukan markkinakasvusta, mutta myynnin koostumus
kehittyi suotuisasti ja tuki kannattavuutta. Toisella vuosineljänneksellä
kausimyynnin menestys oli hyvä. Palvelut-liiketoiminnan volyymi jatkoi hyvällä
tasolla, ja suunnitelman mukaisesti suljimme Oulun jakelukeskuksen.
Terveydenhuolto-liiketoiminnan tulosta rasittivat sairaaloille ja
eläinlääkäreille suunnattujen palvelujen kehityskustannukset, mutta annosjakelu
menestyi odotusten mukaisesti. Heinäkuun 18. päivänä julkaistu Pharmaservice
Oy:n hankinta on tärkeä askel Terveydenhuollon liiketoiminnan kehittämisessä ja
tekee Oriola-KD:stä johtavan lääkkeiden annosjakeluyhtiön Suomessa ja Ruotsissa.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusien ohjeiden vaikutus

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets
Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista ovat voimassa
tilikaudella 2016. Oriola-KD esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan
liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta
eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina
mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.
Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Oriola-KD:n uusi määritelmä
aiemmin käytetylle termille "ilman kertaluonteisia eriä" on "oikaistu".
Raportointisegmenttien liiketulos ilmoitetaan ilman oikaisueriä. Lisäksi Oriola-
KD käyttää termiä "Laskutus" kuvaamaan liiketoiminnan volyymia. Oriola-KD:n
käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen IFRS-täsmäytys on tämän
osavuosikatsauksen lopussa.

 Avainluvut        2016  2015 Muutos  2016  2015 Muutos   2015

 Milj. eur         4-6 4-6(1))   %   1-6 1-6(1))   %   1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Laskutus         887,3  823,1  7,8 1 721,7 1 616,5  6,5  3 262,2

 Liikevaihto       420,2  417,1  0,8  821,5  828,4  -0,8  1 626,3

 Oikaistu käyttökate    21,3  20,6  3,5  41,4  39,3  5,4   83,4

 Oikaistu käyttökate, %   5,1   4,9       5,0   4,7        5,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu liikevoitto(
 2))            14,8  14,9  -1,1  28,7  28,1  2,3   60,8

 Liikevoitto        14,0  15,2  -7,8  27,9  26,9  3,8   62,6

 Oikaistu liikevoitto %   3,5   3,6       3,5   3,4        3,7

 Liikevoitto %       3,3   3,6       3,4   3,2        3,8

 Tilikauden tulos      9,7  10,9 -10,8  19,8  18,3  7,9   44,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos,
 EUR            0,05  0,06 -14,3  0,11  0,11  1,2   0,25

 Liiketoiminnan
 nettorahavirta      21,7  25,6       -5,1  38,9        85,6

 Bruttoinvestoinnit                   35,5   8,1        20,4 Tase yhteensä                    934,1  911,9       946,9

 Korolliset nettovelat                 66,2  42,0        6,6

 Nettovelkaantumisaste, %                35,8  25,9        3,4

 Korolliset nettovelat/12
 kk käyttökate                     0,8   0,5        0,1 Oma pääoma/osake, EUR                 1,02  0,90        1,07

 Omavaraisuusaste, %                  20,6  18,4        21,1

 Oman pääoman tuotto, %                 21,9  28,5        29,1

 Sijoitetun pääoman
 tuotto, %                       17,6  18,7        19,9

 Osakkeita keskimäärin,
 tkpl (3))                     181 389 169 984      177 502 Henkilömäärä keskimäärin               2 419  2 299       2 327

 Henkilömäärä kauden
 lopussa                       2 465  2 312       2 353 (1) )Oman pääoman tunnusluvut oikaistu aikaisempia tilikausia koskevan virheen
 korjauksen johdosta. Korjaus tehtiin vuoden 2015 tilinpäätökseen.
 (2) )Oikaisuerät on eritelty taulukossa "Liikevoittoa oikaisevat erät".
 (3)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.


Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-
kesäkuu 2016. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä
pdf-muodossa ja saatavilla myös
Oriola-KD:n verkkosivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/fi/sijoittajat

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2016 kolmannelta vuosineljännekseltä
20.10.2016.


Espoossa 18.7.2016

Oriola-KD Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola.com

Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: sari.aitokallio@oriola.com

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija: Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#2029163]