Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

7.2.2020

Oriola Oyj:n pörssitiedote 7.2.2020 klo 08.30

Tammi–joulukuun 2019 pääkohdat

 • Laskutus kasvoi 6,1 % (kasvoi 5,5 %) ja oli 3 733,1 (3 518,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8,4 % ja oli 3 815,1 miljoonaa euroa.                                           
 • Liikevaihto kasvoi 10,9 % (kasvoi 1,6 %) ja oli 1 721,3 (1 552,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 13,6 % ja oli 1 763,4 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 20,5 (34,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa.
 • Tammi–joulukuun tulos oli 8,0 (10,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,06) euroa.
 • Uusi asiakaskeskeinen organisaatio ja uudet liiketoiminta-alueet Consumer, Pharma ja Retail sekä logistiikkaan ja hankintaan keskittyvä Operations-toiminto astuivat voimaan 1.1.2019.
 • Kaksi konsernitason strategista ohjelmaa käynnistettiin: 20by20 Excellence varmistaa toimintojen laadukkuutta ja kustannustehokkuutta, Customer Experience vahvistaa asiakasluottamusta
  ja -tyytyväisyyttä.
 • Uuden automatisoidun jakelukeskuksen käyttöönotto alkoi Ruotsissa helmikuussa 2019.

Loka–joulukuun 2019 pääkohdat

 • Laskutus kasvoi 5,4 % (kasvoi 6,6 %) ja oli 978,9 (929,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 7,6 % ja oli 1 000,1 miljoonaa euroa.                                           
 • Liikevaihto kasvoi 13,2 % (laski 0,1 %) ja oli 446,7 (394,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 15,9 % ja oli 457,5 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 2,1 (5,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa.
 • Loka–joulukuun tulos oli -0,2 (-8,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,00 (-0,05) euroa.
 • Consumer-liiketoiminta-alueella Ruotsissa havaittiin virhe varaston arvostuksessa, jonka johdosta vaihto-omaisuuden arvoa oikaistiin takautuvasti useammalta vuodelta.
 • Oriola ilmoitti 19. joulukuuta, että yhtiö on päättänyt nopeutetulla aikataululla uudistaa Ruotsin verkkokaupan IT-järjestelmän parantaakseen kilpailukykyään ja tehostaakseen monikanavajakelua. Vanhaan järjestelmään liittyvä arvonalentuminen esitetään Consumer-liiketoiminta-alueen liikevoittoa oikaisevissa erissä vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Näkymä vuodelle 2020

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2019 tasosta.

Oriolan näkymät vuodelle 2020 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyritysten ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Robert Andersson:


”Oriolalle vuosi 2019 oli vahvaa kasvua laskutuksessa (3 733,1 miljoonaa euroa, +6,1 %) ja liikevaihdossa (1 721,3 miljoonaa euroa, +10,9 %). Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8,4 % ja liikevaihto 13,6 %. Vuoden 2019 oikaistu liikevoitto jäi kuitenkin 20,5 miljoonaan euroon, joka oli 40,6 % alempi kuin vuotta aiemmin. Koko vuotta rasitti Ruotsin uuden jakelukeskuksen suunniteltua hitaampi käyttöönotto sekä voimakas verkkokaupan kilpailu apteekkimarkkinassa.  

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Consumerin liikevaihto kasvoi 3,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Verkkokaupan kasvu oli 20 %. Liiketoiminnan kannattavuutta rasittivat erityisesti verkkokaupan kiristynyt kilpailu, panostukset IT-järjestelmiin sekä yleisen kulutason kasvu. Katsauskauden liikevoittoon kohdistui oikaisueriä pääosin aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna Pharman liikevaihto kasvoi 26,4 % kasvaneen lääkemyynnin ohjaamana ja Retailin liikevaihto kasvoi 9,5 % annosjakeluliiketoiminnan hyvän kehityksen johdosta. Molempien liiketoiminta-alueiden tulosta rasitti edelleen Ruotsin jakelutoimintojen kasvaneet kulut. Suomessa jakelutoimintamme ylitti tavoitteemme ja toiminta oli tehokasta, vakaata ja laadukasta.

Kuluneen vuoden aikana olemme edistäneet kahta strategista ohjelmaamme: 20by20 Excellence ja Customer Experience. Saavuttaaksemme 20 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2020 loppuun menessä, käymme systemaattisesti läpi ja tehostamme toimintojamme. Vuoden 2019 aikana olemme saavuttaneet säästöjä erityisesti logistiikan resurssointikustannuksissa ja IT-kustannuksissa Suomessa. Jatkamme suunnitellusti ohjelmaa vuoden 2020 aikana. Customer Experience -ohjelma on keskittynyt asiakaskokemuksen kehittämiseen ja tulokset vuoden 2019 lopussa olivat rohkaisevat. Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti – erityisesti Suomessa.

Vuosi 2020 on edelleen toimintamme tehostamisen sekä toimintatapojemme uudistamisen vuosi. Toimet yhtiön kääntämiseksi ovat vaativia, mutta meillä on selkeä suunnitelma ja toteutamme sitä johdonmukaisesti. Pääpaino on tuloksen parantamisessa. Vahvistamme edelleen asiakakaskokemusta varmistaaksemme lisäarvon syntymisen jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Lisäksi edistämme strategiamme mukaisesti OneOriola-kulttuuria yhtenäisten toimintatapojen ja synergioiden toteuttamiseksi. Panostamme vahvasti myös vastuullisuuteen ja olemme asettaneet kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet, mukaan lukien kaikkien toimintojen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.”

 

Avainluvut 2019 2018 Muutos 2019 2018 Muutos
  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Milj. eur   oikaistu5     oikaistu5  
Laskutus 978,9 929,1 5,4 3 733,1 3 518,4 6,1
Liikevaihto 446,7 394,7 13,2 1 721,3 1 552,2 10,9
Oikaistu liikevoitto1 2,1 5,0 -58,2 20,5 34,4 -40,6
Liikevoitto 0,8 -8,2 109,6 15,3 19,5 -21,6
Oikaistu liikevoitto % 0,5 1,3   1,2 2,2  
Liikevoitto % 0,2 -2,1   0,9 1,3  
Tilikauden tulos -0,2 -8,6 97,7 8,0 10,8 -25,4
Osakekohtainen tulos, EUR -0,00 -0,05 97,7 0,04 0,06 -25,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 27,3 48,4   84,4 102,8  
             
Nettovelkaantumisaste, %2       76,1 35,8  
Omavaraisuusaste, %3       15,5 19,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, %4       4,1 6,2  
             
1 Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa oikaisevat erät”.    
2 Vuoden 2019 nettovelkaantumisastetta nostavat IFRS 16:n soveltamisen myötä 83,9 miljoonaa euroa kasvaneet korolliset nettovelat ja 5,7 miljoonaa euroa pienentyneet voittovarat. Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16:n vaikutusta olisi ollut 21,9 %.
3 Vuoden 2019 omavaraisuusasteeseen vaikuttavat IFRS 16:n soveltamisen vaikutus voittovaroihin -5,7 miljoonaa euroa sekä IFRS 16:n soveltamisen myötä 78,2 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. Omavaraisuusaste ilman IFRS 16:n vaikutusta olisi ollut 17,3 %.
4 Vuoden 2019 sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttaa IFRS 16:n soveltamisen myötä 78,2 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. Sijoitetun pääoman tuotto ilman IFRS 16:n vaikutusta olisi ollut 4,4 %
5 Vuoden 2018 lukuja on oikaistu aikaisempiin tilikausiin liittyvän virheen johdosta. Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt aikaisempien tilikausien erät, joihin virheellä on vaikutusta, on oikaistu. Tarkemmat tiedot virheen oikaisusta löytyvät tilinpäätöstiedotteen liitetietojen kohdasta Aikaisempiin tilikausiin kohdistuneen virheen oikaisu.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen osiossa Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-joulukuun 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 7.2.2020 klo 10.00 hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Mansku, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Tilinpäätöksen julkaiseminen

Oriola Oyj;n vuoden 2019 tilinpäätös julkaistaan viimeistään 10.2.2020.

 

Lisätietoja:

Robert Andersson, toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109, sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Julkaisija:

Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com